TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2008


ISO 14001:2004


С лице към хората
Вторник, 25 юли 2017 / НОВО В САЙТА-Актуално
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 725 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/. http://targovishte.ipgvr.eu/ - сайт за подаване на предложения за включване в интегрирания план за възстановяване и развитие, който се изработва по проект на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

2017 година


 Информация за приема на деца в първа група и свободните места във  втора  и подготвителни  групи  по детски  градини за град Търговище

Публикувана на 4 юли 2017 г.


З-ОП-63/03.07.2017 г. за провеждане на публичен търг с тайнно наддаване за отдаване под наем на орехови дървета, общинска собственост - изтегли цялата заповед

 Публикувана на 3 юли 2017 г.


Публикувана на 30 юни 2017 г.


З-01-432/23.06.2017 г. за определяне площите, за които през стопанската 2017/2018 г. следва да се осигури пространствена изолация за производство на хибридни семена от слънчоглед по землища и масиви /землища Алваново, Пробуда и Съединение/ – изтегли цялата заповед

Публикувана на 30 юни 2017 г.


Г Р А Ф И К НА СМЕНИТЕ В ПОЧИВНА БАЗА  ГР. БАЛЧИК ЗА СЕЗОН  ЛЯТО 2017 година ПРИ ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

Първа смяна

от 19.07.2017 г.

до 28.07.2017 г.

Втора смяна

от 30.07.2017 г.

до 08.08.2017 г.

Трета смяна

от 10.08.2017 г.

до 19.08.2017 г.

Четвърта смяна

от 21.08.2017 г.

до 30.08.2017 г.

Пета смяна

от 01.09.2017 г.

до 05.09.2017 г

за не работещи в общинска администрация Търговище и техните семейства:

от 3 години до 16 навършени години               - 16.80 лв./ден

над 16 навършени години                                 - 21.00 лв./ден


 Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността "Юрисконсулт" в отдел "НПО" към Дирекция "АПСО"  при Община Търговище - изтегли

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността "Младши експерт" в отдел "ГРАО" към Дирекция "АПСО" при Община Търговище - изтегли


 

Препис от Заповед № З-01-406/14.06.2017 г. за  настъпил етап „восъчна зрялост” в развитието на посевите от житни култури  - изтегли цялата заповед

Публикувана на 14 юни 2017


Препис от заповед № З-ОП-60/ 13.06.2017 г. за определяне на  ЕТ „ТОРО – ПЕТЬО БОРИСОВ”,  за изпълнител на дейността „товарене, транспортиране и разтоварване на 371 плътни куб. м. дърва за огрев от временен склад в горски територии, собственост на Община Търговище, по кметства, пенсионерски клубове по населени места и други обекти на територията на Община Търговище” – изтегли цялата заповед

Публикувана на 14 юни 2017


 На 13.06.2017 г., от 10.00 ч., започва регистрацията за второ класиране на приема на деца за 1 клас в училищата на територията на град Търговище. Крайна дата за подаване на заявления за участие в класирането в електронната система е 16.06.2017 г. 

Публикувано на 12 юни 2017 г.


 

КОНКУРС 

за длъжността: МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в отдел  „Гражданска регистрация и административно обслужване” към дирекция „Административно, правно и стопанско обслужване” в Общинска администрация – Търговище


  КОНКУРС

 за длъжността: ЮРИСКОНСУЛТ в отдел  „Нормативно-правно обслужване” към дирекция „Административно, правно и стопанско обслужване” в Общинска администрация – Търговище


  Кметът на община Търговище
 

Уведомява собствениците и ползвателите на водни обекти и всички жители на общината, че в изпълнение разпоредбите на Наредбата за водоспасителна дейност и обезопасяване на водните площи, с цел осигуряване безопасността на водните обекти и предотвратяване на инциденти и нещастни случаи е издал своя заповед № З-01-365 / 31.05.2017 г., с която:
1. Забранява къпането във всички водни обекти на територията на общината, освен в разрешените по реда на чл.4 и чл.5 от Наредбата за водоспасителна дейност и обезопасяване на водните площи.
2. Задължава собствениците и ползвателите на водни обекти в срок до 02.06.2017 г. да поставят съответните забранителни, предупредителни и информационни знаци по реда на чл.8 и чл.9 от Наредбата за водоспасителна дейност и обезопасяване на водните площи, след което да упражняват непрекъснат контрол за спазване на забраната за навлизане във водните обекти с цел къпане, плуване и практикуване на водни спортове.
3. Задължава изпълнителите на строителни работи на територията на общината да вземат всички необходими мерки за обезопасяване на извърш-ваните изкопи с оглед евентуалното им обрушаване или напълване с вода.
4. Възлагa на специалисти от Oбщинска администрация, на кметовете на кметства и на кметските наместници да извършват периодични проверки по спазване разпоредбите на Наредбата за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи, като упълномощава същите да съставят актове за нарушения по реда на чл.27 от тази наредба.
Кметът на общината призовава всички граждани стриктно да спазват ограниченията по т.1 и да упражняват граждански контрол по изпълнение на задълженията по т.2 и т.3.
„Горещият телефон” за връзка с отговорните длъжностни лица в Общинска администрация е: 0601 6 35 85.  GSM: 0885 044 083.


КОНКУРС за възлагане управлението на социални услуги в “Защитено жилище за лица с психични разстройства” с капацитет 4 места на територията на община Търговище

 ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в конкурс за възлагане управлението на социални услуги  в “Защитено жилище за лица с психични разстройства” с капацитет 4 места на територията на община Търговище

Д Е К Л А Р А Ц И Я  за допустимост на кандидат до конкурс за възлагане управлението на социални услуги в “Защитено жилище за лица с психични разстройства” с капацитет 4 места на територията на община Търговище

 ФОРМУЛЯР за представяне на техническо и финансово предложение


Протокол за разпределение на пасища и мери от 17.05.2017 г.

Протокол за разпределение на пасища и мери от 07.04.2017 г.

Публикувани на 22.05.2017 г.

 


Препис от заповед З-01-225/06.04.2017 г. за осигуряване на пожарна безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии в община Търговище


  

С П И С Ъ К  НА ЛИЦАТА, НЕДОПУСНАТИ ДО ПОДБОР НА ЕДИН СОЦИАЛЕН РАБОТНИК,   ПРЕДОСТАВЯЩ УСЛУГАТА ПРИЕМНА ГРИЖА” В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ, публикуван на 21.03.2017 г.

     

 
Oбщина Търговище в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия BG05M9OP001-2.003-0001-C01, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година обявява процедура за набиране и подбор на един социален работник, предоставящи услугата Приемна грижа” в област Търговище - изтегли цялата обява

 

С П И С Ъ К  НА КЛАСИРАНИЯ КАНДИДАТ ЗА ДЛЪЖНОСТ НАЧАЛНИК ЕКИП”, ПРЕДОСТАВЯЩ УСЛУГАТА ПРИЕМНА ГРИЖА”  ПО ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015“ В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

   


С П И С Ъ К  НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ПОДБОР НА ЕДИН НАЧАЛНИК ЕКИП, ПРЕДОСТАВЯЩ УСЛУГАТА ПРИЕМНА ГРИЖА” В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

 С П И С Ъ К  НА ЛИЦАТА, НЕДОПУСНАТИ ДО ПОДБОР НА ЕДИН НАЧАЛНИК ЕКИП, ПРЕДОСТАВЯЩ УСЛУГАТА ПРИЕМНА ГРИЖА” В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

 

 С П И С Ъ К НА ЛИЦАТА, НЕДОПУСНАТИ ДО ПОДБОР НА ЕДИН СОЦИАЛЕН РАБОТНИК,   ПРЕДОСТАВЯЩ УСЛУГАТА ПРИЕМНА ГРИЖА” В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

 


 

 О Б Я В Л Е Н И Е  ОБ-Т-13/01.02.2017 – изтегли цялото обявление

    Oбщина Търговище в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия BG05M9OP001-2.003-0001-C01, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година О Б Я В Я В А процедура за набиране и подбор на един началник екип, предоставящ услугата Приемна грижа” в област Търговище

 О Б Я В Л Е Н И Е  ОБ-Т-12/01.02.2017 – изтегли цялото обявление

 

Oбщина Търговище в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия BG05M9OP001-2.003-0001-C01, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година О Б Я В Я В Апроцедура за набиране и подбор на един социален работник, предоставящи услугата Приемна грижа” в област Търговище

   


 

Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" Търговище за разпределяне на масивите за ползване за стопанската 2016/2017 година в землищата на населените места от община Търговище


 

Правила за ползване на базата за отдих и спортен риболов на яз. "Пресиян", община Търговище - 

 изтегли

 

 

 Заповед за извеждане на домашните любимци - кучета, на разходка - 

 изтегли

 

 

 


 

Проверка на размера на дължимите местни данъци и такси

   Проверката се извършва и от раздел еУслуги.

    Указания:
1. Ако се зареди страница, в която се споменава, че има проблем със сертификата, моля изберете втория вариант - "Продължете към този уеб сайт";
2. ПИН можете да получите лично от МДТ - Търговище.

 

 

 

                  


 

        План за действие за устойчива енергия (ПДУЕ) на Община Търговище, изготвен в рамките на ангажиментите по подписано Споразумение на кметовете (Covenant of Mayors) с централен офис в гр. Брюксел:       

 

 

 

 


  

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com