TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2015


ISO 14001:2015Сряда, 21 февруари 2018 / ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ-Телефонен указател
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

 ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

  

Длъжност / служба

Служител

Телефонен номер

Кмет на община Търговище

д-р Дарин Димитров

6 86 06

Технически сътрудник-секретар

Галина Георгиева

6 86 06

Председател на Общинския съвет

Хатидже Алиева

6 86 56

Обслужване на Общински съвет

Красимира Миланова

6 86 55

Заместник-кмет

инж. Митко Панайотов

6 86 98

Заместник-кмет

Валентин Велчев

6 86 68

Заместник-кмет

Рая Матева

6 86 50

Технически сътрудник-секретар

Красимира Стойчева

6 86 50

Заместник-кмет

Емине Якубова

6 86 05

Технически сътрудник-секретар

Елена Станчева

6 87 14

Секретар на Общината

Христалина Халачева

6 86 89

Главен архитект

арх. Дарина Димитрова

6 86 96

Връзки с обществеността

Станислава Солакова

6 87 37

Вътрешен одит

Румяна Неделчева

6 86 33

Финансов контрольор

Емел Исуфова

6 86 77

Сигурност и ОМП

Кирил Керев

6 87 81

Гражданска защита 

Велислав Самсиев

6 87 82

Дежурен гражданска защита

 

6 86 91

Главен портал

 

6 86 43

Портал ЦАО

 

6 87 36

Дирекция „Административно, правно и стопанско обслужване”

Отдел „Деловодно и административно обслужване”

Началник отдел

инж. Павлина Иванова

6 87 11

Обслужване на компютърни системи

инж. Любомир Любомиров, 
Пламен Стефанов

6 86 30

Обслужване на копирна техника

Серхат Исмаилов

6 86 20

Архив

Йорданка Стоянова

6 87 50

Център за административно обслужване

1. ГРАО

Дежурен служител

6 87 08

2. Деловодство –  административни и технически услуги

Петя Райкова

6 87 15

Рени Стефанова

6 87 18

Павлина Захариева

6 87 16

3. Деловодство на общинска администрация

Валентина Малинова

6 86 12

Ивелина Златева

6 87 05

4. Удостоверения по МДТ

Веска Василева, Кремена Станчева

6 87 04

5. Декларации по МДТ

Пенка Илиева, Мерал Лютвиева

6 87 09

6. Каси МДТ

Магдалена Цвяткова 

6 34 75

Николинка Тодорова

2 00 55

7. Каса СОД

Стела Йорданова

6 87 02

8. Каса административно-технически услуги

Илияна Динева, Антоанета Стоянова

2 00 55

Отдел ГРАО”

Началник отдел

Силвия Георгиева

6 87 53

Картотека ЕСГРАОН

Снежана  Господинова,

Весела Христова

6 87 54

Раждания, граждански бракове

Ирина Иванова, Миглена Иванова

6 87 56

Удостоверения за наследници

Николета Александрова, 

Венета Иванова

6 87 60

Отдел „Правно и нормативно обслужване”

Началник отдел

Тодор Тодоров

6 86 46

Юрисконсулт „Обществени поръчки”

Нели Николова, Деница Йорданова

6 87 01

Юрисконсулт „Общинска собственост”

Десислава Кръстева

6 86 02

Юрисконсулт 
Юрисконсулт „ТСУ”

Десислава Мирева
Любомир Желязков

6 86 97

Обществени поръчки

Мариана Тодорова, Теодора Христова

6 87 51

Човешки ресурси

Меглена Цанкова

6 87 39

Личен състав

Добромира Миланова

6 87 45

Отдел Канцелария и стопанско обслужване”

Началник отдел

Димитър Средков

6 86 62

Домакин

Илияна Стойнева

6 86 62

Телефонен и електротехник

Стефан Атанасов

6 86 66

Паро-котелно отделение

Александър Стефанов

6 87 95

Организатор ведомствен транспорт

Красимир Славов

6 86 22

Шофьори

Георги Пенев, Милко Палев, 
Венелин Атанасов

6 87 95

Почивна база – Балчик

Цветан Цветков

 0579 75 021

Дирекция „Бюджет, финанси и МДТ

Директор

 

6 86 60

Отдел „Бюджет и счетоводство

Началник отдел

Анна Панова

6 86 80

Счетоводство – плащания

Тодорка Карамфилова, 
Симеонка Симеонова

6 86 52

Счетоводство – приходи

Златка Иванова, Марияна Вацова,

Добринка Иванова

6 86 69

Счетоводство – ДДС

Лена Богоева

6 87 20

Сводиране на счетоводната информация

Наташа Атанасова, Милена Ненчева

6 87 20

Главна каса

Снежана Аврамова

6 86 13

Бюджет

Катина Надкова

6 86 44

Организатор по СФУК

Петинка Кирова

6 86 77

Отдел „Местни данъци и такси”

Началник отдел

Станислава Йорданова

6 87 55

Отчитане на приходи

Даниела Петрова

6 87 55

Инспектори

Богомил Богданов,

Красимир Манасиев

6 87 31

Здравко Владимиров, 

Маргарита Маринова,

Виолета Пенчева

6 86 84

Мобилен касиер

Александър Георгиев

6 86 84

Отдел „Общинска собственост”

Началник отдел

Галина Георгиева 6 86 02

Саниране и концесии

инж. Димитър Колев

6 87 69

Картотека общинска собственост

Румяна Ганева, Галина Траянова

6 87 69

Общински жилища

Душка Тотева 6 87 57

Дирекция  „Икономическо развитие”

Директор

Халиме Ахмедова 

  6 87 12

Разработване на проекти

Яна Кръстева, Иван Бонев

6 87 33

Транспорт

Тихомир Ганчев

6 87 32

Търговия

Цветелина Герова, Михаил Миланов

6 87 34

Животновъдство и земеделие

Румяна Савова, Галина Дочева,
Румен Христов

6 86 72

Земеделски земи по §4 от ЗСПЗЗ

Несрин Черкезова, Захари Захариев

6 86 25

Дирекция „Устройство на територията

Директор

инж. Димо Димов

6 86 51

Отдел „Строителство, архитектура и околна среда”

Началник отдел

инж. Даниела Крумова

6 86 92

Инвестиционно проектиране и разрешаване на строителство

инж. Марина Дойчева

6 86 92

Разрешения за поставяне на преместваеми съоръжения

Станислав Станчев, Фикрие Мехмед

6 86 85

Контрол по строителството

Валентин Стоянов

6 86 27

Чертожник

Христина Чаушева

6 86 19

Хигиенно и комунално стопанство

инж. Фериде Чакър

6 86 58

Контрольори хигиена

Емил Илиев, Петър Енчев, Даниел Илиев, Мариян Стефанов, Десислав Димитров, 

Николай Данчев, Тунчер Мехмедов,

6 86 10

гл. експерт

мл. експерт

инж. Татяна Илиева, 

Сание Мустафова

6 87 44

Опазване на околната среда

Йоана Стефанова, Калоян Неделчев 

6 86 86

Ландшафт

л.арх. Десислава Спасова
инж. Иван Иванов

6 86 38

Отдел „ТСУ”

 

Началник отдел

инж. Татяна Керемедчиева

6 86 63

Кадастър и регулация

инж. Цветанка Павлова

6 86 63

Поддръжка на ПУП

Татяна Петкова, Борислав Филипов

6 86 48

Въвеждане на строежи в експлоатация

Васил Тотев

6 86 73

Контрол по строителството

инж. Георги Георгиев

6 86 27

Чертожник

Цветанка Велинова

6 86 19

Инвестиции и капиталови разходи

инж. Иван ГрозевСафка Василева, Полина Радославова

6 86 79

Ел. и енергийна ефективност

инж. Иван Божков

6 86 79

 

 

6 86 86

Дирекция Хуманитарни дейности”            

Директор

Косьо Костов                          

6 8766

Култура

Светослава Русева

6 86 94

Образование

Силвия Доманова

6 87 64

Предучилищно възпитание

Иванка Атанасова

6 87 74

Международни връзки

Полина Василева

6 86 53

Социални дейности

Йоана Славева, Билял Чолаков

6 87 80

МКБПП на  малолетни и непълнолетни

Татяна Петрова

6 86 09

ОС за борба с наркоманиите

Антон Атанасов

0885 681 704

ОМ „Култура”                                                                  

Читалища

Нели Николова

6 86 93

Култура

Ивелина Ботева

6 86 93

Вероизповедания, социология

Светлана Кунстман - Проданова

6 86 94

Счетоводство

Веска Цветанова,

Велислава Стоянова

6 86 59

ОМ „Здравеопазване

Счетоводство

Любомир Боянов,

Валентина Емануилова

6 87 10

Личен състав

Райна Якимова

6 86 61

ОМ „Образование

Бюджет и ТРЗ

Параскева Колева

6 87 92

Гл.счетоводител – училища

Емилия Михова

6 87 65

Гл.счетоводител – детски градини

Галина Георгиева

6 87 77

Счетоводство – детски градини

Св. Станчева, Л. Панайотова

6 87 68

М. Николова, Сн. Цанева, В. Иванова,

В. Каравелова

6 87 26

ОМ „Социален патронаж”

Директор

Леман Адем

6 74 78

Главен счетоводител

Силвия Стоименова

6 86 71

Счетоводство

Димитринка Тасева,

Венета Александрова

6 86 23

ОМ „Ученическо столово хранене”

Директор

Анжела Георгиева

6 49 63

Главен счетоводител

Красимира Петрова

6 49 62

Общински стол – управител

Снежана Иванова

6 86 42

ОМ „Обредни домове и зали”

Директор

Миролюб Георгиев

6 65 53

Главен счетоводител

Марияна Димитрова

6 65 52

Гробищен парк

Дежурен ритуалчик

6 20 76

ОМ „ЦМДИ”

Директор

Даниела Марчева

6 52 14

Главен счетоводител

Милка Тодорова

6 55 28

Обединен детски комплекс

Директор

6 45 38

Регионален музей

Директор

6 41 47

Регионална библиотека

Директор

6 45 07

ОП „Социални и охранителни дейности”

Директор

2 22 21

ОП Флора”

Директор

6 48 03

„БКС” ЕООД

Директор

6 40 40

„Общински пазари” ЕООД

Директор

6 46 78

„Адапт” ЕООД

Директор

6 22 41

„Знаме” ЕООД

Гл. редактор

6 21 55

Военен отчет

Илия Илиев

6 87 83

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com