TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2008


ISO 14001:2004


С лице към хората
Петък, 24 март 2017 / ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ-Заповеди на кмета
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 725 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/. http://targovishte.ipgvr.eu/ - сайт за подаване на предложения за включване в интегрирания план за възстановяване и развитие, който се изработва по проект на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

2017 година


Препис от заповед З-01-177/15.03.2017 г. за изменение в графика на дейностите по прием на училищата в гр. Търговище


Заповед № З-О-16/10.03.2017.-Изменение на кадастралния план на с. Стража

Заповед

Скица


Заповед № З-О-12/24.02.2017. –ЧИ на ПУП – ПР за УПИ III109, УПИ XV109 и УПИ IХ108 в кв. 15 по плана на с. Буховци, общ. Търговище

Заповед

План за регулация


Препис от заповед З-01-139/28.02.2017 за утвърждаване на формули за разпределение на средствата за делигираните държавни дейности във функция "Образование" - детски градини

Препис от заповед З-01-138/28.02.2017 за утвърждаване на формули за разпределение на средствата за делигираните държавни дейности във функция "Образование" - училища


Препис от заповед З-01-140/28.02.2017 г. за утвърждаване график на дейностите за прием на деца от първи клас


 Заповед № З-О-13/24.02.2017. –ЧИ на ПУП – ПЗ за УПИ III-3539, кв. 107, гр. Търговище

Заповед

 Записка

Опорен план

План за застрояване


Заповед № З-О-14 от 24.02.2017 г. на Кмета на Община Търговище за одобряване на частично изменение на подробен устройствен план за УПИ I, квартал 22, с. Мировец – план за регулация и план за застрояване

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед № З-О-11/22.02.2017. –ЧИ на ПУП – ПРЗ за УПИ V-215, УПИ VI-216, УПИ VII-217 в кв. 110 в гр. Търговище и част от уширение на улица с о.т. 358-385 (ул. „Митрополит Андрей”, ПИ № 73626.509.480), гр.Търговище и РУП за  УПИ IV-213, УПИ V-215 и УПИ VI-216 в кв.110, гр. Търговище

Заповед

Записка

План за регулация

План за застрояване

РУП

РУП разрези

РУП силуети


Заповед № З-О-10/16.02.2017. –ЧИ на ПУП – ПРЗ за УПИ III184 и УПИ IV185, кв. 44, с. Ралица, общ. Търговище, които са част от комплексен проект за ИИ ( чл. 150, ал. 2 от ЗУТ) и е издадено Разрешение за строеж № РС-01-9/16.02.2017 г. на Главния архитект на Община Търговище

Заповед

Записка

Разрешение за строеж

План за регулация и застрояване


Заповед № З-О-8/14.02.2017. –ЧИ на ПУП – ПРЗ в обхват на УПИ XX – „за складова база” и УПИ XXI – „за складова база” в кв. 5, Пром. зона, гр.Търговище, които са част от комплексен проект за ИИ ( чл. 150, ал. 2 от ЗУТ) и е издадено Разрешение за строеж № РС-01-7/14.02.2017 г. на Главния архитект на Община Търговище

Заповед

Записка

Разрешение за строеж

План за регулация

План за застрояване


Заповед № З-О-7/14.02.2017. –ПУП – план за застрояване за ПИ № 04159.100.2 и ПИ № 04159.100.3 по КК в землището на с. Бистра, община Търговище и план-схема за елементи на техническата инфраструктура за ПИ № 04159.100.2, които са част от комплексен проект за ИИ ( чл. 150, ал. 2 от ЗУТ) и е издадено Разрешение за строеж № РС-01-8/14.02.2017 г. на Главния архитект на Община Търговище

Заповед

 

Записка

 

Разрешение за строителство

 

План схема

 

План за застрояване

 


Заповед № З-О-9 от 16.02.2017 г. на Кмета на Община Търговище за одобряване на частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация в обхват на УПИ X и УПИ XVI в кв. 83, гр. Търговище

Заповед

План за регулация


Препис от заповед З-01-81/06.02./2017 г. за забрана пашата на селскостопански животни в горски територии - изтегли цялата заповед

Препис от заповед З-01-79/06.02.2017 за за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд през стопанската   2016 – 2017 г. на ползватели – изтегли цялата заповед


Заповед № З-О- 4/30.01.2017. – Частично изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ IV178, УПИ V178, УПИ VI177 и УПИ VII181 в кв. 14, с.Васил Левски, общ. Търговище.

Заповед

Обяснителна записка

План за регулация

План за застрояване


Препис от Заповед З-01-45/01.02.2017 г. на кмета на Община Търговище за традиционния базар за продажба  на мартеници - изтегли цялата заповед


Заповед № З-О-3/25.01.2017. – Частично изменение на подробен устройствен план – план за застрояване за УПИ XXIV-584, кв. 152, гр. Търговище.

Обяснителна записка

План за застрояване


Препис от заповед З-01-44/25.01/2017 г. за забрана пашата на селскостопански животни в горски територии - изтегли цялата заповед


Препис от заповед З-01-34/18.01.2017 г. за oбезопасяване на откритите водни площи на територията на община Търговище през зимния период


2016 година

 

Препис от заповед З-01-1024/29.12.2016 г. за публичното обсъждане на бюджета


 

Заповед № 3-0-49 от 16.12.2016 г.
 

Община Търговище съобщава, че със Заповед № 3-0-49 от 16.12.2016 г. на Кмета на Община Търговище, е одобрен Проект за  частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ III-„за оранжерия“, в кв.85, Стопански двор, с.Макариополско, община Търговище и специализирана план-схема за външно електрозахранване в обхват на УПИ III в кв.85, УПИ VII -„за трафопост“ в кв.84 и част от улица с о.т.281-282 по плана на Стопански двор, с.Макариополско, които са част от комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл.150, ал.2 от ЗУТ, и е издадено Разрешение за строеж №РС-01-103 от 16.12.2016 г. на Главния архитект на Община Търговище.

Заповед

Обявление

Обяснителна записка

План за регулация

План за застрояване

План- схема за ел. захранване

Разрешение за строеж

 


Заповед № 3-0-48/16.12.2016 г. - Проект за ЧИ на ПУП-План за регулация, в обхват на УПИ II-142, УПИ III-146 и УПИ IV-147 в кв.21 по плана на с.Овчарово, общ.Търговище.

Заповед

Обявление

Обяснителна записка

План за регулация


Заповед № 3-0-47/15.12.2016 г. - Проект за ЧИ на ПУП-ПР, в обхват на УПИ I-3610 и УПИ II-3594 в кв.140, гр.Търговище, и изменение на ПЗ за УПИ I-3610 в кв.140, гр.Търговище.

Заповед

Обяснителна записка

План за регулация и план за застрояване


Заповед № З-O-44/07.12.2016 г.

 

Община Търговище съобщава, че със Заповед № 3-O-44/07.12.2016 г. на Кмета на Община Търговище, е одобренo Частично изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ VIII - „за обществено-обслужващи дейности”, УПИ Х223, УПИ III – „за комплексно жилищно застрояване” в кв. 93, гр. Търговище, който е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива в условията на чл. 150, ал. 2 от ЗУТ, и е издадено Разрешение за строеж № РС-01-102/07.12.2016 г. на Главния архитект на Община Търговище.

Заповед

Обяснителна записка

Обявление

Разрешение за строеж

План за регулация

План за застрояване


Заповед З-01-950/08.12.2016 г. 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 13 от Наредбата за  осъществяване на търговската дейност на територията на община Търговище и  чл. 23 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Търговище във връзка с предстоящите коледни и новогодишни празници - изтегли цялата заповед

 

Схема Коледен базар 1

Схема Коледен базар 2


 

Заповед З-01-914/30.11.2016 г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 и  чл.9, ал.1 от Наредбата за организация и безопасност на движението в Община Търговище и Решение №2 по Протокол №7/04.10.2016 г. от заседание на Комисията по транспорт и безопасност на движението при Община Търговище – изтегли цялата заповед


Заповед № 3-0-42/30.11.2016 г. - Проект за ЧИ на подробен устройствен план - план за регулация на кв.Въбел, гр.Търговище в обхват на УПИ IХ-40 и УПИ VIII-40 в кв.6

Заповед

Обяснителна записка

План за регулация


Заповед З-01-991/28.11.2016 г. за предприемане на мерки по предотвратяване възникването на болестта високопатогенна инфлуенца по птиците и заболяването африканска чума по свинете и решения по Протокол 2/24.11.2016 г. от заседание на Общинска епизоотична комисия


Заповед № 3-0-40/28.11.2016 г. - Проект за ЧИ на ПУП - ПР и ПЗ на кв.Бряг, гр.Търговище, в обхват на УПИ III-321, УПИ IV-315 и УПИ V, кв.37 по плана на кв.Бряг, гр.Търговище

Заповед

Обяснителна записка

План за регулация  и План за застрояване


Заповед № 3-0-39/16.11.2016г. -Проект за ЧИ на ПУП-ПР и ПЗ на гр.Търговище в обхват на УПИ XLII-3053,УПИ XLIII-3053,УПИ XLIV-3053 и УПИ IХ-3053 в кв.4 и улица с о.т.298-299-300 в кв.4

Заповед

Обяснителна записка

План за регулация - 1-ва част

План за регулация - 2-ра част

План за застрояване - 1-ва част

План за застрояване - 2-ра част


Заповед № З-О-35/11.11.2016г. – Община Търговище съобщава, че със Заповед № 3-O-35/ 11.11.2016 г. на Кмета на Община Търговище, е одобрен Проект за частично изменение на ПУП – план за регулация и застрояване в обхват на УПИ I – „за градина, музеен кът, читалня и клуб” в кв. 10 по плана на с. Осен, община Търговище, който е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл. 150, ал. 2 от ЗУТ, и е издадено Разрешение за строеж № РС-01-90/ 11.11.2016 г. на Главния архитект на Община Търговище.

Заповед

Разрешение за строеж

План за регулация

План за застрояване


Община Търговище съобщава, че със Заповед № 3-O-36/ 11.11.2016 г. на Кмета на Община Търговище, е одобрен Подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ №73626.520.11 (с начин на трайно ползване: за стопански двор) по KK за землището на гр.Търговище, който е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл. 150, ал. 2 от ЗУТ, и е издадено Разрешение за строеж № РС-01-92/ 11.11.2016 г. на Главния архитект на Община Търговище.

Заповед

Обяснителна записка

Разрешително за строеж

ПУП- План за застрояване


Заповед № 3-0-37/15.11.2016 г/-Проект за ЧИ на ПУП-ПЗ на гр.Търговище в обхват на УПИ XII-3606 в кв.140 и РУП в обхват на УПИ IX-3603,УПИ ХI-3605 и УПИ ХII-3606 в кв.140

Заповед

Обявление

Обяснителна записка

План за застрояване

Работен устройствен план

РУП- силует от изток


Заповед № 3-0-34/07.11.2016 г./-Проект за Частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в обхват на УПИ VII-199, УПИ VIII-200 и УПИ Х  в кв.111 по плана на гр.Търговище.

Заповед

Обяснителна записка

План за регулация

План за застрояване


Заповед № 3-0-33/07.11.2016 г./-Проект за ЧИ на ПУП-ПЗ на гр.Търговище в обхват на УПИ XI-3558 в кв.135 и РУП в обхват на УПИ XI-3558, УПИ Х-3557 и УПИ IХ-3556 в кв.135.

Заповед

Обяснителна записка

План за застрояване

Работен устройствен план

Силует от изток и силует от юг

Силует по ул.Славейков и Силует от север


Заповед № 3-0-32/28.10.2016 г./-Проект за Частично изменение на ПУП- План за регулация , в обхват на УПИ XXVIII в  кв.20 по плана на Промишлена зона, гр.Търговище.

Заповед

Обяснителна записка

План за регулация


Заповед З-01-768/17.10.2016 г.  за ефективно функциониране на инфраструктурата на Община Търговище през есенно-зимния периодЗаповед № 3-0-30/11.10.2016 г./-Проект за Частично изменение на ПУП- План за регулация и застрояване на Промишлена зона, гр.Търговище, за УПИ XLI и УПИ XXXVII в  кв.9

Заповед

Обяснителна записка

План за регулация

План за застрояване


Заповед № 3-0-29/21.09.2016 г./-Проект за Частично изменение на подробен устройствен план- План за застрояване на гр.Търговище, за УПИ V-3254,3255 ( имот 156), в  кв.70.

Заповед

Обяснителна записка

План за застрояване


Заповед № 3-0-28/15.09.2016 г./-Проект за Частично изменение на подробен устройствен план-План за регулация на с.Баячево,общ.Търговище,в обхват на УПИ II и УПИ VI, кв.36

Заповед

План за регулация


Заповед № З-О-23/17.08.2016г. – Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват на УПИ VIII и УПИ XI в кв. 122 по плана на гр. Търговище.

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед №З-ОП-37 за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на орехови дървета, общинска собственост


Заповед №3-0-22/05.08.2016 г.- Специализирана план-схема за елементи на техн.инфраструктура(ел.захранване) към ПУП-ПРЗ на промишлена зона, гр.Търговище за УПИ VIII,кв.21

Заповед

Обяснителна записка

Регистър на засегнатите имоти

Специализирана план-схема на техническата инфраструктура


Заповед № 3-ОП-36/1.08.2016 година за откриване процедура за извършване на товарене, транспортиране и разтоварване на 293 плътни куб. м дърва за огрев от временен склад в горски територии, собственост на Община Търговище

Документи - изтегли

 


Заповед № 3-0-21/22.07.2016 година/ - Проект за частично изменение на ПУП-План за регулация на кв.Запад 2 , гр.Търговище.

Заповед

Обяснителна записка

План за регулация


Заповед №З-ОП-30/7.07.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения - частна общинска собственост


Заповед № 3-0-20/24.06.2016 година/

Заповед

План за регулация

План за застрояване

Специализирана план-схема за елементи на техническата инфраструктура-ел.захранване на обект - Базова станция N 4504 на Теленор


З А П О В Е Д № З-01-427/ 21.06.2016 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 от Наредба № 8121з-968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи и Писмо изх. № АО-02-2423/13.06.2016 г. на директора на ОД „Земеделие”, за настъпил етап „восъчна зрялост” в развитието на посевите от житни култури изтегли цялата заповед


 Заповед №3-ОП-26 за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на дървета, общинска собственост

 


 Заповед №З-ОП-25/8.06.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения, публична общинска собственост


Заповед № З-ОП-24 за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за една стопанска година  на следните земеделски земи с начин на трайно ползване „пасище, мера”, собственост на Община Търговище


   ЗАПОВЕД № З-01-36626.05.2016 г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация и в изпълнение на Решение № 211/31.05.1993 година на Министерски съвет на Република България, за честване 2 юни - деня на Ботев и на загиналите за свободата на България, съгласно разпоредбите на чл.34 от „Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и въздушна опасност" и Заповед на Областния управител на Област Търговище с цел организирано и безпрепятствено провеждане на тренировката на 02.06.2016 година – изтегли цялата заповед


ЗАПОВЕД № З-01- 365/26.05.2016 г. 

   На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.31, ал.2, т.2 и т.11 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Търговище и чл.11, т.1 и т.3 от Наредба № 1 от 10.03.1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност (обн. ДВ, бр.26 от 30.03.1993 г.) и постъпило писмо с вх. № 32-00-156/17.05.2016 г. на Директора на РИОСВ- гр. Шумен - изтегли цялата заповед


Заповед № 3-0-18/18.05.2016 година

Заповед

План за регулация


Заповед № 3-0-17/11.05.2016 година-Проект за частично изменение на РУП в обхват на УПИ  I, II  и  III от кв.151 по плана на гр.Търговище.

Заповед

Обяснителна записка

РУП


Заповед №3-0-16/05.05.2016 година-Проект за частично изменение на ПУП-План за регулация в обхват на УПИ XXV и XXVI в кв.9 по плана на Промишлена зона, гр.Търговище.

Заповед

План за регулация


Заповед № 3-0-15/08.04.2016 година-Проект за частично изменение на ПУП - План за регулация в обхват на УПИ VI в кв.42  по плана на гр.Търговище.

Заповед

Обяснитела записка

План за регулация

 


Заповед № 3-0-14/07.04.2016 година-Проект за частично изменение на ПУП-План за регулация на с.Руец, общ.Търговище,в обхват на УПИ ХVII-55 в кв.18

Заповед

Обяснитела записка

План за регулация


Заповед № 3-0-7/23.03.2016 година-Проект за частично изменение на ПУП-План за регулация и застрояване на с.Макариополско, общ.Търговище,в обхват на УПИ I в кв.51

Заповед

Обяснитела записка

План за регулация

План за застрояване


Заповед № 3-0-6/18.03.2016 година - Проект за изменение на ПУП- План за регулация  на  с.Буховци, общ.Търговище,в обхват на УПИ ХI-356, ХII-488 и XIII-356 в кв.43

Заповед

Обяснитела записка

План за регулация


Препис от заповед З-01-141/22.02.2016 година за възлагане на функции на Валентин Велчев, заместник-кмет на Община Търговище

Препис от заповед З-01-142/22.02.2016 година за възлагане на функции на инж. Митко Панайотов, заместник-кмет на Община Търговище


Заповед за провеждане на традиционния базар за мартеници в  Търговище  - изтеглиизтегли 


Заповед З ОП - 4 за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за една стопанска година  на следните земеделски земи с начин на трайно ползване „Пасище, мера”, собственост на Община Търговище


Заповед 3-01-41/18.01.2016 г. на кмета на община Търговище за обявяване на 19 януари 2016 година за неучебен ден


Заповед З-01-40/17.01.2016 г. на кмета на община Търговище за обявяване на 18 януари 2016 година за неучебен ден


Заповед З-01-10/06.01.2016 г. на кмета на община Търговище за спиране на движение на училищни автобуси и обявяване на неучебен ден в села


2015 година

Заповед З-01-1441/23.12.2015 г. на Кмета на община Търговище за контрол върху използване на пиротехнически средства


Заповед З-01-1437/23.12.2015 година на Кмета на община Търговище за работното време на Центъра за административно обслужване на 30 декември 2015 година


Заповед № 3-0-67/24.11.2015 г./- ЧИ на ПУП- план за застрояване, за поземлен имот № 73626.38.365 по Кадастралната карта на гр.Търговище.

  Заповед

  План за застрояване

  Схема към ПУП-ПЗ на техническите проводи за присъединяване на ПИ №73626.38.365 към мрежите на техническата инфраструктура


Заповед № З- 01-1234/29.10.2015 г. – Актуализация на специализирана план-схема на водопроводната мрежа, към действащия подробен устройствен план на гр. Търговище.

Заповед

План схема

Регистър засегнати имоти


Заповед № 3-0-62/30.10.2015 г./- ЧИ на ПУП- План за регулация на с.Пролаз, общ.Търговище в обхват на УПИ V,II и I в кв.1 и Проект на план за застрояване на с.Пролаз, общ.Търговище, в обхват на УПИ VIII и УПИ IХ в кв.1

  Заповед

  План за регулация

  План за застрояване


Заповед №3-0-58/01.10.2015 г./- Одобряване на проект на ПУП-План за застрояване, и специализирана план-схема към ПУП -за ПИ №73626.323.37(извън регулация), гр.Търговище

  Заповед

  План-схема на техническата инфраструктура към ПУП -Транспортно-комуникационна схема

  План-схема на техническата инфраструктура към ПУП -Ел.схема и ВиК схема

  План за застрояване


Заповед № З-О- 57 /24.09.2015 г. – Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на с.Дралфа, общ.Търговище, в обхват на: УПИ VI-151, VII-153, VIII-153, IX-152 в кв. 23.

Заповед

Обяснителна записка

ПУП


Заповед № З-О- 52 / 04.09.2015 г. – Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на Промишлена зона, гр. Търговище, в обхват на УПИ VII – „за Транспортно предприятие” в кв. 14.

Заповед

План за регулация


Заповед № З-О- 51 / 04.09.2015 г. – Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на гр. Търговище, в обхват на УПИ VI – „за комплексно жилищно застрояване”, и УПИ VII в кв. 82.

Заповед

План за регулация


Заповед № З-О-50 / 04.09.2015 г. – Частично изменение на подробен устройствен план –план за застрояване, и специализирана план-схема към ПУП, за елементи на техническата инфраструктура на кв. Въбел, гр. Търговище, в обхват на УПИ Х – „за производствени, търговски и складови дейности”, IV – „за безиностанция и обществено обслужване”, IХ - „за обществено обслужване” в кв. 7.

Заповед

План за застрояване

План-схема


Заповед № З-О- 49 / 04.09.2015 г. – Частично изменение на подробен устройствен план – регулация на с. Здравец, общ. Търговище, в обхват на: УПИ VI-135, VII-133, VIII-131 в кв. 14.

Заповед

План за регулация


Заповед № 3-0-47/21.08.2015 г./ -  ЧИ на ПУП -  План за регулация и застрояване на  с.Съединение, общ.Търговище,в обхват на УПИ III-85, УПИ V и УПИ VII в кв.16

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед № З-О- 46 / 21.08.2015 г. – ПУП – план за застрояване, и специализирана план-схема към ПУП за елементи на техническата инфраструктура, за ПИ №№ 000107, 000108 по КВС, за землището на с. Васил Левски, общ. Търговище

Заповед

План за застрояване

План-схема


Заповед З-ОП-62 от 13 август 2015 г. на Кмета на община Търговище за определяне на изпълнител на дейността товарене, транспортиране и разтоварване на 296 плътни кубически метра дърва за огрев и технологична дървесина от временен горски склад в горски територии, собственост на Община Търговище по кметства, пенсионерски клубове по населените места и други обекти на територията на община Търговище.


Заповед № 3-0-45/12.08.2015 г./ -  ЧИ на ПУП -  ПР на  с.Александрово, общ.Търговище в обхват на УПИ ХI-47, ХII и ХIII в кв.10

Заповед

План за регулация


 Заповед З-01-917/11.08.2015 година на Кмета на община Търговище за обявяване на кметства на територията на община Търговище


Заповед № З-О- 44 / 06.08.2015 г. – ПУП – план за застрояване, и специализирана план-схема към ПУП за елементи на техническата инфраструктура, за ПИ №73626.156.276, по КК за землището на гр. Търговище.

Заповед

План за застрояване

План-схема


Заповед № 3-0-41/31.07.2015 г./- ЧИ на ПУП- План за регулация и застрояване на кв."Запад-3", гр.Търговище, в обхват на УПИ I, II, III, V, VI и VII, в кв.13.

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед № 3-0-40/31.07.2015 г./ -  ЧИ на ПУП -  План за регулация  на гр.Търговище, в обхват на УПИ VII,  в кв.190

Заповед

План за регулация


 Заповед З-01-874/30.07.2015 година на Кмета на община Търговище за откриване на процедура за извършване на товарене, транспортиране и разтоварване на дърва за огрев


Заповед З-01-871/29.07.2015 година на Главен архитект на Община Търговище за отмяна на Разрешение Р-ПС-59/25.05.2015 г. за ползване на ПИ 73626.508.181 по кадастралната карта на гр. Търговище като площадка за съхранение и продажба на дърва за огрев, собственост на Айдън Алиосманов


Заповед № 3-0-38/15.07.2015 г. -  ЧИ на ПУП -  План за регулация  на промишлена зона, гр.Търговище, в обхват на УПИ XIX  и УПИ XХXI в кв.9

Заповед

План за регулация


Заповед № 3-0-37/25.06.2015 г. - Изменение на кадастрален план на с.Миладиновци, общ.Търговище

Заповед

Скица


Заповед № 3-0-36/25.06.2015 г. - Изменение на кадастрален план на с.Търновца, общ.Търговище.

Заповед

Скица


Заповед № З-О-33 / 25.06.2015 г. – ЧИ на ПУП-ПР на с. Кралево, общ. Търговище, в обхват на УПИ I, II-263, III- 262, IV-261, V-260, VI-254, VII-253, VIII-252 и IX-252 в кв. 22, и ЧИ на ПУП-ПЗ на с. Кралево, общ.Търговище, в обхват на УПИ VI-254, VII-253 в кв. 22.

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед № З-О-35 / 25.06.2015 г. – ЧИ на ПУП-ПРЗ на гр. Търговище, в обхват на УПИ III в кв. 32

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед № З-О-34 / 25.06.2015 г. – ЧИ на ПУП-ПРЗ на Промишлена зона, гр. Търговище, в обхват на УПИ LV – „за дървообработващо производство” и LIX – „за завод за електроника и автоматика” в кв. 4 и част от улица с о.т.305-306-307.

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед № З-О-32 /17.06.2015 г. – ЧИ на ПУП-ПРЗ на с. Руец, общ. Търговище, в обхват на УПИ VII-371, VIII-372 в кв. 55.

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед № З-О-31 / 15.06.2015 г. – ЧИ на ПУП-ПРЗ на Промишлена зона, гр. Търговище, в обхват на УПИ VI – „за пункт за изкупуване на животни”, УПИ ХVI – „за Лека, хранително-вкусова промишленост” в кв. 24.

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед № З-О-19 / 07.04.2015 г. - ПУП-ПЗ на с. Момино, общ. Търговище, в обхват на УПИ II-91, III-92, VI-99, XII-97, XI-98 в кв. 22.

Заповед

Обяснителна записка

План за застрояване

Разрешение за строеж


Заповед № З-О-29 / 27.05.2015 г. - ПУП-ПРЗ на гр. Търговище, в обхват на УПИ I, II, X в кв. 122, и РУП на гр. Търговище, в обхват на УПИ I, II, X в кв. 122 и УПИ ХI в кв. 121

Заповед

Обяснителна записка

РУП кв. 122

РУП силуети

План за регулация

План за застрояване


Заповед № З-О-30 / 27.05.2015 г. - ПУП-ПР на гр. Търговище в обхват на ул. «Батак» в участъка на о.т. 162а - 163а.

Заповед

План за регулация


Заповед № З-О-26 / 13.05.2015 г. - ПУП-ПР на с. Голямо Ново, общ. Търговище за УПИ ХIV-294 и ХV-251 в кв. 30.

Заповед

План за регулация

Разрешение за строеж


Заповед № З-О-25 / 13.05.2015 г. - ПУП-ПРЗ на с. Вардун, общ. Търговище за УПИ IV- 424, IX- 422 и Х- 423 в кв. 35.

Заповед

План за регулация

План за застрояване

Разрешение за строеж


Заповед № З-О-27 / 15.05.2015 г. - ПУП-ПР на кв. Въбел, гр. Търговище, в обхват на УПИ II и УПИ III – „СБА - технически център”, в кв. 7.

Заповед

Обяснителна записка

План за регулация


Заповед № З-О- 23/ 12.05.2015 г. – ЧИ на ПУП – ПР на гр.Търговище за УПИ IV, V и VIII в кв. 144, План за застрояване за УПИ VIII в кв.144, Работен устройствен план за УПИ VII, VIII и IX в кв. 144.

Заповед

Обяснителна записка

План за регулация

План за застрояване

Разрешение за строеж

РУП


Заповед № З-О- 24/ 12.05.2015 г. – ЧИ на ПУП- ­П­Р на гр. Търговище, в обхват на УПИ VI и VIII в кв. 159.

Заповед

ПУП


Заповед № З-О-14/06.04.2015 г. –ПУП- ­П­З за ПИ №73626.117.516 (извън регулация) по КК на гр. Търговище, м. „Войнишка градина”

Заповед

Разрешение за строеж

Регистър ПУП

План схема

Обяснителна записка

План за застрояване


Заповед № З-О- 21/ 28.04.2015 г. – ЧИ на ПУП- ­П­Р на с. Дралфа, общ. Търговище в обхват на УПИ VI – „за кооперативен пазар” в кв. 43.

Заповед

ПУП


Заповед № З-О-15/07.04.2015 г. – ЧИ на ПУП- ­П­РЗ на с. Цветница, общ. Търговище в обхват на УПИ IV-130 и V-130 в кв. 24а.

Заповед


Заповед № З-О- 13/06.04.2015 г. – ЧИ на ПУП- ­П­Р на с. Бистра, общ. Търговище в обхват на УПИ I-38 и II-38 в кв. 5

Заповед


Заповед № 3-0-17/07.04.2015 г. - ЧИ на ПУП - ПР на гр.Търговище, в обхват на УПИ XXI в кв.199 /новообразуват се два нови УПИ XXII и УПИ XXIII в кв.199/

Заповед

План за регулация


Заповед № 3-0-16/07.04.2015 г. - ЧИ на ПУП - ПР на гр.Търговище,кв.Запад 3, в обхват на УПИ IV и II в кв.9

Заповед

План за регулация


Заповед № 3-0-20/08.04.2015 г. -  ЧИ на ПУП -  ПЗ на гр.Търговище, в обхват на УПИ I, II, III и XX в кв.183

Заповед

План за застрояване


Заповед № З-О- 10/18.03.2015 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на гр. Търговище, в обхват на УПИ I – „за комплексно жилищно застрояване, търговия, транспорт, зала, полуподземни гаражи” в кв. 8.

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед № З-О-6/04.03.2015 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на гр. Търговище, в обхват на УПИ VI – „за пазар и административна сграда”, XVIII, XIX – „за кооперативен пазар” в кв. 61

Заповед

План за регулация

План за застрояване

ПУП ПР- Модел

ПУП ПЗ - Модел


Заповед № 3-0-7/05.03.2015 година./ -  ЧИ на ПУП -  ПР на  с.Момино, общ.Търговище в обхват на УПИ VI-89 и VII-90 в кв.23

Заповед

План за регулация


Заповед № 3-0-8/05.03.2015 година./- за изготвен проект на ПУП- ПЗ в обхват на ПИ № 028018, масив № 28, местност "Дервиш Балкан" в землище с.Стража, общ.Т-ще.

Заповед

План за застрояване

План-схема на техническата инфраструктура


Заповед № 3-0-5/25.02.2015 година./ -  Изменение на кадастрален план на  с.Стража, общ.Търговище.

Заповед

Скица


Заповед № 3-0-4/24.02.2015 година./ -  ЧИ на ПУП -  ПР на  гр.Търговище в обхват на УПИ XXXI  в кв.20 /същия  отпада и се образуват нови два: УПИ LI и УПИ LII/

Заповед

План за регулация


 Заповед № З-О-2/02.02.2015 г. - ПУП- ­П­З, план-схеми към ПУП за ПИ № 036017 по КВС за землището на с. Търновца, общ.Търговище.

Заповед

План за застрояване

Трасировъчен план

Схема на външно ел. захранване

Схема ВиК


Заповед № З-О-1/08.01.2015 г. - ЧИ на ПУП- ­П­З на гр. Търговище, в обхват на УПИ I в кв. 121.

Заповед

Обяснителна записка

План за застрояване

Разрешение за строеж


2014 г.


Заповед № 3-0-51/04.11.2014 година./ -  ЧИ на ПУП -  ПРЗ на  гр.Търговище в обхват на УПИ IX  и  X в кв.47

Заповед

План за застрояване


Заповед № 3-0-50/04.11.2014 година./ -  ЧИ на ПУП -  План за регулация на  с.Стража, общ.Търговище в обхват на УПИ IV-227 и V-221 в кв.13

Заповед

План за регулация


Заповед № 3-0-49/04.11.2014 година./ -  ЧИ на ПУП -  ПРЗ на  с.Александрово, общ.Търговище в обхват на УПИ IV и V в кв.7

Заповед

Опорен план

План за регулация


Заповед № 3-0-48/04.11.2014 година./ -  ЧИ на ПУП -  ПРЗ на  гр.Търговище и РУП в обхват на УПИ IV, V, VI в кв.114

Заповед

План за регулация

План за застрояване

РУП 1

РУП 2


Заповед № 3-0-45/10.10.2014 година./ - Изменение на кадастрален план на с.Пресяк, общ.Търговище

Заповед

Скица


Заповед № 3-0-46/17.10.2014 година./ - ЧИ на ПУП - ПРЗ на кв.Запад -2, гр.Търговище,в усл.на чл.150, ал.2 от ЗУТ в обхват на УПИ V в кв.315

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед № З-О-44/29.09.2014 г. - ПУП- ­ПП за трасе на техническата инфраструктура – горски път, за ПИ № 000135 (дървопроизводствена площ) по КВС на с. Момино, общ. Търговище.

Заповед

Парцеларен план

Парцеларен план


Заповед № З-О-41/29.08.2014 г. - ЧИ на ПУП- ­ПР на кв. Въбел, гр. Търговище, в обхват на УПИ Х и ХI в кв. 5.

Заповед

Обяснителна записка

ПУП


Заповед № З-О-39/29.08.2014 г. – ЧИ на ПУП- ­ПР на кв. Въбел, гр. Търговище, в обхват на УПИ I и II в кв. 53.

Заповед


Заповед № З-О-40/29.08.2014 г. – ЧИ на ПУП- ­ПР на гр.Търговище в обхват на УПИ XXII, XXIII, XXIV в кв. 85.

Заповед


Заповед № 3-0-37/06.08.2014 година./ - ЧИ на ПУП, в усл. на чл.150, ал.2 от ЗУТ -  ПРЗ на с.Буховци, общ.Търговище, в обхват на УПИ IV-454, V-455, VI- 455, VII-455, XV-456, XVI- 456, XX-458, XXI-458  в кв.50.

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед № 3-0-36/06.08.2014 година./ - ЧИ на ПУП, в усл. на чл.150, ал.2 от ЗУТ -  ПРЗ на с.Кръшно, общ.Търговище, в обхват на УПИ V  в кв.39.

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед № 3-0-35/01.08.2014 година. - ЧИ на ПУП - ПРЗ на с.Давидово,общ.Търговище, в обхват на УПИ VIII-176, IХ-176 в кв.34.

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед № 3-0-33/01.08.2014 година. - ЧИ на ПУП - ПР на с.Вардун,общ..Търговище, в обхват на УПИ ХII-280, ХХI-281, ХХIII-294, ХХIV-280 в кв.11.

Заповед

План за регулация


Заповед № 3-0-32/28.07.2014 година

Заповед

РУП - 1

РУП - 2

План за регулация

План за застрояване


Заповед № 3-0-31/21.07.2014 година

Заповед

Парцеларен план - 1

Парцеларен план - 2

Парцеларен план - 3

План за застрояване - 1

План за застрояване - 2


Заповед №3-0-27/29.05.2014 г.

Заповед

План за застрояване

РУП


Заповед №3-0-22/19.05.2014 г.

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед №3-0-25/19.05.2014 г.

Заповед

План за регулация


Заповед №3-0-24/19.05.2014 г.

Заповед

План за регулация


Заповед № З-О-21 /14.05.2014 г. – ЧИ на ПУП- ­ПР на кв. Въбел, гр.Търговище в обхват на УПИ IX, X в кв. 58.

Заповед

План за регупация


Заповед №3-01-342/05.05.2014 г за образуване на подвижна избирателна секция

Заповед


Заповед №3-0-20/14.04.2014 г

Заповед

План за регупация


Заповед №3-0-14/14.04.2014 г

Заповед

План за регупация

План за застрояване


Заповед №3-0-12/14.04.2014 г.

Заповед

План за регупация


Заповед № З-О-13 / 14.04.2014 г. – ЧИ на ПУП- ­ПР в обхват на УПИ VII, VIII, IX, X в кв. 164, гр. Търговище.

Заповед

План за регупация


Заповед № З-О-16 / 14.04.2014 г. – ЧИ на ПУП- ­ПРЗ, и РУП в обхват на УПИ V, VI, VII в кв. 167, гр. Търговище.

Заповед

План за регупация

План за застрояване

РУП


Заповед № З-О-15 / 14.04.2014 г. – ЧИ на ПУП- план за застрояване на, и специализирана план-схема към ПУП за елементи на техническата инфраструктура, за ПИ № 73626.117.536 (извън регулация) по КК, за землището на гр.Търговище.

Заповед

Обяснотелна записка

Регистър на засегнатите имоти

Разрешение за строеж

План- схема

План за застрояване


Заповед № З-О-11 / 14.04.2014 г. – ЧИ на ПУП- план за застрояване на гр. Търговище, в обхват на УПИ V в кв. 95.

Заповед

План за застрояване


Заповед № З-О-9 / 31.03.2014 г. – ЧИ на ПУП- план за регулация и застрояване на гр. Търговище, в обхват на УПИ ХV – „за комплексно жилищно застрояване, подземни гаражи, комплекс за търговия, услуги и обществено хранене” в кв. 192.

Заповед

План за застрояване


Заповед № З-О-7 / 12.03.2014 г. - ПУП-ПРЗ, който е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива, в условията на чл. 150, ал. 2 от ЗУТ, в обхват на УПИ I - „за хранително вкусова промишленост”, II - „за химическо производство”, IV - „за пречиствателна станция”, VI - „за производство на строителни материали, конструкции и изделия” в кв.14, по плана на Промишлена зона, гр. Търговище.

Заповед

План за регулация

План за застрояване

Разрешително за строеж


Заповед № З-О-8 / 12.03.2014 г. - ПУП-ПРЗ, кв. Въбел, гр. Търговище в обхват на УПИ VI в кв. 58.

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед № З-О-6 / 27.02.2014 г. - ПУП-ПР на кв. «Запад2», гр. Търговище, в обхват на кв. 319, поземлени имоти №№ 73626.508.139, 73626.508.141, 73626.508.142, 73626.508.144, 73626.508.145, 73626.508.148, 73626.508.149, 73626.508.150.

Заповед

План за регулация


Заповед № З-О-49 / 28.10.2013 г. - ПУП- План за регулация на с. Ловец, общ. Търговище в обхват на УПИ II-103, III-104, IV-„за озеленяване”, V-105, VI-106, VII-106, VIII-107, IX-108, в кв. 11.

Заповед

План за регулация


Заповед № З-О-5 / 27.02.2014 г. - ПУП-ПРЗ, който е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива, в условията на чл. 150, ал. 2 от ЗУТ, в обхват на УПИ XLIV, XLV, XLVI -„за производствени и складови дейности” в кв. 20 по плана на Промишлена зона, гр. Търговище.

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед № З-О-4 / 24.02.2014 г. - ПУП-ПР на гр. Търговище в обхват на УПИ IV, V, VI, XI, XII в кв. 203

Заповед

ПУП-ПР


З - 01 - 68/30.01.2014 г. за забрана пашата на селскостопански животни за следните горски територии по землища на община Търговище - изтегли заповедта


 

З-О-2 / 15.01.2014 г. 

Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 73626.200.322 (горска територия) по КК на гр. Търговище, без да се променя предназначението на имота.

Заповед

План за застрояване


Заповед З-01-1148/11.12.2013 г. за забрана използването на приротехнически средства - изтегли заповедта


Заповед З-01-1140/10.12.2013 г. за провеждане на Коледен базар - изтегли заповедта


З-О-57 / 29.11.2013 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на гр. Търговище, в обхват: УПИ V, VI, VII, VIII в кв. 10.

Заповед

План за регулация


Заповед №3-0-44/21.10.2013 година./

Заповед

План за регулация

 


З-О-45 / 24.10.2013 г. - Частична специализирана план-схема за елементи на техническата инфраструктура към действащия ПУП-ПРЗ на гр. Търговище, с която се предвижда изграждане на подземна кабелна мрежа на оптична свързаност между съществуваща кабелна шахта, находяща се в УПИ II в кв. 101, до съществуваща кабелна шахта на Мобилтел ЕАД, находяща се в УПИ XIV в кв. 100.

Заповед

Записка

План-схема
 

З-О- 48 / 28.10.2013 г. - ПУП-план за регулация и застрояване на гр. Търговище в обхват: УПИ III и IV – „за жилищни нужди и обществено обслужване” в кв. 151, и работен устройствен план в обхват: УПИ II, III – „за жилищни нужди и обществено обслужване” и V в кв. 151.

Заповед

ПР

ПЗ

РУР 1

РУР 2

З-О- 47 / 25.10.2013 г. - ПУП- план за застрояване на гр. Търговище, в обхват на УПИ VIII, IX в кв. 182 и частично изменение на работен устройствен план за УПИ III, VIII, IX в кв. 182 по плана на гр. Търговище.

Заповед

ПУП

ПУП ПЗ

РУП

З-О- 42 / 10.10.2013 г. - ПУП-ПРЗ на гр. Търговище в обхват на УПИ I – „за жилищно застрояване", II, IX в кв. 29.

Заповед

Записка

План за регулация

План за застрояване

З-О- 40 / 01.10.2013 г. - ПУП-ПРЗ на гр. Търговище в обхват на УПИ I – „за мелница” в кв. 2.

Заповед

План за регулация

План за застрояване

З-О- 39 / 01.10.2013 г. - ПУП-ПЗ и специализирана план-схема към ПУП за елементи на техничл инфраструктура за ПИ №186006 (стопански двор) по КВС за землището на с. Дралфа, общ.Търговище.

Заповед

План за застрояване

План- схема

З-О-38 /24.09.2013 г. - ПУП-ПЗ за поземлен имот № 73626.200.167 (извън регулация, горска територия) по КК на гр.Търговище, за обект: «Базова станция на Глобул № 4926».

Заповед

ПУП-ПЗ

Заповед №3-0-37/22.08.2013 година.

Заповед

Обяснителна заповед

ПУП ПР

ПУП ПЗ

РУП

ПУП Силует Юг

ПУП Силует Север

Заповед №3-0-36/21.08.2013 година

Заповед

ПУП 1

ПУП 2

З-О-35 /24.07.2013 г. - Cпециализирана план – схема за елементи на техническата инфраструктура към действащия ПУП на гр. Търговище, за кабелна линия СpH и БКТП за УПИ XI в кв. 177 (ПИ 73626.510.292).

Заповед

Обяснителна записка

ПУП

Регистър на засегнатите имоти

З-О-30 /12.07.2013 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на с. Давидово, общ. Търговище в обхват на УПИ VII-179, VIII-180, IX-180 в кв. 30.

Заповед

Записка

ПУП

З-О-29 /12.07.2013 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на с. Съединение, общ. Търговище в обхват на УПИ IV-202, V-203 в кв. 43.

Заповед

ПУП

З-О-34 /12.07.2013 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на Промишлена зона, гр. Търговище, в обхват на УПИ II - „за ГОЦ” в кв. 23.

Заповед

ПУП

 З-О-32 /12.07.2013 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на гр. Търговище, в обхват на улица с о.т. 609-610-612-611 (бул. „Тр. Китанчев”).

Заповед

ПУП

 З-О-28 /12.07.2013 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на гр.Търговище, УПИ I-„за БНБ и административни сгради” в кв. 125.

Заповед

ПУП ПР

ПУП ПЗ

З-О-33 /12.07.2013 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на кв. „Запад-1”, гр. Търговище, в обхват на УПИ I – „за жилищно строителство, магазини и полуподземни гаражи” и УПИ Iа–„за полуподземни гаражи” в кв. 1.

Заповед

План

З-О-31 /12.07.2013 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на гр. Търговище, в обхват на УПИ IХ- „за ГОЦ”, VIII- „ за озеленяване”, УПИ I-„за джамия” в кв. 59.

Заповед

План

З-О-26 /11.07.2013 г. - Специализирана план – схема за елементи на техническата инфраструктура към действащия ПУП на гр. Търговище, за водопроводно отклонение за захранване на имот № 73626.510.292.

Заповед

План-схема

З-О-23 /12.06.2013 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на гр. Търговище в обхват на УПИ ХI, XII, XIII  в кв. 85.

Заповед

Записка

План

З-О-24 /12.06.2013 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на кв. Въбел, гр. Търговище в обхват УПИ IV, VI, VII, VIII, IX в кв. 19.

Заповед

  Записка

  План за регулация

  План за застрояване

З-О-22 /12.06.2013 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на гр. Търговище в обхват УПИ VI, VII, VIII, IX, Х в кв. 122.

Заповед

  План за регулация

  План за застрояване

З-Д-11 /19.03.2013 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за застрояване и регулация на гр. Търговище в обхват на УПИ II в кв. 2.

Изтегляне

 

З-Д-16 /14.03.2013 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на кв. Запад-1, гр. Търговище в обхват на УПИ VIII в кв. 6.

Изтегляне

 

З-О-14 /27.03.2013 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на Промишлена зона, гр. Търговище в обхват на УПИ III в кв. 13.

Изтегляне

 

З-О-17 /27.03.2013 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на кв. „Запад-1”, гр. Търговище в обхват на УПИ III, IV в кв. 5.

Изтегляне

 

З-О-10 /12.02.2013 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за застрояване на гр. Търговище в обхват на УПИ VI и VII в кв. 120.

Изтегляне

 

Заповед за забрана пашата на селскостопански животни в горските територии на община Търговище

Изтегляне

З-01-1097/17.12.2012 г. - за забрана ползването и продажбата на пиротехнически средства

Изтегляне

Заповед за обявяване на конкурс за най-добра новогодишна украса 2012 г.

Изтегляне

З-О-55 /05.12.2012 г. - подробен устройствен план – предварителен проект за зониране и застрояване на „Младежки парк Юкя” , гр. Търговище в обхват на УПИ III в кв. 67.

Изтегляне
 

З-О-54 /30.11.2012 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на с. Лиляк, общ. Търговище в обхват УПИ ХI-„за озеленяване”, ХV-348 в кв. 53а.

Изтегляне
 

З-01-1010/ 28.11.2012 г. - За организиране на традиционен коледен и новогодишен базар в Търговище

Изтегляне

 З-О-46 /05.11.2012 г. - Частично изменение на подробен устройствен план –З-О-46 /05.11.2012 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на с. Пролаз, общ. Търговище в обхват УПИ V- 46, VI- 45, VII- 44, IX- 46 в кв. 5. план за регулация на с. Пролаз, общ. Търговище в обхват УПИ V- 46, VI- 45, VII- 44, IX- 46 в кв. 5.

Изтегляне
 

З-О-43 /01.11.2012 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за застрояване и работен устройствен план на гр.Търговище в обхват на УПИ V и VI в кв.156.

Изтегляне

 

З-01-795/16.10.2012 г. - за определяне районите за организирано сметосъбиране и сметоизвозване в община Търговище 2013- изтегли

З - 01 - 766/ 11.10.2012 г. - във връзка с подготовката на Община Търговище за зимната обстановка -

Изтегляне

З - ГР - 255/28.09. 2012 г. - за образуване на избирателни секции за провеждане на частични избори за кмет на кметство на село Лиляк на 18.11. 2012 г.

Изтегляне

 З-О-31 /20.07.2012 г. - Частично изменение на подробен устройствен план– план за регулация на с. Баячево, общ.Търговище в обхват на УПИ III-18, IV-18, XIV-19, XV-19 в кв.16 .

Изтегляне

З-О-30 /20.07.2012 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на гр.Търговище, в обхват на УПИ I в кв.36, с който се предвижда нова улица с о.т.896-897 и допълващо застрояване - гаражи.

Изтегляне

З-О-26 /12.07.2012 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на с.Дралфа, общ.Търговище в обхват на част от  кв.19

Изтегляне

З-О-11 /21.04.2012 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на с.Стража, общ.Търговище, в обхват на УПИ I, II и XII кв.41.

Изтегляне

З-О-8 /20.04.2012 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на с. Горна Кабда, общ.Търговище, в обхват на УПИ XVII – за автоспирка, VI - за читалище   в кв.13 и улица с о.т. 26а – 26б – 28а.

Изтегляне

З-О-9 / 20.04.2012г- Частично изменение на подробен устройствен план– план за регулация на с.Лиляк, общ.Търговище в обхват на УПИ III-561, IV-558, V-557, 558 и VI-556 в кв. 78

Изтегляне

З-0-2 / 27.02.2012

изтегли

З-01-102/ 14.02. 2012 г. - забрана на дейности върху ледената покривка по откритите водни площи

изтегли

З-01-97/9. 02. 2012 г. - за забрана и разрешение на пашата в общ. землища

Изтегляне

З-01-936/ 26.10.2011 г. - откриване на процедура за провеждане на открит конкурс за изготвяне на анализ

Изтегляне

З-01-937/ 26.10.2011 г. - откриване на процедура за провеждане на открит конкурс за изготвяне на приватизационна оценка

Изтегляне

З-01-895/11.10.2011 г. - за определяне районите за организирано сметоизвозване и сметосъбиране в община Търговище

Изтегляне

З-О-36/30.09.2011г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на кв.Въбел, гр.Търговище в обхват на УПИ I , II, III, IV,V, VI, XIX, XX и XXI  в кв.1 .
Изтегляне

З-О-35/30.09.2011г. - Частично изменение на подробен устройствен план– план за регулация на с.Лиляк, общ.Търговище в обхват на УПИ IХ-232, Х-190, ХI-189 и ХIII-188  в кв.36

Изтегляне
 

ОБЯВА  за гроздобер - изтегляне

З-01-806/ 03.09.2011 - относно началото на гроздоберната кампания за 2011 г. на територията на Община Търговище

Изтегляне

 

З-0-30/ 22.07.2011 - за частично изменение на подробен устройствен план за регулация на кв. Запад-2

Изтегляне

 

З-0-29/ 22.07.2011 - за частично изменение на специализирана план- схема за далекосъобщителни връзки на "Космо България Мобайл" ЕАД

Изтегляне

 

З-01-536/21.06. 2011 - забрана паленето на огън

Изтегляне

З-01-508/ 13.06.2011 - за забрана пашата на селскостопански животни в  горски територии

Изтегляне

З-0-26/30.05.2011 -  частично изменение на Подробен устройствен план на гр. Търговище в обхвата на УПИ ІV-113,  V-112,   VІ-125, в кв. 114
Заповед 
Изтегляне

 

З-01-457/30.05.2011 и З-01-458

Заповеди

Изтегляне

З-0-23/20.05.2011
Заповед
Изтегляне

 

З-01-1421/16.12.2010
Заповед
Изтегляне

 

З-01-1099/11.10.2010
Заповед
Изтегляне

 

З-0-40/13.08.2010
Заповед
Изтегляне

 

З-0-38/06.08.2010
Заповед
Изтегляне

 

З-0-33/06.07.2010
Заповед
Изтегляне

 

З-0-29/22.06.2010
Заповед
Изтегляне

 

З-0-28/22.06.2010
Заповед
Изтегляне

 

З-0-27/22.06.2010
Заповед
Изтегляне

 

З-0-26/22.06.2010
Заповед
Изтегляне

 

З-0-25/22.06.2010
Заповед
Изтегляне

 

З-0-24/15.06.2010
Заповед
Изтегляне

 

З-01-598/07.06.2010
Заповед относно брането на липов цвят
Изтегляне

З-0-23/04.06.2010
Заповед
Изтегляне

 

З-0-22/13.05.2010
Заповед
Изтегляне

 

З-01-454/04.05.2010
Заповед
Изтегляне

 

З-О-21/20.04.2010
Заповед
Изтегляне

 

З-О-19/20.04.2010
Заповед
Изтегляне

 

З-О-18/20.04.2010
Заповед
Изтегляне

 

З-О-17/12.04.2010
Заповед
Изтегляне

 

З-О-16/12.04.2010
Заповед
Изтегляне

 

З-О-15/12.04.2010
Заповед
Изтегляне

 

З-О-14/12.04.2010
Заповед
Изтегляне

 

З-О-11/10.03.2010
Заповед
Изтегляне

 

З-О-10/04.03.2010
Заповед
Изтегляне

 

З-О-9/04.03.2010
Заповед
Изтегляне

 

З-О-8/24.02.2010
Заповед
Изтегляне

 

З-О-7/17.02.2010
Заповед
Изтегляне

З-О-6/11.02.2010
Заповед
Изтегляне

 

З-О-4/02.02.2010
Заповед
Изтегляне

 

З-О-3/02.02.2010
Заповед
Изтегляне

 

З-О-1/13.01.2010
Заповед
Изтегляне

 

З-О-69/23.12.2009
Заповед
Изтегляне

 

З-01-1271/17.12.2009
Заповед относно провеждане на конкурс за превозвачи
Изтегляне

 

З-О-68/21.12.2009
Заповед
Изтегляне

 

З-О-67/21.12.2009
Заповед
Изтегляне

 

З-О-62/25.11.2009
Заповед
Изтегляне

 

З-О-60/17.11.2009
Заповед
Изтегляне

 

З-О-59/17.11.2009
Заповед
Изтегляне

 

З-О-57/02.11.2009
Заповед
Изтегляне

 

З-О-56/09.10.2009
Заповед
Изтегляне  

 

З-О-55/09.10.2009
Заповед
Изтегляне  

 

З-О-54/09.10.2009
Заповед
Изтегляне  

 

З-О-53/09.10.2009
Заповед
Изтегляне  

 

З-О-52/09.10.2009
Заповед
Изтегляне  

 

З-О-51/09.10.2009
Заповед
Изтегляне  

 

З-О-50 / 16.09.2009
Заповед
Изтегляне  

 

З-О-49 / 19.09.2009
Заповед
Изтегляне  

 

З-0-48 / 09.09.2009
Заповед
Изтегляне  

 

З-0-46 / 28.08.2009
Заповед
Изтегляне  

 

З-0-45 / 28.08.2009
Заповед
Изтегляне  

 

З-0-38 /13.08.2009
Заповед
Изтегляне  

 

Запoвед No З-01-461 / 30.05.2009
Относно брането на липов цвят
Заповед
Изтегляне  

 

З-01-287 / 08.04.2009
Заповед
Изтегляне  

 

3-0-120 / 9.12.2008
Одобрение
Изтегляне  

 

3-0-115/28.11.2008

Одобрение
Изтегляне  

 

З-01-1318/23.12.2008
Заповед
Изтегляне  

 

З-О-116/05.12.2008
Заповед
Изтегляне  

 

З-01-1312 / 20.12.2008 Относно продажбата на пиротехнически изделия
Изтегляне  

 

Определяне допълнителен срок – 18.ХІІ.2008 г. за депозиране на оферти за участие в публично оповестен конкурс на един етап за продажба по реда на ЗПСК
Заповед
Изтегляне  

 

ОБ-Т-140/10.10.2008
Обявление

Изтегляне  

З-О-105/06.11.2008
Заповед за одобряване
Изтегляне  

 

З-О-100/30.10.2008
Изтегляне  

 

Обявяване на значими аспекти по околната среда
Обявление
Изтегляне

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com