TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2008


ISO 14001:2004


С лице към хората
Петък, 28 април 2017 / ОКОЛНА СРЕДА-Инвестиционни предложения
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 725 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/. http://targovishte.ipgvr.eu/ - сайт за подаване на предложения за включване в интегрирания план за възстановяване и развитие, който се изработва по проект на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

2017 година


Информация по Приложение №2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:

„Оборудване на съществуваща селскостопанска сграда в птицеферма в ПИ с идентификатор 10238.22.22, с. Васил Левски, общ. Търговище, обл. Търговище“   с възложител  „ТРЕЙД МЕС“ ООД. 

Информация ПНОВОС
Обявление

Публикувано на 24 април 2017


Информация за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието  върху околната среда „ Изграждане на предприятие за пране  и багрене на готова  конфекционирани облекла в поземлени имоти с идентификатор 73626.508.458, 73626.508.459,73626.508.460 по КК и КР на град Търговище,община Търговище.

Информация ПНОВОС
Обявление


Уведомление за инвестиционно предложени съгласно чл.2 от Наредбата за ОВОС   за „ Изграждане на   предприятие за пране  и багрене на готово конфекционирани облекла” в поземлени  имоти с идентификатор 73626.508.458,73626.508.459 и 73626.508.460 по КК на град Търговище с възложител „ Реди Гармънд Технолоджи България „ ЕООД.

Уведомление
Обявление


 Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредба за ОВОС за ИП ”  Съхранение и преработка на строителни отпадъци, получени чрез преработването на материал, който преди това е бил използван в строителството с цел последващо оползотворяване в обратни насипи”   в  ПИ № 000288 в землището на село Лиляк, община Търговище с възложител „Пътинженерингстрой-Т” ЕАД.

Обявление
Информация ПНОВОС


2016


Открит обществен достъп до информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно намерение:" Изготвяне на ПУП на Регионално депо за неопасни отпадъци в с.Пайдушко и специализирана схема за елементи на техническата инфраструктура; рекултивация и закриване на съществуваща клетка; изграждане на нова клетка за депониране на отпадъци; изграждане на ЛПСОВ за нуждите на депото;изграждане на площадка за съхранение на земни маси, обръщач и др.довеждаща инфраструктура; разширение на КПП и стопански двор" в имот №00024; №00025; №00031; -   environment/Информация по Приложение depo(2).doc


Информация по Приложение № 2  към чл.6 от Наредба за ОВОС за ИП „ Реконструкция и модернизация на птицеферма в ПИ № 000038,000034” в землището на село Божурка, община Търговище с инвеститор- Айше Юмерова, публикувана на 16.12.2016

Изтегляне


Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредба за ОВОС на ИП „ Проектиране и изграждане към инсталация за домакинско стъкло.Инсталация за производство на водород с общ капацитет до 150 Нм3/часа състояща се от мобилни модули и резервоари за съхранение на водород с  капацитет 3х31,6 м 3 и Декориращи машини и модули към тях”., публикувана на 30.11.2016 г.

Изтегляне

Обява, публикувана на 01.12.2016


Община Търговище има следното инвестиционно предложение, публикувано на 01.11.2016 г.:

„Преустройство  и реконструкция на съществуващи сгради в административно –учебни помещения и проектиране на нова сграда с места за настаняване в УПИ XIII-406 и УПИ XIV-407, кв. 40 по плана на село Надарево, община Търговище с инвеститор- Апостол Кънчев Апостолов.

Обява

Приложение


Община Търговище има следното инвестиционно предложение, публикувано на 19.10.2016 г.:

„Изграждане и възстановяване на обслужващи улици, пътни настилки, тротоари, градско обзавеждане, благоустрояване на междублокови пространства, изграждане на мултифункционална спортна площадка на открито, осветление - кв. „ЗАПАД-2“ гр.Търговище, подобект 1 - кв.307, кв.308, кв.309, кв.310, кв.311”.

Обява

Уведомление


Община Търговище има следното инвестиционно предложение, публикувано на 19.10.2016 г.:

„ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБНОВЯВАНЕ НА СПОРТНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 73626.506.574.1 В УПИ VII, КВ. 123, УЛ. „ХР. БОТЕВ”, ГР. ТЪРГОВИЩЕ”.

Обява

Уведомление


Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение : „ Дестилерия за етерично- маслени култури” в УПИ III184, IV 185 в кв. 44 по плана на село Ралица,община Търговище с възложител „ ЕСЕНТИАЛИС” ЕООД, публикувана на 12.10.2016 г.

Обява

Изтегляне


Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредба за ОВОС за „ Изграждане на къща за гости в ПИ 83004” в местност „Касапйолу, землище на с.Здравец, Община Търговище с инвеститор „ Земегал” ЕООД., публикувано на 19.08.2016 г.

Обява

Изтегляне


Информация по Приложение № 2 към чл. от Наредба за ОВОС за „ Изграждане на цех за производство на бяло саламурено сирене до 5 т. преработено мляко на ден и разфасовъчно помещение за вакумиране на сирене” с инвеститор „ Хаддад” ЕООД., публикувано на 29.07.2016

Обява

Изтегляне


Иформация по Приложение №2 ,към чл.6 от Наредба за ОВОС за инвестиционно предложение „Преустройство на същ. сгради и пристройки към тях за птицеферма в ПИ № 73626. 520.11, кв. Бряг, гр. Търговище” с инвеститор ет ”Васико- Кольо Васелев”, публикувана на 21.07.2016

Изтегляне


Обява, публикувана на 21.07.2016

Изтегляне 


„Информация по Приложение №2, към чл.6, ал.9 съгласно изискванията на наредбата за ОВОС за обект: Изграждане на нова птицеферма с капацитет 20 000 броя в ПИ 052004 с. Кралево, общ. Търговище., в землището на с. Кралево, Община  Търговище", с инвеститор ЗП Емине Мехмедова Рамаданова, публикувана на 13.0.2016

Обявление

Приложение № 2


Информация по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС за ИН „Отглеждане на аквакултури в ПИ № 000241, в землището на с.Съединение, Община Търговище, с възложител „Пави фиш” ЕООД, публикувана на 07.06.2016 г.

Обявление

Приложение № 2


25.04.2016 Уведомление за инвестиционно предложение и Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредба за ОВОС на инвестиционно предложение: ” Разширение на християнско гробище в село Лиляк” , община Търговище.

Обявление

Обява по Приложение № 2

  Уведомление

Приложение № 2

 


22.03.2016 Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредба за ОВОС за „Изработване на ПУП- план на застрояване на ПИ № 089019,089022 и части от ПИ № 08920,089148,014005,014010,000273 в землището на село Лиляк”.


15.03.2016 Приложение №2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно намерение: “Изграждане на Ферма за отглеждане до 20 тона риба в поземлен имот № 011010, в землището на с.Търновца, община Търговище, “ с инвеститор „ ЕМУ” АД.

Обява

Инвестиционно предложение


01.03.2016  Община Търговище има следното инвестиционно намерение: „Възстановяване на мост над река Дългачка в замлището на село Дългач, община Търговище”.


28.01.2016  Информация по Приложение № 2 за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение : „Монтаж и оборудване на обект за преработка на мляко с капацитет до 1 000 литра дневно, с площ от 82,15 кв.м. в УПИ I, пл. № 3098,кв.14,ПИ № 73626.504.272 на ЕТ „ Матеев- Петко Матеев” град Търговище”.


О Б Я В А


Община Търговище има следното инвестиционно предложение:

„ Актуализация на работен проект за ул. „Сава Катрафилов” - от бул. „Трайко Китанчев”- кръстовище ул. „В. Петлешков” до кръстовище ул. „ Любен Каравелов” град Търговище.

Инвестиционното предложени ще бъде реализирано на участъци.

  • Участък от бул. „Трайко Китанчев „ – ул. „В.Петлешков”
  • Участък от ул. „В. Петлешков „- ул. Л. Каравелов

Целта на инвестиционното предложение е изграждане на улично платно, създаващо възможност за пряка автомобилна и пешеходна транспортна връзка на централна градска част с обособения център на квартал „Запад” 1 и кв. „Запад” 2 в който са разположени – многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ-гр.Търговище/, районно полицейско управление, детска ясла, детска градина, училище, здравна каса, пазар и други обществени и обслужващи сгради.
В краен етап на изграждане ново улично платно ще има габарит от 20,00 м включващ:
Пътно платно с 2х2 ленти за движение, без средна разделителна ивица с ширина 2х7,00м.
Тротоар за пешеходно движение отделени от настилката с видими бетонови бордюри, с ширина 2х3,00 м.

Мнения и възражение се приемат в сградата на РИОСВ град Шумен, ул. „Съединение „ № 71, ет.3 .


ОБЯВА

Община Търговище има следното инвестиционно предложение:

„Ремонт и реконструкция на Детска ясла № 1 „Първи юни” гр. Търговище – внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване на двор, детски площадки, оборудване, обзавеждане и достъпна архитектурна среда”.

Инвестиционното намерение предвижда:
Заснемане на цялата сграда
Проект за цялостен основен ремонт на сградата (фасади, покрив, инсталации в съответствие с енергийното обследване и сертификат от лицензирана фирма)
Изготвяне на технически паспорт
Предвиждане на енергоспестяващи и енергоефективни системи в ел. инсталации
Предвиждане на нова хоризонтална система на отоплителна инсталация (в т.ч. отоплителни тела, ако е необходима подмяна на котли с автоматизирано управление, с цел енергоспестяване; комбиниране на видове отопление
Вентилационна система ( където се налага)
Достъпна среда ( асансьор, рампи)
Слънчеви инсталационни панели за топла вода
Достигане най-малко клас „С” на енергоефективност на сградата
Достигане на 60% енергийно спестяване със всички мерки по проекта
Топло и хироизолации, съобразени с предписанията на енергийното обследване
Подмяна на ВиК инсталациите
Благоустрояване на двора (в т.ч. детски площадки) в съответствие с новата нормативна уредба, ограда и т.н.

Мнения и възражение се приемат в сградата на РИОСВ град Шумен, ул. „Съединение „ № 71, ет.3 .


 Инвестиционно предложение за изграждане на кръстовище за кръгово движение на бул. "Митр. Андрей" и ул. "Сава Катрафилов" в  Търговище


 

Инвестиционно предложение за преустройство от "Теленор България" ЕАД

 


Информация по Приложение № 2,към чл. 6,ал.9 съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието на околната среда за инвестиционно предложение на „АМЕЛИ-БГ” ЕООД.


13.05.2015 г.  - Обява за обществено обсъждане за автомагистрала "Хемус" - изтегли


 16.04.2015 Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение: „Доизграждане на автомагистрала „Хемус” (Ябланица-Белокопитово) и Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони по Натура 2000."

Нетехническо резюме

  Доклад за оценката на степента на въздействие

Доклад за оценката на въздеиствие върху околната среда


21.11.2014 Информация по Приложение № 2 на „Тракия Глас България „ ЕАД за инвестиционно предложение „ Изграждане на съоръжение за производство на електроенергия от топлина на отпадъчните газове на двете пещи за производство на плоско стъкло по метода органичен цикъл на Ренкин, с капацитет 5,5 MWh"


13.11.2014 г.   Информация по Приложение № 2 за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Допълване с отпадъци от ИУМПС и ИУЕЕО за съхраняване на площадка за управление на отпадъците” на „СТРУМИЦА С” ЕООД- гр. Търговище.


 20.10.2014 г. Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за изграждане на Електропроводно отклонение 20 kV и за мачтов трафопост за помпена станция "Вардун ". в землището на село Вардун.


4.09.2014 г. Информация по Приложение №2 към чл.6  от Наредбата за ОВОС с инвеститор „Инди- 91”ЕООД за изграждане на изравнител за напояване на земеделски земи в землището на с.Стража

 


20.05.2015 г. - Инвестиционно намерение -  "Теленор България" ЕАД

ОБЯВА

от предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДОС/  

 


 

13 юни 2014 г. Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за изграждане на птицеферма в Промишлената зона на Търговище, обява


 

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост
На основание чл. 95, ал. 1 от Закон за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от
Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната
среда - ОВОС (ДВ бр. 25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.), инж. Асен Антов,
изпълнителен директор на Национална компания „Стратегически инфраструктурни
проекти” (НКСИП), гр. София,
СЪОБЩАВА
на заинтересованите лица и общественост, че НКСИП има инвестиционно
предложение (ИП) за „Доизграждане на АМ „Хемус” (Ябланица - Белокопитово)”.
Инвестиционното предложение предвижда ново строителство на магистрален
участък от републиканската пътна инфраструктура и представлява част от
АМ „Хемус”. Неизградената част от АМ „Хемус” ще започне от гр. Ябланица, Ловешка
област, на запад и завършва при с. Белокопитово, Шуменска област, на изток, и ще
свърже вече изградените участъци в западния и източния край на автомагистралата.
ИП за доизграждане на АМ „Хемус” условно е разделено на 8 участъка:...

Обява

  Изглед

  Изглед в района на Търговище


 Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредба за ОВОС на „Енергия Търговище „ АД за изграждане на инсталация за физико-химична преработка на мазут и отпадъчни нефтопродукти и производство с получените компоненти”.


Информация по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС  на ЗП " Тихомира Руменова Владева " за извършване на водовземане от река Осенска в землището на село Осен и изграждане на напоителна система за напояване на орехови насаждения в землището на село Осен.

 


Информация по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС на Атила Ефраимов Аптулов за създаване на трайни насаждения - орехова градина, село Търновца

 


 

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС към Приложение №2, чл. 6 на "Мил - 07" ЕООД гр. Търговище

 


 

Информация по Приложение №2 към чл.6 на Наредбата за ОВОС на Емине Мехмедова Рамаданова, гр. Търговище


  


 

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на СД "Квинс - Арго и Сие"

 


Информация по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС на Исмаил Сабриев Назифов за „Засяване на десертно лозе”,в имот № 011004 в землището на село Пресяк


 

16.05. 2013 г. Уведомление за инвестиционно предложение на "ЕнерСис" АД - Търговище

 

 

 


Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по Приложение №2 - на "КЕЯ - КОМЕРС-03" ЕООД

 


7.08. 2013 г. - Информация за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на водоземно съоръжение за захранване с вода на централен фонтан и напояване на зелените площи на площад "Свобода" в зелмището на гр. Търговище" - на Община Търговище


16.08. 2013 г. - Информация за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на птицеферма за угояване на пилета с капацитет 19 800 броя броя птици"  в землището на с. Дралфа, общ. Търговище - на "Маринов - газ" ООД


22.08.2013 г. - Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за "Инсталация за производство на електроенергия от RDF и биомаса  с мощност  до 1 MW", съгласно Приложение №2 към чл. 6  на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС - на "Алтернативна енергия Търговище" ООД


18.09.2013 г. - Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за „Оборудване на съществуваща сграда в птицеферма за отглеждане на птици- бройлери с капацитет 16 965 броя в землището на с.Голямо Соколово и инвеститор „Трейд Мес” ООД


30.10.2013 г. – „Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС на ТПК „Прима”- гр.Търговище за „Изграждане на стопанство за зарибителен материал в собствен имот № 73626.510.406


27.12.2013 г. - "Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Склад за суровини” включващ ПУП и инвестиционен проект” с инвеститор „Екофол”АД

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com