TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2015


ISO 14001:2015Сряда, 21 февруари 2018 / ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-Съобщения
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

Препис от Решение № 12 по Протокол № 28 от 26.10.2017 г. - Списък на одобрените кандидати за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на Община Търговище

Публикувано на 27 октомври 2017 година


На основание чл.194 от Административнопроцесуален кодекс, Общински съвет- Търговище оповестява, че с Решение №83/25.09.2017 г. по Административно дело №112/2017 г. Административен съд Търговище обявява нищожността на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Търговище, приета с Решение №4 по Протокол №11 от 31.05.2012 г. от Общински съвет Търговище.

Публикувано на 23 октомври 2017 г.


На основание чл.194 от Административнопроцесуален кодекс, Общински съвет- Търговище оповестява, че с Решение №82/20.09.2017 г. по Административно дело №111/2017 г. Административен съд Търговище отменя разпоредбата чл.29, ал.1, т.2 от Наредба за рекламната дейност на територията на Община Търговище, приета с Решение №3 по протокол №7 от заседание, проведено на 15.04.2004 г. на Общински съвет Търговище.

Публикувано на 23 октомври 2017 г.


Комисията за разглеждане и одобряване на исканията за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище съобщава:

На основание чл.8 от Правилника за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище, се обявява допълнителен прием на заявления. Документите ще бъдат   приемани от 01.11.2017 г. до 30.11.2017 г. в деловодството на Общината. Заявленията са по образец - видно от приложенията на Правилника.

Публикувано на 18 октомври 2017


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22, ал.2, изречение 2  от ЗМСМА съобщава, че с Решение № 90 от 10.10.2017 г. Административен съд Търговище отменя разпоредбите на чл. 4, ал. 6, във връзка с ал. 2, чл.4, ал.7, във връзка с ал. 3 и чл.18, ал.2, във връзка с ал.1, точки от 1 до 8 от Наредба за опазване на обществения ред в община Търговище, приета с Решение № 5 по Протокол № 15/27.11.2008 г. на Общински съвет Търговище, последно изменена с Решение №3 по Протокол №20/27.04.2017 г. на Общински съвет Търговище.

Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния административен съд в 14 – дневен срок от неговото съобщаване.

Публикувано на 12 октомври 2017 година


Комисията за разглеждане и одобряване на исканията за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище съобщава:

На основание  чл. 9, ал. 1 и чл. 13, ал. 3 от Правилника за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище, ще проведе заседание за разглеждане на заявления, постъпили в периода от 01.09.2017г. до 30.09.2017г. и събеседване с кандидатите на 10.10.2017 г. от 13.30 ч. в кабинет на съветника, зала „Христо Самсаров” на Община Търговище.

 

Публикувано на 2 октомври 2017 година


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение №83/25.09.2017 г. по Административно дело №112/2017 г. Административен съд Търговище обявява нищожността на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Търговище, приета с Решение №4 по Протокол №11 от 31.05.2012 г. от Общински съвет Търговище.

 Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от деня на съобщаването му, пред Върховен Административен съд на Република България.

Публикувано на 27 септември 2017 година


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение №82/20.09.2017 г. по Административно дело №111/2017 г. Административен съд Търговище отменя разпоредбата чл.29, ал.1, т.2 от Наредба за рекламната дейност на територията на Община Търговище, приета с Решение №3 по протокол №7 от заседание, проведено на 15.04.2004 г. на Общински съвет Търговище.

 Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен Административен съд на Република България в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

Публикувано на 25 септември 2017 г.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че със Определение №66/04.07.2017 г. по Административно дело №62/2017 г. Административен съд Търговище оставя без разглеждане протеста на Окръжна прокуратура Търговище.

Прекратява производството по АД №62/2017 г. по описа на Административен съд – Търговище.

 Определението е обявено в съдебно заседание и подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България с частна жалба в 7-дневен срок.

Публикувано на 13 юли 2017 г.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че със Определение №145/06.07.2017 г. по Административно дело №88/2017 г. Административен съд Търговище оставя без разглеждане протеста от Окръжна прокуратура гр. Търговище против чл.8 ал.2, т.8 от Наредбата за рекламната дейност на територията на община Търговище.

Прекратява производството по АД №88/2017 г. по описа на АС – Търговище.

 Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред ВАС на Р. България.

Публикувано на 13 юли 2017 г.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Търговище.

Протестът е подаден от прокурор при Районна прокуратура – Търговище.

Публикувано на 3 юли 2017 г.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22, ал.2, изречение 2  от ЗМСМА съобщава, че с Решение № 7903 от 21.06.2017 г. Върховен административен съд  оставя в сила решение №5 от 26.01.2017 г. по адм. д. №178/2016 г. по описа на Административен съд Търговище в обжалваната му част.

Решението е окончателно.

 Публикувано на 23 юни 2017 г.


 Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл. 22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против чл.29, ал.1, т. 2 от Наредба за рекламната дейност на територията на община Търговище.

Протестът е подаден от прокурор при Окръжна прокуратура – Търговище.

  Публикувано  на 23 юни 2017 г.


 Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че със Определение №130/15.06.2017 г. по Административно дело №47/2017 г. Административен съд Търговище оставя без разглеждане протеста на Окръжна прокуратура гр. Търговище против разпоредбите на чл.1 ал.2, чл.19  ал.1, чл.21 ал.4, чл.22, чл.23, чл.24 ал.2, чл.26 ал.2, чл. 27, чл.28 ал.1 и ал. 2, чл.29 ал.2, чл.67, чл.68 и разпоредбите от Раздел IV от Глава III (чл.31 до чл.34) от Наредбата за управление на общинските пътища на община Търговище.

Прекратява производството по АД №47/2017 г. по описа на АС – Търговище.

Оставя без уважение молбите на лицата Е. Х. И. от с. Опълченско, обл. Кърджали и С. Цв. С. от гр. Стара Загора и двамата чрез мл. адв. И. С. от АК – Стара Загора за присъединяване към настоящето производство.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред ВАС на Р. България.

 

 Публикувано на 22 юни 2017 г.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против разпоредбите на чл.4, ал.6 във вр. с ал.2, чл.4,ал.7 във вр. с ал.3 и чл.18, ал.2 във вр. с ал.1,т.1 – т.8 от Наредба за опазване на обществения ред в община Търговище.

Протестът е подаден от прокурор при Окръжна прокуратура – Търговище.

 

Публикувано на 22 юни 2017 г.


 

Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против чл.8, ал.2, т.8 от Наредба за рекламната дейност на територията на община Търговище.
Протестът е подаден от прокурор при Окръжна прокуратура – Търговище.

Публикувано на 4 май 2017 г.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22, ал.2, изречение 2  от ЗМСМА съобщава, че с Решение № 20 от 28.04.2017 г. Административен съд Търговище отменя по протест на Окръжна прокуратура Търговище: чл. 29, ал. 3 и ал.4, чл. 30 и чл. 34, ал.5 и 6 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в детски градини и училищата на територията на община Търговище, приета от Общински съвет Търговище, като незаконосъобразни.

Публикувано на 3 май 2017 г.


 Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подадена касационна  жалба от Маринела Динева срещу Решение № 17/30.03.2017 г. по АД № 10/2017 г. на Административен съд – Търговище, в частта му, в която е отхвърлена като неоснователна.

Публикувано на 24 април 2017


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2, изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против разпоредбите на чл.39, ал.2 пр.5 и на т.5 от Приложение 2 към чл.39, ал.3(Декларация) от  Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в детски градини и училищата на територията на община Търговище. Протестът е подаден от прокурор при Окръжна прокуратура – Търговище.

Публикувано на 19 април 2017 г.


 Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подадена касационна  жалба от Хатидже Алиева против Решение № 17/30.03.2017 г. по АД № 10/2017 г. на Административен съд – Търговище, в частта му, в която съдът отменя разпоредбата на чл.20, ал.1, б.”а” от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Търговище.

Публикувано на 13 април 2017 г.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2, изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Определение № 2713/06.03.2017 г.  по административно дело № 1955/2017  Върховен административен съд оставя в сила Определение №7 от 16.01.2017 г., постановено по адм. дело №5 от 2017 г. по описа на Административния съд Търговище.

Определението е окончателно.

Публикувано на 12 април 2017


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2, изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Определение № 4462/10.04.2017 г.  по административно дело № 2579/2017  Върховен административен съд оставя в сила Определение №19 от 02.02.2017 г., постановено по адм. дело №15 по описа за 2017 г. на Административен съд Търговище.

Определението не подлежи на обжалване.

Публикувано на 12 април 2017


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение  № 17/30.03.2017 г. по Административно дело № 10/2017 г. Административен съд гр. Търговище оставя без разглеждане жалбата на Маринела Динева от гр. Търговище против решение №7/ 22.12.2016 г. на Общински съвет Търговище в частта за отмяна на чл.19, ал.2 и изменение на чл.20, ал.1, б.”б” от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги като недопустима и прекратява производството в тази му част.

Отхвърля жалбата на Маринела Динева от гр.Търговище против Решение №7/22.12.2016 г. на ОС – Търговище в частта по чл.17, ал.1 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Търговище като неоснователна.

Отменя разпоредбата на чл.20, ал.1, б. „а” от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Търговище като незаконосъобразна и връща делото в тази част на адм. орган за ново произнасяне съобразно дадените указания.

Осъжда Общински съвет Търговище да заплати направените разноски на Маринела Динева от гр. Търговище в размер на 10 лв.съставляващи внесена държавна такса и такса за публикация в неофициалния раздел на ДВ съгласно уважената част от жалбата.

Публикувано на 11 април 2017


Комисията за разглеждане и одобряване на исканията за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище съобщава:

 На основание  чл. 9, ал. 1 и чл. 13, ал. 3 от Правилника за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище, ще проведе заседание за разглеждане на заявления, постъпили в периода от 01.03.2017г. до 31.03.2017г. и събеседване с кандидатите на 19.04.2017 г. от 13.00 ч. в кабинет на съветника, зала „Христо Самсаров” на Община Търговище.

публикувано на 5 април 2017 г.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против разпоредбите на чл.1 ал.2, чл.19  ал.1, чл.21 ал.4, чл.22, чл.23, чл.24 ал.2, чл.26 ал.2, чл. 27, чл.28 ал.1 и 2, чл.29 ал.2, чл.67, чл.68 и разпоредбите на Раздел IV от Глава трета (чл.31 – чл.34) от Наредба за управление на общинските пътища на община Търговище.  Протестът е подаден от прокурор при Окръжна прокуратура – Търговище.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2, изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение №2744/07.03.2017 г. по адм. дело №13911/2016 г. Върховен административен съд отменя решението от 03.11.2016 г. по адм.дело №96/2016 г. по описа на Административния съд – Търговище в частта, в която е отхвърлен протеста на прокурор при Районна прокуратура – Търговище срещу разпоредбите на чл. 25, ал.1 и 2 и чл.26, ал.2, т.3 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения на територията на Община Търговище и вместо него постановява:

ОТМЕНЯ по протест на прокурор от Районна прокуратура – Търговище разпоредбите на чл.25, ал.1 и 2 и чл.26, ал.2, т.3 от от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения на територията на Община Търговище, приета с решение №7 по протокол №7 от заседанието на Общинския съвет – Търговище, проведено на 28 април 2016 г.


Комисията за разглеждане и одобряване на исканията за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище съобщава:

На основание чл.8 от Правилника за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище, се обявява прием на заявления. Документите ще бъдат приемани от 01.03.2017 г. до 31.03.2017 г. в деловодството на Общината. Заявленията са по образец - видно от приложенията на Правилника.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против разпоредбите на чл.29, ал.3 и 4, чл.30 и чл.34, ал.5 и 6 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в детски градини и училищата на територията на община Търговище.

Протестът е подаден от прокурор при окръжна прокуратура – Търговище.


 Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Определение № 19/02.02.2017 г. по Ч. Адм. дело № 15/2017 г. Административен съд гр. Търговище оставя без уважение  искането на Маринела Динева  за спиране на предварителното изпълнение на  Решение № 7 /22.12.2016 г. на Общински съвет  – Търговище , с което е определен размера на ТБО на територията на община Търговище в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 – дневен срок от получаване на съобщението пред ВАС на Р. България.


 Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подадена касационна частна жалба от Маринела Динева срещу Определение №19 от 02.02.2017 г. по ЧАД 15/2017 г. на Административен съд – Търговище.

Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение  № 5/26.01.2017 г. по Административно дело № 178/2016 г. Административен съд гр. Търговище отменя по протест на Районна прокуратура – Търговище разпоредбите на чл. 25, ал.3, т. 2, ал.4, т.2 и чл. 49 II.,т.11 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Търговище и Отхвърля протеста в останалата част като неоснователен. Решението подлежи на касационно обжалване в 14 – дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд на Република България.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Определение № 7/16.01.2017 г. по Административно дело № 5/2017 г. Административен съд гр. Търговище оставя без разглеждане жалбата от Невена Маджарова от гр. Търговище против Решение №21 по Протокол № 16 от 22.12.2016 г. на Общински съвет – Търговище, с което е приета Стратегия за предучилищното и училищното образование в Община Търговище за периода 2016-2020 г. Оставя без разглеждане искането от Невена Маджарова от гр. Търговище за спиране изпълнението на Решение  №21 по Протокол № 16 от 22.12.2016 г. на Общински съвет – Търговище, с което е приета Стратегия за предучилищното и училищното образование в Община Търговище за периода 2016-2020 г.

Прекратява производството по адм. дело №5 по описа за 2017 година на Административен съд – гр. Търговище.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подадена касационна частна жалба от Невена Маджарова срещу Определение №7 от 16.01.2017 г. по административно дело 5/2017 г. на Административен съд – Търговище.


 Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подадена касационна  жалба от Хатидже Алиева против Решение № 5/26.01.2017 г. по АД № 178/2016 г. на Административен съд – Търговище, в частта му, в която съдът отменя разпоредбите на чл.25, ал.3, т.2, ал.4, т.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Търговище.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение № 5/26.01.2017 г. по АД № 178/2016 г. на Административен съд – Търговище, отменя чл.49, II, т.11 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Търговище.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е заведена жалба от Маринела Динева срещу Решение № 7, по Протокол № 16 от 22.12.2016 г. на Общински съвет Търговище, с което е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Търговище.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е заведена жалба от Невена Маджарова срещу Решение № 21, по Протокол № 16 от 22.12.2016 г. на Общински съвет Търговище, с което е приета Стратегия за развитие на  предучилищното и училищно образование в община Търговище.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против разпоредбите на чл.17, ал.1, чл.25, ал.3, т.2 и ал.4, т.2, чл.49, II т.11  от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Търговище.  

Протестът е подаден от прокурор при Районна прокуратура – Търговище.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден касационен протест против решение №83 от 03.11.2016 г. по АД №96/2016 г.на Административен съд Търговище.Протестът е подаден от прокурор при Районна прокуратура – Търговище.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22, ал.2, изречение 2  от ЗМСМА съобщава, че с Решение № 83 от 03.11.2016 г. Административен съд Търговище отменя разпоредбите на чл. 18, ал. 5, т. 3 и чл. 26, ал. 2, т. 2 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения на територията на Община Търговище на Общински съвет Търговище, приета с Решение № 7 по Протокол № 7/28.04.2016 г. на Общински съвет Търговище.

Отхвърля протеста на прокурор при Районна прокуратура Търговище в частта му, в която се протестират чл. 25, ал. 1 и ал. 2 и чл. 26, ал. 2, т. 3 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения на територията на Община Търговище на Общински съвет Търговище, приета с Решение № 7 по Протокол № 7/28.04.2016 г. на Общински съвет Търговище, като неоснователен.

Осъжда Община Търговище да заплати на Районна прокуратура Търговище разноски по делото в размер на 10/десет/ лева.

Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от неговото съобщаване.


 Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против Разпоредбата на чл.4, ал.1, т.3 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Търговище с Решение № 1 по Протокол № 16 от 15.02.2005 г. Протестът е подаден от прокурор при Окръжна прокуратура – Търговище.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че със Определение №171/10.08.2016 г. по Административно дело №112/2016 г. Административен съд Търговище оставя без уважение искането на Ерджан Хасан Ереджеб за спиране на предварителното изпълнение на т.6 /изменена/ с Решение №10 по Протокол №10/30.06.2016 г. на Общински съвет Търговище Приложение №3 от II Условия за ползване мерите и пасищата от Общинския поземлен фонд, с която е прието мерите и ливадите, отдадени под наем за 5 години да не се ограждат и да се ползват само от животновъди с регистрирани пасищни животни в интегрираната система на БАБХ и платена общинска такса за ползване в срок 31 март на всяка година.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред ВАС на Р. България.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2  от ЗМСМА съобщава, че със Определение №272/10.10.2016 г. по Административно дело №102/2016 г. Административен съд Търговище оставя без разглеждане жалбата на Ерджан Хасан Ереджеб  против  т.6 /изменена/ с Решение №10 по Протокол №10/30.06.2016 г. на Общински съвет Търговище Приложение №3,  Условия за ползване мерите и пасищата от Общинския поземлен фонд по АД №102/2016 г. по описа на Административен съд – Търговище.

Прекратява производството по АД №102/2016 г. по описа на АС- Търговище.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението с частна жалба пред ВАС на Р. България.


СЪОБЩЕНИЕ
Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че е заведена жалба от Ерджан Ереджеб срещу Решение № 10, по Протокол № 10 от 30.06.2016 г. на Общински съвет Търговище, относно т.6 в Приложение № 3,от II,”Условия за ползване на мерите и пасищата от Общинския поземлен фонд”.
 


 • Общински съвет – Търговище на основание чл. 22, ал. 2, изречение 2 от ЗМСМА    съобщава,  че  с Решение №17209/19.12.2013 г. Върховен административен съд оставя в сила Решение №98/09.01.2013 г. на Административен съд – Търговище, съгласно което „ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 25, ал.2, т.1, б „в” от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Търговище и  ВРЪЩА  делото на административния орган за ново произнасяне съобразно дадените указания”.
      
 • На основание чл. 22, ал. 2, изречение 2 от ЗМСМА  съобщаваме,  че с Решение №78  от 2 декември 2013 г. на Административен съд - Търговище  е отменено Решение №20 на  Общински съвет – Търговище  по Протокол  №22 от 28 март 2013 г. 
 • Препис от Решение №5, Протокол №38/26.06.2014 г.
 • Общински съвет - Търговище на основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че е оспорено Решение №14 на Общински съвет - Търговище по Протокол №42 от 10.10.2014 г. и е образувано АД №177 по описа на АС-Търговище за 2014 г.
 • Общински съвет - Търговище на основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че е отменено Решение №14 на Общински съвет - Търговище по Протокол №42 от 10.10.2014 г. съ Решение №39 от 26.05.2015 г. по АД №177  на АС-Търговище за 2014 г., влязло в законна сила на 12.06.2015 г.
 • Обръщение на Общински съвет - Търговище, 30 юли 2015 г.  - изтегли

 


 

 • Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл. 22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против т.1 от раздел II – „Екология” в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Търговище, приета с Решение № 2 по Протокол № 8 от 24.04.2008 г. Протестът е подаден от прокурор при Окръжна прокуратура – Търговище. 
 • Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че с Определение № 119/09.06.2016 г. по административно дело № 42/2016 Административен съд гр. Търговище оставя без разглеждане протест от прокурор при Окръжна прокуратура гр. Търговище против т.1 „Издаване на разрешение за разкопаване на зелени площи, улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства”, съдържаща се в ГЛАВА ВТОРА – МЕСТНИ ТАКСИ, РАЗДЕЛ ПЕТИ – Такси за технически услуги- II ЕКОЛОГИЯ от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Търговище.

  Прекратява производството по адм. дело № 42 по описа за 2016 година на Административен съд – гр. Търговище.

  Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.
 • СЪОБЩЕНИЕ
  Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против разпоредбите на чл. 18, ал. 5, т.3, чл. 25,ал.1 и ал.2, и чл.26, ал.2, т.2 и т.3 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения на територията на Община Търговище. Протестът е подаден от прокурор при Районна прокуратура – Търговище.

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com