TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2008


ISO 14001:2004


С лице към хората
Събота, 27 май 2017 / ОБЯВИ и СЪОБЩЕНИЯ-Устройство на територията
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 725 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/. http://targovishte.ipgvr.eu/ - сайт за подаване на предложения за включване в интегрирания план за възстановяване и развитие, който се изработва по проект на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

2017 година


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени
I. Разрешение за строеж № РС- 01- 50 от 22.05.2017г., изпратено с писмо изх.№ ТСУ- 24 - 00 - 39 от 22.05.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район
за обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = 82,60м 2, РЗП = 148,10м 2
местонахождение: УПИ XVII109, кв. 15, с. Буховци, общ. Търговище
II. Заповед № 3-01-345/ 22.05.2017г., по чл. 154 от ЗУТ, изпратена с писмо изх. № ТСУ-24-00-40 от 22.05.2017г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район, към Разрешение за строеж № РС- 01-9 от 16.02.2017r. на обект: ДЕСТИЛЕРИЯ ЗА ЕТЕРИЧНО – МАСЛЕНИ КУЛТУРИ и СОНДАЖЕН КЛАДЕНЕЦ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ,
в УПИ Х за безвредни производствени дейности, кв. 44, с. Ралица, община Търговище ЗП = Рзп = 200,56 м2,
ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 2,20м в УПИ Х за безвредни производствени дейности, кв. 44 към УПИ V186
 
В 14-дневен срок от датата на писмото заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-38 от 19.05.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 48 от 18.05.2017г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ ЗА ПРОДАЖБА НА ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ при усл. на чл. 53 от ЗУТ, ЗП ПРЕУСТР. = 26,37 м2
местонахождение: УПИ IV329, кв. 22, с. Вардун, общ. Търговище
2. № РС- 01 – 49 от 18.05.2017г.
обект: БАЗОВА СТАНЦИЯ № 4644 на “ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, върху съществуваща базова станция „Кралево” TGV 0008 на “МОБИЛТЕЛ” ЕАД
местонахождение: имот №000356, с. Кралево, ЕКАТТЕ 39390, общ. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-35 от 16.05.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 46 от 15.05.2017г.
обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 2,20 м към УПИ XIX, УПИ XVIII, УПИ XVII, УПИ XVI, УПИ XV, УПИ XIII, УПИ IX, УПИ VIII, УПИ II, УПИ III, УПИ IV и УПИ XX, кв. 1,                       с. Буйново, общ. Търговище
местонахождение УПИ X, кв. 1, с. Буйново, общ. Търговище
2. № РС- 01 – 47 от 15.05.2017г.
обект: ГАРАЖ ЗП = РЗП = 41,53м 2
местонахождение: ПИ 73626.117.523, местност „Войнишка градина”, гр. Търговище;
 
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


 ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-33 от 11.05.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 44 от 11.05.2017г.
обект: ПОДПОРНА СТЕНА с височина от 1,20м до 2,00м и дължина L = 22,13м по част от източната и северната граници на застрояване на ПИ № 000162
местонахождение: поземлен имот  с № 000162, землище с. Ловец, общ. Търговище,
2. № РС- 01 – 45 от 11.05.2017г.
обект: ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА,
трасе на кабелна линия НН: от ел. табло ТЕПО 1Т на фасадата на ТП 2 Момино и захранването му от свободно поле НН на трафопоста.  Обща дължина на трасето 183.40м
местонахождение: УПИ III-92, кв. 22, с. Момино, общ. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ


Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-30 от 05.05.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 42 от 04.05.2017г.
обект: КОНТРОЛНО – ПРОПУСКВАТЕЛЕН ПУНКТЗП = 15.00 м2
местонахождение: ПИ 73626.85.29 по КК на гр. Търговище, местност „Гинов кладенец”
2. № РС- 01 – 43 от 05.05.2017г.
обект: ГАРАЖ при условията на чл.49, ал.2 и чл.50, т.2, буква „в” от ЗУТ, ЗП = РЗП = 60,00м2
местонахождение: УПИ II, кв. 317, ПИ 73626.508.176, кв. „Запад – 2”, гр. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 3 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-29 от 03.05.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 39 от 02.05.2017г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА – ФУРНА В МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ при усл. на чл. 53 от ЗУТ
ЗП ПРЕУСТР. = 195,00 м2
местонахождение: УПИ VII310, кв. 27, с. Буховци, общ. Търговище
2. № РС- 01 – 40 от 02.05.2017г.
обект: ОТОПЛИТЕЛНА И ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ В СГРАДАТА НА АРХИВОХРАНИЛИЩЕ
местонахождение: УПИ XVІ - за училище, кв. 192, ПИ 73626.511.342.9, ул. „Кюстенджа” № 87,
гр. Търговище;
3. № РС- 01 – 41 от 03.05.2017г.
обект: ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА, ПОДПОРНА СТЕНА, при усл. на чл.147, ал.1, т.5 и ал.2 от ЗУТ в УПИ X с максимална височина 1.70м от по-ниския прилежащ терен към УПИ IX, УПИ IV и УПИ V от кв. 7, кв. „Въбел”, гр. Търговище и ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ с кабел НН на УПИ X, кв. 7, кв.„Въбел”, гр.Търговище,ЗП ОБСЛ. СГРАДА = РЗП = 67, 21м 2
местонахождение: УПИ X, кв. 7, ПИ 73626.501.421, кв. „Въбел”, гр. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-19/28.04.2017 г.

Община Търговище, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изготвен Проект на ПУП – план за застрояване за поземлен имот № 73626.157.991 по КК за землището на гр. Търговище. Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Обяснителна записка

ПУП


ОБ-ТСУ-20/02.05.2017 г.

Община Търговище, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изготвен Проект на ПУП – парцеларен план за водопровод към ПИ №73626.316.38 по KK за землището на гр. Търговище (м-ст „Джевезлика”) през поземлени имоти: № 73626.317.92, № 73626.316.40, № 73626.316.19 и № 73626.317.89 в землищeтo на гр. Търговище. Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в едномесечен срок от обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Обяснителна записка

Регистър имоти

Геодезическа ситуация

Парцеларен план 1

Парцеларен план 2

Парцеларен план 5


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 38 от 25.04.2017г., изпратено с писмо изх.№ 24-00-26 от 26.04.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район
за обект: ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
Жилищна сграда 1
Подземен етаж – 23 бр. избени помещения;
Приземен етаж – 4 бр. офиси, 2 бр. гаражи;
Първи, Втори, Tрети, Четвърти и Тавански етажи  – 14 бр. жилища;
ЗП СГРАДА 1  = 206,04 м2, РЗП СГРАДА 1 = 1338,32м2,ЗП ПРОХОД = 60,05 м2, РЗП ПРОХОД = 120,10м2
Жилищна сграда 2
Подземен етаж – подземен паркинг за 14 бр. места за паркиране на МПС и 27 бр. велосипеди;
Полуподземно ниво – 1 бр. офис;
Първи, Втори, Трети и Четвърти етажи – 8 бр. жилища;
ЗП СГРАДА 2 = 130,31 м2,  РЗП СГРАДА  2 = 555,92м2,
ЗП ОБЩО  = 396,40 м2,  РЗП ОБЩО = 2014,34 м2,
местонахождение: УПИ XI 3558, кв. 135, гр.Търговище
 
В 14-дневен срок от датата на писмото заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-17/21.04.2017 г.

Община Търговище, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен Проект на ПУП – план за застрояване и план-схема за елементи на техническата инфраструктура за поземлен имот № 73626.517.7 по КК за землището на гр. Търговище (Стопански двор, кв. Въбел). Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище.На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен  срок от обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Обяснителна записка

Регистър имоти

План за застрояване

План схема ел.

План схема ВиК


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 37 от 21.04.2017г., изпратено с писмо изх.№ 24-00-25 от 21.04.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район
на обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА
Полуподземен етаж – 8 бр. гаражи с 9 бр. места за паркиране, 12 бр. велосипедни паркоместа и
17 бр. складови помещения (мази);
Първи етаж – 5 бр. жилища;
Втори, Tрети и Четвърти етажи – общо 12 бр. жилища;
Тавански етаж – 2 бр. ателиета;
ЗП = 247.10 м2, РЗП = 1235,67 м2
местонахождение: УПИ VI, кв. 110, ПИ 73626.509.639, ул. „Сливница” № 8, гр.Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 3 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-24 от 20.04.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 34 от 19.04.2017г.
обект: ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА – ГАРАЖ, ЗП = РЗП = 141,78м 2
местонахождение: ПИ 73626.80.38 по КК на гр. Търговище;
2. № РС- 01 – 35 от 19.04.2017г.
обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с височина Н ≤ 2,20 м към УПИ XL -за мебелно производство;
местонахождение: УПИ VI-3089, 3284 за хранително-вкусова промишленост, кв. 9, Промишлена зона гр. Търговище, ПИ № 73626.504.559 по КК на гр. Търговище, бул. „29-ти януари”;
3. № РС- 01 – 36 от 19.04.2017г.
обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с височина Н ≤ 2,20 м към УПИ VIII – 1345, УПИ IX - 1346 и УПИ XI - 1348
местонахождение: УПИ X -1347, кв.42, ПИ № 73626.506.233 по КК на гр. Търговище, ул. „Велико Търново”№ 9, гр. Търговище.

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ


Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 8 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-23 от 12.04.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 26 от 07.04.2017г.
обект: ПРИСТРОЙКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩ СКЛАД И МАГАЗИН ЗА МЕБЕЛИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ЗП ПРИСТР. = 558,14м 2, ЗП СЪЩ. СГРАДА = 2217,70м 2, ЗП ОБЩО = 2775,84м 2, РЗП ПРИСТР. = 1139,06м 2, РЗП СЪЩ. СГРАДА = 2377,68м 2, РЗП ОБЩО = 3516,74м 2 ;
местонахождение: ПИ № 73626. 31. 33,  местност „Джумаекинни”, гр. Търговище;
2. № РС- 01 – 27 от 11.04.2017г.
обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ
местонахождение: УПИ VI177, кв. 14, с. Васил Левски, общ. Търговище,
3. № РС- 01 – 28 от 11.04.2017г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ, ЗП = 150,49м 2, РЗП = 275,47м 2,
местонахождение: УПИ XVI143, кв. 24, с. Стража, общ. Търговище,
4. № РС- 01 – 29 от 11.04.2017г.
обект: БАЗОВА СТАНЦИЯ № 4688 с честотен обхват 900 MHz, 1800 MHz и 2100 MHz на “ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД
местонахождение: на покрива на сграда с идентификатор 73626.507.229.17,  ул.”Стефан Караджа” № 4, вх. А и вх. Б, гр. Търговище
5. № РС- 01 – 30 от 11.04.2017г.
обект: ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА СЪС СКЛАДИРАНЕ КЪМ АВТОСЕРВИЗ,
ЗП обсл. сграда = РЗП обсл. сграда = 475.50 кв.м. ЗП същ. сграда = 1079 кв.м., РЗП същ. сграда = 1188 кв.м. ЗП общо = 1554.50 кв.м., РЗП общо = 1663.50 кв.м.
местонахождение: ПИ 73626.30.44, местност “Джумаекинни”, гр. Търговище
6. № РС- 01 – 31 от 11.04.2017г.
обект: ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА, трасе:от ТП„Квартал 47” до ШК тип ШК–4 пред ПИ 73626.509.620 с кабел тип NAYY-j 4x185мм2.Обща дължина на трасето 41м
местонахождение: УПИ V, кв. 114, ПИ 73626.509.620, ул. „Г.С. Раковски” № 80,  гр.Търговище 
7. № РС- 01 – 32 от 11.04.2017г.
обект: ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, трасе: от съществуващ ШК, електрозахранен от ТП „Конфекция 63” до ШК тип ШК – 4 пред ПИ 73626.509.632 с кабели тип NAYY-j 4x185мм2 и от нов кабелен шкаф до електромерни табла тип ТЕПО пред имотите ще се изтеглят кабели тип NAYY-j 4x95мм2 и тип NAYY-j 4x185мм2. Обща дължина  на трасето 80м
местонахождение: ПИ 73626.509.637 по КК на гр.Търговище  УПИ XIII, кв. 122 ул. „Ангел Кънчев” № 4 и в ПИ 73626.509.632 по КК на гр.Търговище  УПИ V, кв. 122 ул. „Г.С. Раковски” №60
8. № РС- 01 – 33 от 11.04.2017г . на основание чл.150 от ЗУТ
обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ С ПРИСТРОЙКА В АДМИНИСТРАТИВНО – УЧЕБНИ СГРАДИ И ПРОЕКТИРАНЕ НА НОВА СГРАДА С МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ,  ЗП ПРЕУСТР. = 225,40 м2, РЗП ПРЕУСТР. = 254,60 м2, ЗП НОВА СГРАДА = 340,90 м2, РЗП НОВА СГРАДА = 679,00 м2,ЗП ОБЩО = 566,30 м2, РЗП ОБЩО =933,60 м2
местонахождение: УПИ ХV-406 в кв. 40, с. Надарево, общ. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 25 от 04.04.2017г., изпратено с писмо изх.№ 24-00-21 от 05.04.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район
на обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА
Първи етап – ПЪРВИ И ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ
Втори етап – ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ
Първи етап ЗП = 164.88 м2, РЗП = 422.81м2
Втори етап ЗП = 164.88 м2, РЗП = 428.81м2
местонахождение: УПИ Х1347, ПИ № 73626.506.233, кв. 42, ул. „Велико Търново” № 9,                       гр. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 4 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-19 от 31.03.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 21 от 30.03.2017г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА – ХОТЕЛ В ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ХОСПИС, ЗП = 654,50 м2, РЗП = 3081,00 м2
местонахождение: УПИ ХХVI, кв. 9, Промишлена зона гр. Търговище, ПИ №73626.504.173 по КК на гр.Търговище;
2. № РС- 01 – 22 от 31.03.2017г. обект:
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ТРИ БРОЯ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТА (с идентификатори 73626.506.730.2.20, 73626.506.730.2.21, 73626.506.730.2.22 ) В ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ОБСЛУЖВАНЕ (фаст фуудс) ОТ ВЕРИГАТА „АЛАДИН ФУУДС”, ЗП ПРЕУСТР. = 78.30 м2;
местонахождение: ПИ № 73626.506.730.2, УПИ XX за обществено обслужване, кв. 61, ул. „Цар Симеон”№ 4, гр. Търговище;
3. № РС- 01 – 23 от 31.03.2017г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ 73626.506.466.1.6 (ОФИС) В ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ  ЗППРЕУСТР. = 30,00 м2
местонахождение: УПИ III 288, 289, кв. 99, , ул. ”Братя Миладинови” № 31, гр. Търговище;
4. № РС- 01 – 24 от 31.03.2017г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА,  ЗП = 356.46 м2, РЗП = 2053.94
местонахождение:УПИ XII, кв.140, ПИ 73626.507.485, ул.„П. Р. Славейков” №23, гр.Търговище.

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ- 4/24.03.2017 г.

Община Търговище, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвено Частично изменение на ПУП – план за регулация и застрояване и Работен устройствен план в обхват на УПИ VI-4195,  УПИ VII-4196, УПИ VIII-4197 в кв. 182 по плана на гр. Търговище.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен  срок от обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Записка

РУП

РУП Силуети

План за регулация

План за застрояване


ОБЯВЛЕНИЕ


Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 20 от 21.03.2017г., изпратено с писмо изх.№ 24-00- 16 от 22.03.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район
на обект: ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
Сграда 1(Външно тяло),      ЗП СГРАДА 1  = 151,42 м2, РЗП СГРАДА 1 = 765,08м2,
Сграда 2 (Вътрешно тяло), ЗП СГРАДА 2   = 138,73 м2, РЗП СГРАДА  2 = 571,88 м2,
ЗП СГРАДА 1 И 2  = 290,15м2,  РЗП СГРАДА 1 И 2 = 1336,96м2
местонахождение: УПИ V- 3254, 3255 в кв. 70, ПИ №73626.507.156, гр.Търговище
 
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.


гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-13/23.03.2017 г.

Община Търговище, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвено Частично изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ I – „за търговско-административно обслужване и банка” в кв. 125, гр. Търговище.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен  срок от обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Записка ПР

Записка ПЗ

План за регулация

План за застрояване


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:

I. Разрешения за строеж – 4 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-14/17.03.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 16 от 17.03.2017г.
обект: ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ за сграда с ид.№73626.506.129.2, oт ПИ № 73626.506.136 (ул.„Радецки”-общинска публична собственост) до ПИ № 73626.506.129, с дължина L=12,00m
местонахождение:в УПИ VI-трафопост и общ. обслужване, кв.28, ПИ № 73626.506.129 по КК гр. Търговище, ул.„Цар Симеон” № 22 „А
2. № РС- 01 – 17 от 17.03.2017г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = РЗП = 215.22 м 2
местонахождение: ПИ № 73626.117.515, местност „Войнишка градина”, гр. Търговище
3. № РС- 01 – 18 от 17.03.2017г.
обект: ЕДНОФАМИЛНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗП = 174,20м 2, РЗП = 339,60м 2
местонахождение: УПИ II3705, кв. 183, ПИ 73626.507.392, гр. Търговище, ул. „Антим I” № 43
4. № РС- 01 – 19 от 17.03.2017г.
обект: ЕДНОЕТАЖНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОСТРОЙКА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ИНВЕНТАР, при условията на Наредба №19 от 25.10.2012г. за СЗЗ без промяна на предназначението им, ЗП = РЗП = 141,78м 2,
местонахождение: имот с идентификатор 73626.111.12, местност „Узун орман”, по КК на гр. Търговище

II. Заповед по чл. 154 от ЗУТ – 1 брой, изпратена с писмо изх. № ТСУ-24-00-15/17.03.2017г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район,
1. Заповед № 3-01-183/17.03.2017г., към № РС-01-16 от 28.01.2015г., за обект СГРАДА НА ЧЕТИРИ ЕТАЖА, ЗП= 195.15 м2, РЗП= 801.78м2 и ПОДПОРНА СТЕНА с височина Н=2,50м, към УПИ VII-312, УПИ VIII-308 и УПИ IX-306, кв. 122, ПИ 73626.509.307, гр.Търговище, в УПИ III, кв. 122, ПИ № 73626.509.307, гр. Търговище, ул. „Ангел Кънчев” № 4”

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Заповед по чл. 154 от ЗУТ – 1 броя, изпратена с писмо изх. № ТСУ-24-00-12/09.03.2017г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район,
1. Заповед № 3-01-164/08.03.2017г., към № РС-01-99 от 29.11.2016г., за
обект:„ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА ЗА ТРАНСФОРМАТОРИ – Пристройка, преустройство и промяна на предназначението на част от съществуваща сграда с ид. № 73626.533.9.63, в ПИ 73626.533.9, кв.„Въбел”, Промишлена зона, гр. Търговище”,
2. Разрешение за строеж  1 брои, изпратено с писмо изх№ ТСУ-24-00-13/09.03.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 15 от 09.03.2017г.
обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с височина Н≤2,20 м към УПИ IV-147, при условията на чл.48, aл.4 и ал. 5 от ЗУТ; НАВЕС, при в условията на чл.46, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и БАСЕЙН с обем до 100м3,
ЗП НАВЕС = 4,00 м2
местонахождение: УПИ III – 146, кв. 21 по плана  на с. Овчарово, общ. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-12 / 06.03.2017 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че за урегулираните поземлени  имоти УПИ III-3203, УПИ IV-3204, УПИ V-3205 и УПИ VI-за детска ясла  в кв.65, гр.Търговище, община Търговище, е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация, с който регулационните граници между урегулираните поземлени имоти се поставят в съответствие с кадастралните граници на поземлени имоти с идентификатори 73626.507.22, 73626.507.38, 73626.507.23 и 73626.507.66.

Проектът може да бъде разгледан в приемно време, стая № 14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище и на интернет страницата на общината: www.targovishte.bg, линк - обяви и съобщения, линк - устройство на територията към обявление № ОБ-ТСУ-12/06.03.2017 г.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.


ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
МЛ.ЕКСПЕРТ-ОТДЕЛ ТСУ:   /П/
/С. Мустафова/

Обявление

Обяснителна записка

План за регулация


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-11 от 02.03.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 13 от 28.02.2017г.
обект: ОСНОВЕН РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ  НА СПОРТНА СГРАДА с идентификатор 73626.506.574.1, ул.” Христо Ботев”, гр. Търговище, ЗП = 976,76 м2, РЗП = 1967,66 м2
местонахождение: УПИ VII, кв.123, ПИ № 73626.506.574 по КК на гр. Търговище,
2. № РС- 01 – 14 от 02.03.2017г.
обект: ПРИСТРОЙКА и ПЛЪТНА ОГРАДА с височина Н ≤ 2,20 м, към УПИ VI-198, при условията на чл. 48, aл. 4 и ал. 5 от ЗУТ, ЗП = РЗП = 6,30м2
местонахождение: УПИ VII-199, кв. 111, ПИ №73626.509.634, ул.„Сливница”№ 7, гр.Търговище
 
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-9 от 22.02.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 11 от 21.02.2017г.
обект: ЛЕКА ПОСТРОЙКА ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИНВЕНТАР, в условията на чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, ЗП= 26,02 м2
местонахождение: УПИ VI – 315,  кв. 37 по плана на кв. Бряг, гр. Търговище;
2. № РС- 01 – 10 от 17.02.2017г.
Обекти : СГРАДА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ИНВЕНТАР с височина Н=3,00м,
НАВЕС № 1 с височина Н=3,00м, НАВЕС № 2 с височина Н=2,50м, НАВЕС № 3 с височина Н=2,50м и БЕСЕДКА с височина Н=2,50м, ЗП СГРАДА ЗА ИНВЕНТАР=21м2, ЗП НАВЕС №1=60м2, ЗП НАВЕС №2=24м2, ЗП НАВЕС № 3=3,72м2 и ЗП БЕСЕДКА=6,30м2
местонахождение: ПИ с идентификатор 80741.59.10 по КК за с. Черковна, общ. Търговище
 
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, , изпратени с писмо изх.№ ТСУ-24-00-8 от 20.02.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 9 от 16.02.2017г., в условията на чл.150 от ЗУТ (комплексен инвестиционен проект)
обект: ДЕСТИЛЕРИЯ ЗА ЕТЕРИЧНО – МАСЛЕНИ КУЛТУРИ и СОНДАЖЕН КЛАДЕНЕЦ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ, ЗП = РЗП = 200,56 м2,
ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 2,20м към УПИ V186, УПИ I183 и северната регулационна граница на населеното място
местонахождение: УПИ Х за безвредни производствени дейности, кв. 44, с. Ралица, община Търговище;
2. № РС- 01 – 10 от 17.02.2017г.
обект: МТП 20/ 0.4 kV и КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20 kV
за присъединяване на ПИ 73626.38.365 по КК на гр. Търговище отреден „за автокомплекс”.
 
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, в условията на чл.150 от ЗУТ (комплексен инвестиционен проект), изпратени с писмо изх.№ ТСУ-24-00-7 от 16.02.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 7 от 14.02.2017г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА с ид.№ 73626.504.93. 1 и СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА с ид.№ 73626.504.93. 3 В ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕЛЕТИ
ЗП ПРЕУСТР. = 260 м2
местонахождение:ПИ №73626.504.93, УПИ XX-за производствено-складова база, кв.5, Промишлена зона, гр. Търговище
2. № РС- 01 – 8 от 14.02.2017г.
обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = РЗП = 160,68 м 2 
местонахождение: ПИ № 04159.100.2, землище с. Бистра, общинаТърговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 6 от 09.02.2017г., изпратено с писмо изх.№ 24-00- 6 от 09.02.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район на:
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В МАГАЗИН, ЗППРЕУСТР. = 47.70м2 местонахождение: УПИ I- 66, кв. 37, ул. „Цар Симеон” № 4, с. Мировец, общ. Търговище
 
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх.№ ТСУ-24-00- 5 от 07.02.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 4  от 02.02.2017г.
обект:АВТОМИВКА със ЗП = 40.00 м2
местонахождение: УПИ ХI 1454, кв. 53, ПИ 73626.505.79, ул. „Одрин” № 30, гр. Търговище
2. № РС- 01 – 5  от 06.02.2017г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА със ЗП = 126.00 м2 и РЗП = 583.74 м2
Първи етап – Подземен паркинг
Втори етап – Жилищна сграда
местонахождение: УПИ XIІI, кв. 122, ПИ 73626.509.637, ул. „Поп Сава Катрафилов”№ 15, гр.Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-9/07.02.2017 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ап. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че за урегулираните поземлени имоти (УПИ) III-109 и XV-109 в кв. 15, с, Буховци, община Търговище, е за изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план — план за регулация, с който УПИ III-109 и УПИ XV-109 в кв.15 се обединяват в един нов УПИ XVI1-109 в кв. 15, без промяна на предназначението „за жилищно застрояване с малка височина” и регулационната граница между УПИ XVII-109 и УПИ IX-108, кв. 15, се поставя по кадастралната граница между поземлени имот с №109 и №108.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище и на интернет страница на общината: www.targovishte.bg, линк - обяви и съобщения, линк - устройство на територията към обявление № ОБ-ТСУ-9/07.02.2017г.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Обявление

Обяснителна записка

План за регулация


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-8/07.02.2017 г.

Община Търговище на основание чл.128, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че за урегулиран поземлен имот (УПИ) 1-123 в кв. 10, с.Подгорица, община Търговище, е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване, с който за УПИ I-123 се определя ново предназначение „за джамия” и допустимото застрояване.
Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище и на интернет страница на общината: www.targovishte.bg, линк - обяви и съобщения, линк - устройство на територията към обявление № ОБ-ТСУ-8/07.02.2017г.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Обявление

Обяснителна записка

План за регулация

План за застрояване


СЪОБЩЕНИЕ

Община Търговище на основание чл. 140, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издадена виза с изх. №СК-ТСУ-71/02.02.2017 г. за изработване на идеен проект за учредяване на право за пристрояване към съществуващ търговски обект на основание чл. 134, ал.6 от ЗУТ.

Визата може да бъде обжалвана в 14- дневен срок от съобщаването и по реда на Административнопроцесуален кодекс пред Административен съд гр. Търговище чрез Община Търговище.

Приложение: скица с изх. №СК-ТСУ-71/02.02.2017 г.

Началник отдел ТСУ:             /П/

/инж. Т.Керемедчиева/

Съобщение

Скица с изх. №СК-ТСУ-71/02.02.2017 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх.№ ТСУ-24-00- 3 от 01.02.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 2  от 31.01.2017г.
обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 2,20м към УПИ V 1844, кв. 12, гр. Търговище
местонахождение: в УПИ IV1845, кв. 12, гр. Търговище ул. „Ивайло” № 16
2. № РС- 01 – 3  от 31.01.2017г.
обект: ЕДНОЕТАЖНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОСТРОЙКА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ИНВЕНТАР с височина Н = 3.00 м, ЗП = 35.00 м2
местонахождение:имот № 007043, местност „Кору аркасъ”, землище с. Стража, общ. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ- 5/25.01.2017 г.
 

Община Търговище, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвено Частично изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ V, УПИ VI, УПИ VII, кв. 110, гр. Търговище и част от уширение на улица с о.т. 358-385 (ул. „Митрополит Андрей”), и РУП за УПИ IV, УПИ V и УПИ VI, кв. 110, гр. Търговище.Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен  срок от обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Обяснителна записка

План за регулация

План за застрояване

РУП

РУП разрези

РУП силуети


О Б Я В Л Е Н И Е, публикувано на 12 януари 2017 г.

Община Търговище на основание чл.124б, ал.2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № РД-02-15-3/05.01.2017 г. на заместник-министър на Министерството на регионалното развитие и благоустройството се разрешава на Агенция „Пътна инфраструктура” да изработи проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект: АМ „Хемус”, участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци” при пресичане с път III-5102) до км 327+260 (начало пътен възел „Белокопитово”, в землищата на с. Макариополско и с. Буховци, община Търговище и с. Черенча и с. Градище, община Шумен.


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 1 от 09.01.2017г., изпратено с писмо изх.№ 24-00 - 2 от 09.01.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район,
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ (МАГАЗИН № 4) В КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ при усл. на чл. 38 от ЗУТ, ЗП преустр. I етаж = 59.50 м2, ЗПпреустр. общо = 109.33 м2
местонахождение: УПИ I, кв.151, в сграда с идентификатор 73626.509.536.1, ул. „Сп. Грамадов” № 39, гр. Търговище
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-2/06.01.2017 г.
Община Търговище на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на с.Васил Левски, община Търговище, в обхват на УПИ IV, УПИ V, УПИ VI и УПИ VII в кв.14.
Проектът може да бъде разгледан в приемно време, стая №14 на 1 етаж, в сградата на Община Търговище.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
МЛ.ЕКСПЕРТ-ОТДЕЛ ТСУ: /П/
/С. Мустафова/

Обявление

Обяснителна записка ПР

Обяснителна записка ПЗ

План за регулация

План за застрояване


ОБ-ТСУ-1 /06.01.2017 г.
Община Търговище, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен нов проект за Частично изменение на ПУП – план за застрояване в обхват на УПИ III-3539, кв.107, гр. Търговище.
Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Обява

Обяснителна записка

Опорен план

План за застрояване


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 107 от 29.12.2016г., изпратено с писмо изх.№ 24-00-80 от 30.12.2016г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район,
обект: ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩ БАНКОВ ОФИС В ИГРАЛНА ЗАЛА ЗА ХАЗАРТНИ ИГРИ С АВТОМАТИ ЗП ПРЕУСТР. = 130.00м2
местонахождение: УПИ V – обществено-обслужващи дейности, кв. 136, сграда с идентификатор 73626.507.475.1 по КК на гр. Търговище, бул. ”Митрополит Андрей”№ 21
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


2016 година


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
Разрешения за строеж– 4 броя, изпратени с писмо изх.№ ТСУ-24-00-77 от 20.12.2016г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 103 от 16.12.2016г., издадено в условията на чл. 150 от ЗУТ (Комплексен проект за инвестиционна инициатива)
обект: ИЗГРАЖДАНЕ НА СИЛОЗНО – СКЛАДОВО СТОПАНСТВО
Застроени площи на съоръжения и обекти
ЗП СИЛОЗ ЗА БЪРЗО РАЗТОВАРВАНЕ = 36,00 м2,
ЗП СИЛОЗ ЗА МОКРО ЗЪРНО = 45,00 м2,
ЗП КОНТРОЛЕН ПУНКТ ЗА ЕЛ. ТАБЛО = 71,00 м2,
ЗП СИЛОЗ ЗА СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ = 24,00 м2,
ЗП СИЛОЗИ - ТРИ БРОЯ ОБЩО = 1578,00 м2,
ЗП ЕЛЕВАТОРНА КУЛА = 64,00 м2,
ЗП РАЗТОВАРИЩЕ = 93,00 м2,
ЗП ОБЩО = РЗП = 1911,00 м2
местонахождение: УПИ III, кв. 85, Стопански двор, с. Макариополско, общ. Търговище
2. № РС- 01 – 104 от 20.12.2016г.
обект:
ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА
ЗП ПЪРВИ ЕТАЖ = 63.75 м2, ЗП ВТОРИ ЕТАЖ = 63.96 м2 и РЗП = 127.71 м2
местонахождение: УПИ VII 177, кв. 26, с. Руец, общ. Търговище
3. № РС- 01 – 105 от 20.12.2016г.
обект:
ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
ЗП = 135.28 м2, РЗП = 208.58 м2,
местонахождение: УПИ VIII 139, кв. 20, с. Ловец, общ. Търговище
4. № РС- 01 – 106 от 20.12.2016г.
обект
: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ЦЕХ ЗА ЗАКУСКИ В 1 БРОЙ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ
ЗП ПРЕУСТР. в ТЪРГ. ОБЕКТ =82,54 м2
местонахождение: УПИ III-за жил. стр., паркинги, магазини и общ. обслужване, кв. 5, ПИ № 73626.508.441.1 по КК на гр. Търговище, бул. ”Сюрен”№ 1, гр. Търговище
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com