TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2008


ISO 14001:2004


С лице към хората
Неделя, 26 март 2017 / ОБЯВИ и СЪОБЩЕНИЯ-Устройство на територията
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 725 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/. http://targovishte.ipgvr.eu/ - сайт за подаване на предложения за включване в интегрирания план за възстановяване и развитие, който се изработва по проект на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

2017 година


ОБ-ТСУ-13/23.03.2017 г.

Община Търговище, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвено Частично изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ I – „за търговско-административно обслужване и банка” в кв. 125, гр. Търговище.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен  срок от обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Записка ПР

Записка ПЗ

План за регулация

План за застрояване


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Заповед по чл. 154 от ЗУТ – 1 броя, изпратена с писмо изх. № ТСУ-24-00-12/09.03.2017г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район,
1. Заповед № 3-01-164/08.03.2017г., към № РС-01-99 от 29.11.2016г., за
обект:„ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА ЗА ТРАНСФОРМАТОРИ – Пристройка, преустройство и промяна на предназначението на част от съществуваща сграда с ид. № 73626.533.9.63, в ПИ 73626.533.9, кв.„Въбел”, Промишлена зона, гр. Търговище”,
2. Разрешение за строеж  1 брои, изпратено с писмо изх№ ТСУ-24-00-13/09.03.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 15 от 09.03.2017г.
обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с височина Н≤2,20 м към УПИ IV-147, при условията на чл.48, aл.4 и ал. 5 от ЗУТ; НАВЕС, при в условията на чл.46, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и БАСЕЙН с обем до 100м3,
ЗП НАВЕС = 4,00 м2
местонахождение: УПИ III – 146, кв. 21 по плана  на с. Овчарово, общ. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-12 / 06.03.2017 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че за урегулираните поземлени  имоти УПИ III-3203, УПИ IV-3204, УПИ V-3205 и УПИ VI-за детска ясла  в кв.65, гр.Търговище, община Търговище, е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация, с който регулационните граници между урегулираните поземлени имоти се поставят в съответствие с кадастралните граници на поземлени имоти с идентификатори 73626.507.22, 73626.507.38, 73626.507.23 и 73626.507.66.

Проектът може да бъде разгледан в приемно време, стая № 14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище и на интернет страницата на общината: www.targovishte.bg, линк - обяви и съобщения, линк - устройство на територията към обявление № ОБ-ТСУ-12/06.03.2017 г.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.


ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
МЛ.ЕКСПЕРТ-ОТДЕЛ ТСУ:   /П/
/С. Мустафова/

Обявление

Обяснителна записка

План за регулация


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-11 от 02.03.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 13 от 28.02.2017г.
обект: ОСНОВЕН РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ  НА СПОРТНА СГРАДА с идентификатор 73626.506.574.1, ул.” Христо Ботев”, гр. Търговище, ЗП = 976,76 м2, РЗП = 1967,66 м2
местонахождение: УПИ VII, кв.123, ПИ № 73626.506.574 по КК на гр. Търговище,
2. № РС- 01 – 14 от 02.03.2017г.
обект: ПРИСТРОЙКА и ПЛЪТНА ОГРАДА с височина Н ≤ 2,20 м, към УПИ VI-198, при условията на чл. 48, aл. 4 и ал. 5 от ЗУТ, ЗП = РЗП = 6,30м2
местонахождение: УПИ VII-199, кв. 111, ПИ №73626.509.634, ул.„Сливница”№ 7, гр.Търговище
 
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-9 от 22.02.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 11 от 21.02.2017г.
обект: ЛЕКА ПОСТРОЙКА ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИНВЕНТАР, в условията на чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, ЗП= 26,02 м2
местонахождение: УПИ VI – 315,  кв. 37 по плана на кв. Бряг, гр. Търговище;
2. № РС- 01 – 10 от 17.02.2017г.
Обекти : СГРАДА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ИНВЕНТАР с височина Н=3,00м,
НАВЕС № 1 с височина Н=3,00м, НАВЕС № 2 с височина Н=2,50м, НАВЕС № 3 с височина Н=2,50м и БЕСЕДКА с височина Н=2,50м, ЗП СГРАДА ЗА ИНВЕНТАР=21м2, ЗП НАВЕС №1=60м2, ЗП НАВЕС №2=24м2, ЗП НАВЕС № 3=3,72м2 и ЗП БЕСЕДКА=6,30м2
местонахождение: ПИ с идентификатор 80741.59.10 по КК за с. Черковна, общ. Търговище
 
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, , изпратени с писмо изх.№ ТСУ-24-00-8 от 20.02.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 9 от 16.02.2017г., в условията на чл.150 от ЗУТ (комплексен инвестиционен проект)
обект: ДЕСТИЛЕРИЯ ЗА ЕТЕРИЧНО – МАСЛЕНИ КУЛТУРИ и СОНДАЖЕН КЛАДЕНЕЦ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ, ЗП = РЗП = 200,56 м2,
ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 2,20м към УПИ V186, УПИ I183 и северната регулационна граница на населеното място
местонахождение: УПИ Х за безвредни производствени дейности, кв. 44, с. Ралица, община Търговище;
2. № РС- 01 – 10 от 17.02.2017г.
обект: МТП 20/ 0.4 kV и КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20 kV
за присъединяване на ПИ 73626.38.365 по КК на гр. Търговище отреден „за автокомплекс”.
 
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, в условията на чл.150 от ЗУТ (комплексен инвестиционен проект), изпратени с писмо изх.№ ТСУ-24-00-7 от 16.02.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 7 от 14.02.2017г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА с ид.№ 73626.504.93. 1 и СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА с ид.№ 73626.504.93. 3 В ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕЛЕТИ
ЗП ПРЕУСТР. = 260 м2
местонахождение:ПИ №73626.504.93, УПИ XX-за производствено-складова база, кв.5, Промишлена зона, гр. Търговище
2. № РС- 01 – 8 от 14.02.2017г.
обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = РЗП = 160,68 м 2 
местонахождение: ПИ № 04159.100.2, землище с. Бистра, общинаТърговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 6 от 09.02.2017г., изпратено с писмо изх.№ 24-00- 6 от 09.02.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район на:
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В МАГАЗИН, ЗППРЕУСТР. = 47.70м2 местонахождение: УПИ I- 66, кв. 37, ул. „Цар Симеон” № 4, с. Мировец, общ. Търговище
 
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх.№ ТСУ-24-00- 5 от 07.02.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 4  от 02.02.2017г.
обект:АВТОМИВКА със ЗП = 40.00 м2
местонахождение: УПИ ХI 1454, кв. 53, ПИ 73626.505.79, ул. „Одрин” № 30, гр. Търговище
2. № РС- 01 – 5  от 06.02.2017г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА със ЗП = 126.00 м2 и РЗП = 583.74 м2
Първи етап – Подземен паркинг
Втори етап – Жилищна сграда
местонахождение: УПИ XIІI, кв. 122, ПИ 73626.509.637, ул. „Поп Сава Катрафилов”№ 15, гр.Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-9/07.02.2017 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ап. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че за урегулираните поземлени имоти (УПИ) III-109 и XV-109 в кв. 15, с, Буховци, община Търговище, е за изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план — план за регулация, с който УПИ III-109 и УПИ XV-109 в кв.15 се обединяват в един нов УПИ XVI1-109 в кв. 15, без промяна на предназначението „за жилищно застрояване с малка височина” и регулационната граница между УПИ XVII-109 и УПИ IX-108, кв. 15, се поставя по кадастралната граница между поземлени имот с №109 и №108.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище и на интернет страница на общината: www.targovishte.bg, линк - обяви и съобщения, линк - устройство на територията към обявление № ОБ-ТСУ-9/07.02.2017г.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Обявление

Обяснителна записка

План за регулация


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-8/07.02.2017 г.

Община Търговище на основание чл.128, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че за урегулиран поземлен имот (УПИ) 1-123 в кв. 10, с.Подгорица, община Търговище, е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване, с който за УПИ I-123 се определя ново предназначение „за джамия” и допустимото застрояване.
Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище и на интернет страница на общината: www.targovishte.bg, линк - обяви и съобщения, линк - устройство на територията към обявление № ОБ-ТСУ-8/07.02.2017г.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Обявление

Обяснителна записка

План за регулация

План за застрояване


СЪОБЩЕНИЕ

Община Търговище на основание чл. 140, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издадена виза с изх. №СК-ТСУ-71/02.02.2017 г. за изработване на идеен проект за учредяване на право за пристрояване към съществуващ търговски обект на основание чл. 134, ал.6 от ЗУТ.

Визата може да бъде обжалвана в 14- дневен срок от съобщаването и по реда на Административнопроцесуален кодекс пред Административен съд гр. Търговище чрез Община Търговище.

Приложение: скица с изх. №СК-ТСУ-71/02.02.2017 г.

Началник отдел ТСУ:             /П/

/инж. Т.Керемедчиева/

Съобщение

Скица с изх. №СК-ТСУ-71/02.02.2017 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх.№ ТСУ-24-00- 3 от 01.02.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 2  от 31.01.2017г.
обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 2,20м към УПИ V 1844, кв. 12, гр. Търговище
местонахождение: в УПИ IV1845, кв. 12, гр. Търговище ул. „Ивайло” № 16
2. № РС- 01 – 3  от 31.01.2017г.
обект: ЕДНОЕТАЖНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОСТРОЙКА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ИНВЕНТАР с височина Н = 3.00 м, ЗП = 35.00 м2
местонахождение:имот № 007043, местност „Кору аркасъ”, землище с. Стража, общ. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ- 5/25.01.2017 г.
 

Община Търговище, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвено Частично изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ V, УПИ VI, УПИ VII, кв. 110, гр. Търговище и част от уширение на улица с о.т. 358-385 (ул. „Митрополит Андрей”), и РУП за УПИ IV, УПИ V и УПИ VI, кв. 110, гр. Търговище.Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен  срок от обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Обяснителна записка

План за регулация

План за застрояване

РУП

РУП разрези

РУП силуети


О Б Я В Л Е Н И Е, публикувано на 12 януари 2017 г.

Община Търговище на основание чл.124б, ал.2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № РД-02-15-3/05.01.2017 г. на заместник-министър на Министерството на регионалното развитие и благоустройството се разрешава на Агенция „Пътна инфраструктура” да изработи проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект: АМ „Хемус”, участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци” при пресичане с път III-5102) до км 327+260 (начало пътен възел „Белокопитово”, в землищата на с. Макариополско и с. Буховци, община Търговище и с. Черенча и с. Градище, община Шумен.


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 1 от 09.01.2017г., изпратено с писмо изх.№ 24-00 - 2 от 09.01.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район,
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ (МАГАЗИН № 4) В КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ при усл. на чл. 38 от ЗУТ, ЗП преустр. I етаж = 59.50 м2, ЗПпреустр. общо = 109.33 м2
местонахождение: УПИ I, кв.151, в сграда с идентификатор 73626.509.536.1, ул. „Сп. Грамадов” № 39, гр. Търговище
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-2/06.01.2017 г.
Община Търговище на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на с.Васил Левски, община Търговище, в обхват на УПИ IV, УПИ V, УПИ VI и УПИ VII в кв.14.
Проектът може да бъде разгледан в приемно време, стая №14 на 1 етаж, в сградата на Община Търговище.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
МЛ.ЕКСПЕРТ-ОТДЕЛ ТСУ: /П/
/С. Мустафова/

Обявление

Обяснителна записка ПР

Обяснителна записка ПЗ

План за регулация

План за застрояване


ОБ-ТСУ-1 /06.01.2017 г.
Община Търговище, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен нов проект за Частично изменение на ПУП – план за застрояване в обхват на УПИ III-3539, кв.107, гр. Търговище.
Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Обява

Обяснителна записка

Опорен план

План за застрояване


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 107 от 29.12.2016г., изпратено с писмо изх.№ 24-00-80 от 30.12.2016г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район,
обект: ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩ БАНКОВ ОФИС В ИГРАЛНА ЗАЛА ЗА ХАЗАРТНИ ИГРИ С АВТОМАТИ ЗП ПРЕУСТР. = 130.00м2
местонахождение: УПИ V – обществено-обслужващи дейности, кв. 136, сграда с идентификатор 73626.507.475.1 по КК на гр. Търговище, бул. ”Митрополит Андрей”№ 21
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


2016 година


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
Разрешения за строеж– 4 броя, изпратени с писмо изх.№ ТСУ-24-00-77 от 20.12.2016г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 103 от 16.12.2016г., издадено в условията на чл. 150 от ЗУТ (Комплексен проект за инвестиционна инициатива)
обект: ИЗГРАЖДАНЕ НА СИЛОЗНО – СКЛАДОВО СТОПАНСТВО
Застроени площи на съоръжения и обекти
ЗП СИЛОЗ ЗА БЪРЗО РАЗТОВАРВАНЕ = 36,00 м2,
ЗП СИЛОЗ ЗА МОКРО ЗЪРНО = 45,00 м2,
ЗП КОНТРОЛЕН ПУНКТ ЗА ЕЛ. ТАБЛО = 71,00 м2,
ЗП СИЛОЗ ЗА СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ = 24,00 м2,
ЗП СИЛОЗИ - ТРИ БРОЯ ОБЩО = 1578,00 м2,
ЗП ЕЛЕВАТОРНА КУЛА = 64,00 м2,
ЗП РАЗТОВАРИЩЕ = 93,00 м2,
ЗП ОБЩО = РЗП = 1911,00 м2
местонахождение: УПИ III, кв. 85, Стопански двор, с. Макариополско, общ. Търговище
2. № РС- 01 – 104 от 20.12.2016г.
обект:
ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА
ЗП ПЪРВИ ЕТАЖ = 63.75 м2, ЗП ВТОРИ ЕТАЖ = 63.96 м2 и РЗП = 127.71 м2
местонахождение: УПИ VII 177, кв. 26, с. Руец, общ. Търговище
3. № РС- 01 – 105 от 20.12.2016г.
обект:
ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
ЗП = 135.28 м2, РЗП = 208.58 м2,
местонахождение: УПИ VIII 139, кв. 20, с. Ловец, общ. Търговище
4. № РС- 01 – 106 от 20.12.2016г.
обект
: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ЦЕХ ЗА ЗАКУСКИ В 1 БРОЙ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ
ЗП ПРЕУСТР. в ТЪРГ. ОБЕКТ =82,54 м2
местонахождение: УПИ III-за жил. стр., паркинги, магазини и общ. обслужване, кв. 5, ПИ № 73626.508.441.1 по КК на гр. Търговище, бул. ”Сюрен”№ 1, гр. Търговище
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com