TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2015


ISO 14001:2015Четвъртък, 22 февруари 2018 / ПРОЕКТИ ПО
ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ-ОП "Региони в растеж 2014-2020"
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

ОБЯВА  

за прием на фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на община Търговище по Приоритетна ос 1 „Устройчиво и интегрирано градско развитие на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020

Изтегли в PDF  

 

ФИШ ЗА ПРОЕКТНА ИДЕЯ

за списъка с индикативни операции, включени в Инвестиционната програма по процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020

Изтегли в Word 

 

Протокол от заседание на Работна група за предварителен подбор и оценка на пректни идеи, които да бъдат включени в индикативния списък на операцииите на Инвестиционната програма по процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“, Приоритетна ос 1 „Устройчиво и интегрирано градско развитие“, Операция „Региони в растеж“ 2014 - 2020

Изтегли в PDF 

 

Заповед за сформиране на постоянно действаща Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на Община Търговище.

Изтегли в PDF 

 

Публикувани на 22 февруари 2018 г.


 

Покана от Кмета на община Търговище за участие в новосформирана Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Търговище по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Приложение - ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Търговище по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

 

 Публикувани на 19 януари 2018 година


                                                                                               

Официален старт на  ремонтните дейности на

ЦДГ №9 „Приказка

 

На 11.10.2017 г., от 11:15 ч., в двора на  ЦДГ №9 „Приказка“ гр. Търговище ще се  проведе официална церемония „Първа копка“ за  старт на строително – монтажни дейности на обекта, включен в  Проект:  BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Строително-монтажните работи, на стойност 1 091 656,05 лв. без ДДС, целят цялостен ремонт и реконструкция  на Детска градина № 9 „Приказка“.

След приключване на строителните работи ще се извърши цялостна подмяна на наличното оборудване и обзавеждане на стойност 118 847,00без ДДС.

На  официалната церемония ще присъстват: д-р Дарин Димитров – кмет на община Търговище; Никола Станчев – ръководител на проекта; Даниела Димитрова – директор на детската градина; представители на фирмата, изпълняващи строителството, строителния и авторския надзор.

В церемонията по „Първа копка“ за стартиране на строително-монтажните дейности са поканени  представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, областният управител на Търговище, общински съветници и други заинтересовани страни от изпълнението на проекта.

Проектът се изпълнява по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.033 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Търговище”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

 

Бюджетът, предвиден за изпълнение на проекта за обновяване на 4 обекта от образователната инфраструктура, възлиза на  9 781 298,54 лв., от които безвъзмездна финансова помощ (100%): 9 661 312,88 лв.  Собственият принос на бенефициента за проекта е 119 985,66 лв. Средствата са за ремонтни дейности на кукления театър в сградата на Първо основно училище „Христо Ботев”, което е част обектите, заедно с две детски градини и една ясла.

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

 

 

 


              

 

                                                                                                           Започват  ремонтните дейности на

Детскa ясла №1 „Първи юни

 

На 11.10.2017 г., от 10:30 ч., в двора  на  Детска ясла №1 „Първи юни“ гр. Търговище  ще се  проведе официална церемония „Първа копка“ за започване на строително – монтажни дейности на сградата на яслата по  Проект:  BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Строително-монтажните работи, на стойност 880 013,19 лв. без ДДС, целят цялостен ремонт и реконструкция  на Детска ясла №1 „Първи юни“.

След приключване на строителните работи ще се извърши цялостна подмяна на наличното оборудване и обзавеждане на стойност 101 000,00 без ДДС.

На  официалната церемония ще присъстват: д-р Дарин Димитров – кмет на община Търговище; Никола Станчев – ръководител на проекта; Росица Иванова – директор на детската ясла; представители на фирмите, изпълняващи строителството, строителния и авторския надзор.

В церемонията по „Първа копка“ за стартиране на строително-монтажните дейности са поканени  представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, областният управител на Търговище, общински съветници и други заинтересовани страни от изпълнението на проекта.

Проектът се изпълнява по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.033 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Търговище”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

 

Бюджетът, предвиден за изпълнение на проекта за обновяване на 4 обекта от образователната инфраструктура, възлиза на  9 781 298,54 лв., от които безвъзмездна финансова помощ (100%): 9 661 312,88 лв.  Собственият принос на бенефициента за проекта е 119 985,66 лв. Средствата са за ремонтни дейности на кукления театър в сградата на Първо основно училище „Христо Ботев”, което е част обектите, заедно с две детски градини и една ясла.

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

 

 


 

                          

 

 

 

 

                                                                                      Официален старт на  строителните дейности на

Основно училищеХристо Ботев“

 

На 5.10.2017 г., от 11:15 ч., в двора на  Първо основно училище „Христо Ботев” гр. Търговище ще се  проведе Официална церемония „Първа копка“ за успешен старт на строително – монтажни дейности по  Проект:  BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Строително-монтажните работи, на стойност е 2 858 848,70 лв. без ДДС, целят цялостен ремонт и реконструкция  на Първо основно училище „Христо Ботев“.

След приключване на строителните работи ще се извърши цялостна подмяна на наличното оборудване и обзавеждане на стойност 802 000,00 без ДДС.

На  Официалната церемония ще присъстват: Д-р Дарин Димитров – кмет на община Търговище; Никола Станчев – ръководител на проекта; Димитър Алексиев – директор на училището; Представители на фирмата, изпълняваща строителството, строителния и авторския надзор.

В церемонията по „Първа копка“ за стартиране на строително-монтажните дейности са поканени  представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Областният управител на Търговище, общински съветници и други заинтересовани страни от изпълнението на проекта.

Проектът се изпълнява по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.033 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Търговище”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

 

Бюджетът, предвиден за изпълнение на проекта, възлиза на  9 781 298,54 лв., от които безвъзмездна финансова помощ (100%): 9 661 312,88 лв. и собствен принос на бенефициента: 119 985,66 лв.

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

 

 


 

 

Започват строителните работи на образователната инфраструктура

по „Региони в растеж”

 

 

Материалната база на 4 обекта от общинската образователна инфраструктура в град Търговище ще бъде обновена и модернизирана по проект №BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Ще бъде извършен ремонт, реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградите на I ОУ „Христо Ботев”, Детски градини №7 „Снежанка” и №9 „Приказка” и Детска ясла №1 „Първи юни”.

Проектът ще допринесе за реализацията на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Търговище, насочен към трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в града.

Бюджетът, предвиден за изпълнение на проекта, възлиза на  9 781 298,54 лв., от които безвъзмездна финансова помощ (100%): 9 661 312,88 лв. и собствен принос на бенефициента: 119 985,66 лв.

 

Във връзка със стартирането на дейностите, на 05.10.2017 г. от 10:00 часа в зала 28 на Община Търговище ще бъде проведена начална пресконференция по проекта.

 

 

В пресконференцията ще вземат участие:

Д-р Дарин Димитров – кмет на община Търговище;

Никола Станчев – ръководител на проекта;

Представители на фирмите, изпълняващи строителството, строителния и авторския надзор.

 

 

За повече информация:

Никола Станчев – ръководител на проект, тел. 0899864201

e-mail: stanchev.n@targovishte.bg

 

Изпълнител на дейностите за публичност по проекта:

„Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД

Иван Димитров – управител

гр. София 1303, ул. „Средна гора“ №84-86, тел. 02/4234859,

 

e-mail: office@dmibg.com     

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 


 

Проект: BG16RFOP001-1.033-0002 „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище”

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.033 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Търговище”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG16RFOP001-1.033-0002-С01, №РД-02-37-91 от 03.05.2017 г.

Стойност на проектно предложение BG16RFOP001-1.033-0002 „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище “:

5 499 834,36 лв.

В това число:

 - 

Безвъзмездна финансова помощ (100%):

 5 332 469,00 лв.

Собствен принос на бенефициента:       

167 365,36 лв.

Продължителност: 14 (четиринадесет) месеца

Описание:

   Проектното предложение по Инвестиционен приоритет „Градска среда” е един от петте основни проекта на Инвестиционната програма на община Търговище 2014-2020.

   Проектното предложение предвижда да се създаде привлекателна, устойчива и достъпна градска среда, с което ще се повиши равнището на жизнената среда в град Търговище чрез цялостна реконструкция, разширяване и благоустрояване на 5 (пет) линейни обекта в града, а именно:

 • ул. „Гладстон” и ул. „Велико Търново”;
 • ул. „3 март” от бул. „Трайко Китанчев” до връзката с околовръстния път;  
 • бул. „Сюрен”;
 • кръстовище за кръгово движение на бул. „Митрополит Андрей” и ул. „Поп Сава Катрафилов”;
 • квартал „Запад” 2 – Подобект 1, включващ кв. 307, кв. 308, кв. 309, кв. 310 и кв. 311 по плана на гр. Търговище.

С изпълнението на проектното предложение ще се допринесе за:

 • реализацията на ИПГВР на гр. Търговище, насочен към трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в града;
 • постигането на тематична цел 6 „Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност”, съгласно Общия Регламент №1303/2013;
 • постигане на 2-рата конкретна цел на процедурата за БФП „Да се повиши качеството на живот, социалното включване и подобряването на екологичната среда чрез благоустрояване на физическата среда”.

        Основни дейности по проекта:

Дейност 1 – Организация, управление и контрол;

Дейност 2 – Подготовка на тръжни документации и избор на изпълнители по проекта;

Дейност 3 – Изпълнение на строително-монтажни работи за цялостна реконструкция, разширяване и благоустрояване на 5 (пет) линейни обекта в гр.Търговище;

Дейност 4 – Осъществяване на независим строителен надзор;

Дейност 5 – Извършване на авторски надзор;

Дейност 6 – Въвеждане на обектите в експлоатация;

Дейност 7 – Публичност и визуализация;

Дейност 8 – Одит.

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.


 

  

Проект: BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура”

 Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.033 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Търговище”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020

 Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.033-0001-С01 №РД-02-37-254 от 14.11.2016 г.

 

Стойност на проектно предложение BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура“:

 

9 781 298,54 лв.

В това число:

-

Безвъзмездна финансова помощ (100%):

9 661 312,88 лв.

Собствен принос на бенефициента:       

  119 985,66 лв.

Продължителност: 30 месеца

 Описание:

Проектното предложение по Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура” е един от петте основни проекта на Инвестиционната програма на община Търговище 2014-2020.

Проектното предложение предвижда осигуряване на модерна, функционална, здравословна, достъпна и енергийно ефективна материалната база на общинската образователна инфраструктура в гр. Търговище чрез основен ремонт, цялостна реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградите на 4 обекта на образователната инфраструктура в града - Първо основно училище „Христо Ботев”, Целодневна детска градина №7 „Снежанка”, Целодневна детска градина №9 „Приказка” и Детска ясла №1 „Първи юни”.

 С изпълнението на проектното предложение ще се допринесе за:

 • реализацията на ИПГВР на гр. Търговище, насочен към трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в града.
 • постигането на тематична цел 10 „Инвестиции в образованието, обучението, включително професионално обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот”, съгласно Общия Регламент №1303/2013;
 • постигане на 6-тата конкретна цел на процедурата за БФП „Да се обнови и модернизира общинската образователна инфраструктура”. 

 Основни дейности по проекта:

Дейност 1 – Организация, управление и контрол

Дейност 2 – Подготовка на тръжни документации и избор на изпълнители по проекта

Дейност 3 – Изпълнение на строително-монтажни работи за цялостен ремонт и обновяване на 4 сгради от образователната инфраструктура в гр. Търговище

Дейност 4 – Доставка на оборудване и обзавеждане

Дейност 5 – Осъществяване на независим строителен надзор

Дейност 6 – Извършване на авторски надзор

Дейност 7 – Въвеждане на обектите в експлоатация

Дейност 8 – Публичност и визуализация

 Дейност 9 – Одит

--------------------------------------------- www.eufunds.bg -----------------------------------------------

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 


Проект:  BG16RFOP001-8.001-0005 „Бюджетна линия за Община Търговище в качеството й на бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020”

 

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020

 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-8.001-0005-С01 от 05.04.2016 г.

 

Максимално общо финансиране на договора: 95 538,00 лв. (100% БФП)

В това число:

Съфинансиране от ЕФРР:                                                       81 207,30 лв. (85% от БФП)

Съфинансиране от националния бюджет:                         14 330,70 лв. (15% от БФП)       

 

Продължителност: 66 месеца

 

Описание:

Проектът предвижда обезпечаване на дейностите на Община Търговище по управление и изпълнение на Инвестиционната програма за периода до 2023 г. и функциите й на Междинно звено по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР 2014-2020 г.

--------------------------------------------- www.eufunds.bg -----------------------------------------------

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-8.001-0005 „Бюджетна линия за Община Търговище в качеството й на бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 


Проект: BG16RFOP001-1.040-0004Инвестиционна програма на Община Търговище за изпълнение на проекти за интегрирано и устойчиво градско развитие” - изтегли целия документ

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Инвестиционни програми”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020

 Споразумение за реализация на Инвестиционна програма: BG16RFOP001-1.040-0004-С01 от 01.03.2016 г.

 Максимално общо финансиране на споразумението:      18 271 228,11 лв., в това число:

Общ размер на безвъзмездна финансова помощ (100%):         17 774 897,93 лв.

Собствен принос/принос от финансови инструменти:            496 330,18 лв.

 Продължителност: 2014-2020 г.

Одобрена инвестиционна програма на община Търговище по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. - изтегли целия документ

--------------------------------------------- www.eufunds.bg -----------------------------------------------

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.040-0004 „Инвестиционна програма на Община Търговище за изпълнение на проекти за интегрирано и устойчиво градско развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com