TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2015


ISO 14001:2015Понеделник, 19 ноември 2018 / ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НАРЕДБИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЪРГОВИЩЕ
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

 Наредби на Общински съвет Търговище

 


 

Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Търговище

Публикувана на 28 септември 2018 година


 НАРЕДБА за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища 

Публикувана на 27 юли 2018 година


 Наредба  за  определянето  и  администрирането  на местните такси и цени на услугите на територията на община Търговище

Публикувана на 4 април 2018 година

Наредба за реда, условията и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Търговище

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3

Публикувани на 7 февруари 2018 година


Наредба за реда за упражняване правата на собственост на Oбщина Tърговище в търговските дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и съвместна дейност по закона за публично-частно партньорство

Публикувана на 17 януари 2018 година


Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Търговище и реда за издаване на сертификати за инвестиция клас В

Публикувана на 1 декември 2017 година


Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата  в предучилищна възраст в детските градини и училищата  на територията на община Търговище

Приложение № 1 към чл. 12 от Наредбата
Приложение № 2 към чл. 39, ал. 3  от Наредбата

Публикувана на 17 юли 2017 г.


НАРЕДБА за управление на общинските пътища на ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 

Публикувана на 4 юли  2017 година


Наредба за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище 

Искане за предоставяне на специална закрила на дете с изявени дарби

 Публикувана на 31 март 2017


Наредба за рекламната дейност на територията на община Търговище

Публикувана на 15 март 2017 г.


Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения на територията на Община Търговище

Приложение № 1
Публикувана на 15 март 2017 г.

Приложение 2

Публикувана на 03 юли 2018 г.


Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа  за личностно развитие в регистъра  на Община Търговище

Пужликувана на 29 ноември 2016 г.


Наредба за организация и безопасност на движението в община Търговище

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация и безопасност на движението в община Търговище

 Публикувана на 28 октомври 2016 г.


 Н А Р Е Д Б А  за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане,изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище

Публикувана на 13 септември 2016 година


Публикувана на 8 юни 2016 г.


 Наредба за осъществяване на търговската дейност на територията на община Търговище

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за осъществяване търговската дейност на територията на община Търговище, публикувана на 1 юни 2016 година
Публикувани на 2 юни 2016 г.


Наредба за базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество на Община Търговище, публикувана на 14 април 2016 година
Приложение 1, към чл. 6, ал. 1
приложение 2 , към чл. 7, ал. 1
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество на община Търговище

Публикувани на 14 април 2016 г.


  Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Търговище

Публикувана на 6 януари 2016 г.


Наредба  за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, разпореждане и управление с общинско имущество

Публикувана на 6 януари 2016 г.


 Наредба за управление на отпадъците на територията на община Търговище


 Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Търговище


  НАРЕДБА за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на община - Търговище


 

  НАРЕДБА за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на общинския дълг


 НАРЕДБА за символиката на ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ


  НАРЕДБА за стопанисване, управление и разпореждане с общински земеделски земи в община Търговище 


НАРЕДБА за организацията и реда по набирането, разходването и контрола върху средствата, постъпили в община Търговище от приватизационни сделки и следприватизационен контрол 


Наредба за определяне, предоставяне, поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в поземлени имоти, отредени по действащ план за жилищно или комлексно застрояване


НАРЕДБА за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Търговище


 

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com