TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2008


ISO 14001:2004


С лице към хората
Петък, 28 април 2017 / ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-Решения на Общинския Съвет 2017 г.
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 725 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/. http://targovishte.ipgvr.eu/ - сайт за подаване на предложения за включване в интегрирания план за възстановяване и развитие, който се изработва по проект на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

2017 година

Протокол № 19 от проведено заседание на Общински съвет Търговище на 31 март 2017 година от 13.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Приложение № 1 и Приложение № 2

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 4

Годишен отчетен доклад за 2016 г. за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на община Търговище за 2014-2020 г.

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 5

Отчет за 2016 г. по изпълнение на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Търговище за периода 2015- 2020 г.”

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 7

Мотиви към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище, приета с Решение № 5 по Протокол № 21 от 26.02.2013 г. на Общински съвет Търговище; Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище; Приложение № 1 към чл. 16, т. 1 от Наредбата за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище – ИСКАНЕ за предоставяне на специална закрила на дете с изявени дарби

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 11

3 бр.на магнитен носител, както следва: Програма,за подобряване на финансовото състояние на лечебното заведение; Сравнителен анализ за дейността на „МБАЛ-ТЪРГОВИЩЕ” АД за 2016-2015 г.; Сравнителен анализ за дейността на „МБАЛ-ТЪРГОВИЩЕ” АД за 2015-2014 г.

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 12

Скица № СК-ТСУ-174/22.02.2016 г.

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 13

Скица № К01263/10.06.2016 г.

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 14

Заявление с вх. № 53-00-247/24.02.2017 г.; Схема за разполагане на преместваем обект – „Стъклен кафе-павилион”.

9.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 17

Задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП

10.              

ПО РЕШЕНИЕ № 18

Задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПЗ

11.              

ПО РЕШЕНИЕ № 19

Задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП

12.              

ПО РЕШЕНИЕ № 20

Искане от Общинска служба по земеделие гр. Търговище с  вх. № 65-00-263/10.03.2017 г.; Решение № 672/12.12.2006 г. на Търговищки районен съд;  Скица проект № Ф00713/14.12.2016 г. за делба на имот № 005003 в землището на с. Твърдинци, общ. Търговище; Скица проект № Ф00714/14.12.2016 г. на новообразуван имот № 005009 в землището на с. Твърдинци, общ. Търговище

13.              

ПО РЕШЕНИЕ № 21

Препис от Решение №14 по Протокол №10/30.06.2016 г.

14.              

ПО РЕШЕНИЕ № 22

Препис от Решение №14 по Протокол №17/26.01.2017 г.

15.              

ПО РЕШЕНИЕ № 26

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Търговище през 2017 г.


Протокол № 18 от проведен заседание на Общински съвет Търговище на 28 февруари 2017 година от 09.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

 14 бр.

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 2

Копие на писмо с вх. № 37-00-5/16.01.2017 г. от Димитър Маргаритов – председател на Комисията за защита на потребителите; Копие на АОС № 3071 от 20.10.2004 г. за частна общинска собственост

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 4

Скица № 15-8049/10.01.2017 г.

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 5

Скица № 15-8355/10.01.2017 г

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 6

Скица № 15-8046/10.01.2017 г.

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 7

Задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 8

Задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПЗ

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 9

Задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП

9.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 10

Приложение № 1. Обезпеченост с пасища, мери и ливади по населени места – годишен план за паша;

Приложение № 2. Предложение за индивидуално и общо ползване на пасища, мери и ливади, общинска собственост-площи и пазарна оценка за всеки имот;

Приложение № 3. Правила за ползване на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд;

Приложение № 4. Списъци на животновъдите, притежаващи и отглеждащи пасищни животни на територията на Община Търговище, които ще ползват общински пасища, мери и ливади през 2017 г.

10.              

ПО РЕШЕНИЕ № 12

Отчет за изпълнение на Програмата за развитие  на туризма на територията на община Търговище през 2016 г.; Програма за развитие на туризма  на територията на община Търговище  през 2017 г.

11.              

ПО РЕШЕНИЕ № 13

Система от правила и критерии за приемане на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Търговище

12.              

ПО РЕШЕНИЕ № 15

Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Търговище през 2016 г.

13.              

ПО РЕШЕНИЕ № 16

Програма за мерките за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище за 2017 г.

14.              

ПО РЕШЕНИЕ № 18

Проект на Допълнително споразумение към договор за концесия на язовир – публична общинска собственост


Протокол № 17 от проведено заседание на Общински съвет Търговище на 26 януари 2017 г.  от 09.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Тъговище

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.  

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2017 г.

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 2

Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.1, 7.2, 7.3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15

3.                 

ПО ТОЧКА № 3

Отчет за изпълнение на Програмата за управление през мандат 2015-2019 г., за периода 01.01.2016 – 31.12.2016 г.

4.

ПО РЕШЕНИЕ № 3

Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2016 г.

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 6

Акт за публична общинска собственост № 2153/19.11.2002 г.;  Докладна записка с вх. № 10-00-404/14.10.2016 г. от Стоян Смиленов – кметски наместник на село Мировец; Предложение за частично изменение на подробен устройствен план за УПИ I, кв. 22, село Мировец

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 7

Скица № СК-ТСУ-1174/ 11.11.2016 г.

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 8

Скица, задание по чл. 125 от ЗУТ.

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 10

Стратегия за развитие на социалните услуги в община Търговище 2016 г. – 2020 г.; Годишен план за действие по стратегията за 2016 г. – 2017 г.; Годишен план за действие по стратегията за 2018 г.

9.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 11

Докладна от Миглена Сотирова – Директор на Комплекс за здравно – социални услуги.

10.              

ПО РЕШЕНИЕ № 12

Препис от Решение №15 по Протокол №9/31.05.2016 г.; Предложение от д-р Елена Маринова – председател на „Търговищко дружество за психично здраве“

11.              

ПО РЕШЕНИЕ № 13

Препис от Решение №14 по Протокол №10/30.06.2016 г.; Предложение с Вх. № 29-00-10/09.01.2017 г. от Групова практика за специализирана медицинска помощ „Психично здраве“ – гр. Търговище

12.              

ПО РЕШЕНИЕ № 14

Предложение от „Алфамед Хоспис“ ООД

13.              

ПО РЕШЕНИЕ № 15

Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества за 2016 година; Общинска програма за борба с наркотиците 2017-2018 год.

14.              

ПО РЕШЕНИЕ № 16

Общински годишен план за младежта за 2017 г. на Община Търговище

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com