TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2015


ISO 14001:2015Четвъртък, 16 август 2018 / ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-Решения на Общинския съвет 2018 г.
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

 2018 година

 П  Р  О  Т  О  К  О  Л № 40 от проведена сесия Общински съвет Търговище на 27.07.2018 год. от 09.00 ч. в Зала “Христо Самсаров”  на Община Търговище.   

    Приложения - изтегли


П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 39 от проведена извънредна сесия на Общински съвет Търговище на 12.07.2018 год. от 09.00 ч. в зала “Христо Самсаров”  на Община Търговище.

 Приложение по Решение №1 - изтегли


Протокол №38 от проведена сесия на Общинския съвет в Търговище на 28 юни 2018 година, от 09.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 

1. ПО  РЕШЕНИЕ №1  Приложение - План - сметка на ОП "БКС - Търговище" към 01.06.2018 г.
2. ПО РЕШЕНИЕ № 2  Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет - Търговище за периода декември 2017 г. - май 2018 г.
3. ПО РЕШЕНИЕ №3  Приложение - Акт №505 за общинска собственост
4. ПО РЕШЕНИЕ №5  Приложение - скица № СК - ТСУ - 468/ 4.05.2018 г.
5. ПО РЕШЕНИЕ №6  Приложение - Акт № 3006 за общинска собственост
6. ПО РЕШЕНИЕ №8  Приложение - Скица за поземлен имот №15-290863-10.05.2018 г.
7. ПО РЕШЕНИЕ №9  Приложение - Заявление по чл. 125 на ЗУТ
8.  ПО РЕШЕНИЕ №10  Приложение - Обяснителна записка
9.  ПО РЕШЕНИЕ №12  Приложение

 


Протокол № 37  от проведена сесия на Общински съвет Търговище на 30 май 2018 година от 09.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ
 

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 2

Приложение № 1 и Приложение № 2

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 3

Приложение № 7.1 и № 12

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 5

Протокол за намерение за насърчаване на приятелски и търговски обмен между Търговище и Хъби; Проект на Споразумение за побратимяване и сътрудничество между Община Търговище, Република България и град Хъби, Провинция Хънан, Китайската народна Република

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 6

Приложение № 1 - Правилник за устройството и дейността на фонд „Общинска солидарност” е неразделна част от настоящото решение

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 7

Скица № 15-112973 от 22.02.2018 г.

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 9

АПОС № 1623 от 07.08.2001 г.

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 10

Скица № СК-ТСУ-266/ 13.03.2018 г.

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 12

Скица с предложение за изменение на ПУП-ПП, задание по чл. 125 от ЗУТ

9.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 13

Препис от Решение № 7 по Протокол № 27 от 28.09.2017 г. на Общински съвет Търговище; Доклад с Вх. № 29-00-174 от 11.04.2018 г. от Даниела Райкова – директор на ДГ № 7 „Снежанка”

10.              

ПО РЕШЕНИЕ № 14

Докладна записка с вх. № 67-00-95/27.03.2018 г. от директора на ОУ „Христо Ботев“  с. Макариополско, общ. Търговище

11.              

ПО РЕШЕНИЕ № 15

Общинска транспортна схема
/Приложение 1 и Приложение 2/

12.              

ПО РЕШЕНИЕ № 17

Приложение № 1; Приложение № 2; Приложение № 3; Приложение № 4.


Протокол №36 от проведена тържествена сесия на Общински съвет - Търговище на 14 май 2018 година, от 10. 00 часа в зала "Христо Самсаров" в Община Търговище


 Протокол № 35  от проведена сесия на Общински съвет Търговище на 26 април 2018 година от 09.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Приложения № 1, № 2, № 3, № 7.2 и № 12

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 3

Годишен доклад за дейността на „МБАЛ-ТЪРГОВИЩЕ” АД за 2017 г.; Финансов отчет за дейността на „МБАЛ-ТЪРГОВИЩЕ” АД за 2017 г.

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 7

Скица № СК-ТСУ-369/10.04.2018 г. за разполагане на съществуващ павилион – общинска собственост

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 8

Снимка на разположение на рекламния билбордобщинска собственост.

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 9

АОС № 2993 от 28.11.2017 г.

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 12

Доклад за управление на горски територии, собственост на Община Търговище, за 2017 г.

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 14

Годишен доклад за извършените читалищни дейности и изразходвани бюджетни средства от читалищата на територията на община Търговище за 2017 г.

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 15

Предложение с Вх. № 67-00-89/21.03.2018 г. от директора на ОУ „Христо Ботев“ с. Макариополско до кмета на Община Търговище; Писмо за подкрепа до кмета на Община Търговище

9.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 16

Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Търговище за 2018 г., съгласуван от Началника на Регионално управление на образованието – Търговище

10.              

ПО РЕШЕНИЕ № 19

Цялостна схема за Централна градска част с отразени зони за разполагане на групи и отделни преместваеми обекти и съоръжения обозначени със съответната сигнатура според съответния тип.


  Протокол № 34 от проведена сесия на Общински съвет Търговище на 30 март 2018 година от 13.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

ПУП – ПП

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 3

№8, №1а, №6г

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 5

Годишен отчетен доклад за 2017 г. за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на община Търговище за 2014 – 2020 г.

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 6

Отчет за 2017 г. по изпълнение на „Програма за управление на отпадъците на територията на Община Търговище за периода 2015- 2020 г.”

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 7

Мотиви към Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Търговище

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 8

Решение  №16 по Протокол №32/31.01.2018г.

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 10

Годишен доклад - 83 листа

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 11

Скица № 15-82398/09.02.2018 г

9.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 12

Скица № 15-82401/09.02.2018 г. и скица № 15-82404/09.02.2018 г.

10.              

ПО РЕШЕНИЕ № 13

Скица № 15-82409 от 09.02.2018 г.

11.              

ПО РЕШЕНИЕ № 14

Скица № 15-82415/09.02.2018 г. и скица № 15-82417/09.02.2018 г.

12.              

ПО РЕШЕНИЕ № 16

Скица № 15-127900/28.02.2018 г.

13.              

ПО РЕШЕНИЕ № 17

схема на съществуващ павилион – общинска собственост

14.              

ПО РЕШЕНИЕ № 19

Скица № СК-ТСУ-263/13.03.2018 г.

15.              

ПО РЕШЕНИЕ № 20

АОС № 416/01.07.2008 г.; Скица № СК-ТСУ-262/13.03.2018 г.

16.              

ПО РЕШЕНИЕ № 22

Предложение за изработване на ПУП, задание по чл. 125 от ЗУТ.

17.              

ПО РЕШЕНИЕ № 23

Предложение за изработване на ПУП, задание по чл. 125 от ЗУТ.

18.              

ПО РЕШЕНИЕ № 24

Стратегия за развитие на социалните услуги в община Търговище 2016 г. – 2020 г.;
Годишен план за действие по стратегията за 2019 г.

19.              

ПО РЕШЕНИЕ № 27

Система от правила и критерии за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Търговище; Мотиви за приемане на Системата

20.              

ПО РЕШЕНИЕ № 28

Общинска програма за закрила на детето 2018 г. на Община Търговище

21.              

ПО РЕШЕНИЕ № 29

Програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм на територията на община Търговище за 2018г. 

22.              

ПО РЕШЕНИЕ № 34

Схема № 15-75426 oт 07.02.2018 г. и схема № 15-75467/07.02.2018 г., удостоверяващи местонахождението на обектите.


Протокол № 33 от проведена сесия на Общински съвет Търговище на 22 февруари 2018 година от 09.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Кратки биографични данни на Радослав Иванов Черкезов; Предложение - подписка с вх. № 99-00-179/31.05.2017 г.

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 2

Кратки биографични данни на проф. Николай Димитров Овчаров

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 3

Приложения № 1, № 2, № 3, № 7.2 и № 12 са  неразделна част от настоящото решение

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 4

Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Обреди“ и структура

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 5

Писмо № АВиК – 011 от 05.02.2018г. – включване на допълнителна точка  в дневния ред  на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Търговище, насрочено за 27.02.2018г.; Подробна инвестиционна програма на „ВиК“ ООД Търговище за 2018г.; Становище от инж.Мара Величкова – експерт ВиК при АВиК- Търговище

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 7

Скица № 15-55036/ 30.01.2018 г.; Скица № 15-55044/ 30.01.2018 г.; Извадка от ПУП на кв. Въбел

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 8

Скица № СК-ТСУ-1159/ 14.12.2017 г.

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 15

Отчет за изпълнение на Програмата за развитие  на туризма на територията на община Търговище  през 2017 г.; Програма за развитие на туризма  на територията на община Търговище  през 2018 г.

9.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 16

Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Търговище през 2017 г.

10.              

ПО РЕШЕНИЕ № 17

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Търговище за 2018 г.

11.              

ПО РЕШЕНИЕ № 18

Програма за мерките за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище за 2018 г.


Протокол № 32 от проведена сесия на Общински съвет Търговище на 31 януари 2018 година от 09.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2018 г.

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 2

Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.1, 7.2, 7.3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15 и 16

3.                 

ПО ТОЧКА № 3

Отчет за изпълнение на програмата за управление през мандата 2015-2019 г., за периода 01.01.2017 – 31.12.2017 г.

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 3

Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2017 г.

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 4

Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Търговище, Мотиви и Предложение към мотивите

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 6

Приложение 1 План за действие за общинските концесии за 2018 г.

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 8

Стратегия за развитие на социалните услуги в община Търговище 2016 г. – 2020 г.; Годишен план за действие по стратегията за 2018 г.

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 9

Обезпеченост с пасища, мери и ливади по населени места – годишен план за паша

Разпределение за индивидуално и общо ползване на пасища, мери и ливади, общинска собственост-площи и пазарна оценка за всеки имот

Правила за ползване на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд

Списъци на животновъдите, притежаващи и отглеждащи пасищни животни на територията на Община Търговище, които ще ползват общински пасища, мери и ливади през 2017 г

9.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 11

Приложение № 2 Ценоразпис за продажба на дървесина от горски територии, собственост на Община Търговище

10.              

ПО РЕШЕНИЕ № 13

Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център гр. Търговище за 2017 година

11.              

ПО РЕШЕНИЕ № 14

Общински годишен план за младежта за 2018 г. на Община Търговище.

12.              

ПО РЕШЕНИЕ № 15

Писмо № АВиК – 011 от 25.01.2018г. – покана за свикване на Общо събрание на Асоциацията по ВиК – Търговище и проекто-бюджет за 2018г.; Писмо № АВиК – 011 от 19.01.2018г. - Отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК – Търговище за 2017г.

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com