TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2008


ISO 14001:2004


С лице към хората
Четвъртък, 19 октомври 2017 / КМЕТ-Правомощия
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

Общи положения

Чл. 6

  /1/ Кметът на Общината е орган на изпълнителната власт в Общината, който ръководи и контролира дейността на общинската администрация.
  /2/ В своята дейност Кметът се ръководи от действащото законодателство и възложените функции от централните държавни органи и законосъобразните решения на Общинския съвет.
  /3/ Кметът на Общината представлява Община Търговище като юридическо лице.

Чл. 7
  /1/ При осъществяване на местното самоуправление и при изпълнение на правомощията си Кметът на Община Търговище се подпомага от трима заместник-кмета и секретаря
  /2/ Кметът на Общината делегира със Заповед правомощия на заместник-кметовете и секретаря.
  /3/ Функциите на Кмета в негово отсъствие от града или страната, или когато ползва законоустановен отпуск се изпълняват от заместник-кметовете , а при тяхното отсъствие, от секретаря.


Правомощия на Кмета на Община Търговище

Чл. 8
  /1/ Кметът на Община Търговище изпълнява функциите си като:
   1.ръководи цялата изпълнителна дейност на Общината;
   2.насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
   3.упражнява правомощията си на работодател;
   4.отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди;
   5.разработва и внася проект за бюджет на общината и предлага целесъобразни изменения в приходо-разходната му част;
   6.организира изпълнението на приетия общински бюджет, извънбюджетните сметки, фондове, спонсорства, целеви средства,, средства по международни програми и други;

   7.възлага, организира и внася за приемане от Общинския съвет проекти на стратегии, прогнози и планове за развитие на Общината и изработването на общи и подробни градоустройствени планове;
   8.организира изпълнението на дългосрочните програми;
   9.внася в Общинския съвет проекти за решения;
   10. Кметът на Общината, на основание утвърдена от Общинския съвет структура, утвърждава длъжностното щатно поименното щатно разписания.
   При възникнала необходимост Кметът има право в рамките на утвърдената численост на общинската администрация да променя обхвата , наименованието и задачите за изпълнение от отделите и секторите, след утвърждаване от ОбС.
   За изпълнение на определени задачи, свързани с дейността на Общината, могат да бъдат привлечени лица в качеството им на експерти и консултанти, като правата и задълженията им се определят в сключения с тях договор от Кмета на Общината.
   11.организира изпълнението на решенията на Общинския съвет и се отчита пред него за това;
   12.осигурява организационно-техническо обслужване на Общински съвет – Търговище;
   13.осигурява ефективна организация на работата на общинската администрация, като утвърждава Правилник за вътрешния ред;
   14.подписва насазателни постановления по съставени актове за административни нарушения , допуснати от физически и юридически лица, констатирани от оторизираните органи на общинската администрация, когато тези действия са възложени със специални закони;
   15.възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметства, на кметските наместници на населените места, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение;
   16.осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнението на техните правомощия по чл. 46, ал. 1 от ЗМСМА, и на кметските наместници;
   17.поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
   18.организира и провежда дейността по защитата на населението при бедствия, аварии и катастрофи;
   19.подписва одобрените от Общинския съвет общи и подробни градоустройствени планове, организира тяхното изпълнение и прилагане, одобрява техните изменения и допълнение;
   20.изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметства, кметските наместници на населени места, в които се поддържат регистри за гражданското състояние и на други злъжностни лица от общинската администрация;
   21.представлява Общината пред физически и юридически лица и пред съда;
   22.разработва и внася конкретни критерии и изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на града и населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;
   23.предлага представители на Общината в търговски дружества с общинско участие по реда и условията, определени от Общински съвет – Търговище, както и форми на общинско сдружаване и представители на Общината в тях;
   24.назначава дисциплинарен съвет съгласно Закона за държавния служител;
   25.утвърждава длъжностните характеристики на служителите от общинската администрация;
   26.прави предложения за символи на Общината и почетен знак, за удостояване с почетно гражданство и почетни звания на български и чужди граждани;

  /2/
   1.Кметът на Общината в случаите, определени от закона изпълнява и други функции, възложени му от централните държавни органи.

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com