Значими аспекти по околната среда

Община Търговище се стреми да намали вредно въздействие върху околната среда и да постигне
по-добри резултати за нейното опазване, спазвайки принципите, които са заложени в
Политиката по околна среда с внедрената Система по качество и околна среда, съгласно изискванията на
международните стандарти ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.

Ние идентифицирахме аспекти по околната среда за всички процеси и дейности,
които можем да управляваме, на които можем да въздействаме.
На база разработена методика

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ ОПРЕДЕЛИ КАТО
ЗНАЧИМИ АСПЕКТИ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА:
 

ЗНАЧИМ АСПЕКТ ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
Консумация на ел.енергия изчерпване на природен ресурс
Закриване на локални сметища замърсяване на околната среда
Издаване на позволително за бране на билки изчерпване на природен ресурс
Издаване на разрешително за разкопаване на
улична и тротоарна настилка
замърсяване на околната среда
Издаване на заповед за отсичане
на декоративна и храстова растителност
изчерпване на природен ресурс

Отделяне на вредни газове във въздуха от служебните коли

замърсяване на околната среда
Ремонтни дейности /боядисване, заваряване, рязане на метал/ замърсяване на околната среда
Генериране на битови, строителни  и опасни отпадъци замърсяване на околната среда
При извънредни и анормални ситуации /пожар, земетресение, наводнение/ замърсяване на околната среда