ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

Ръководството на Община Търговище, в лицето на Кмета на Общината и неговия екип, декларира своята

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА,

която произлиза от и съответства на визията, мисията и приоритетите на Община Търговище и е част от цялостната управленска политика за развитие на Търговище:

 

УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НУЖДИТЕ И ВИСОКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

НА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА 

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ  ПОСРЕДСТВОМ КОМПЕТЕНТНО ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ,

ИЗДАВАНЕ В СРОК НА ЗАКОНОСЪОБРАЗНИ ДОКУМЕНТИ,

ПРОЗРАЧНИ, ЕФЕКТИВНИ И ЕФИКАСНИ ДЕЙСТВИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯ,  В КОЯТО НЯМА КОРУПЦИЯ,

АНГАЖИРАНОСТ НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ.

 

За успешно провеждане на Политиката по качеството, Ръководството определя своите основни ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА:

1.      Удовлетворяване изискванията на гражданите и оптимизиране на процеса на предоставяне на услуги на гражданите с цел осигуряване на адекватност, навременност, отчетност, надеждност, стремеж към качество и професионална етика при предоставянето на услуги;

2.     Спазване на нормативните изисквания към качеството на административните услуги и въздействието върху околната среда. Недопускане просрочване на нормативните срокове в изпълнение на служебни преписки по административно обслужване на гражданите и бизнеса;

3.     Непрекъснато подобряване на административните услуги чрез разработване и внедряване на нови и/или внасяне на непрекъснати целенасочени подобрения в процесите на системата за управление на качеството и околната среда.

4.     Ефективно използване на информационните технологии и въвеждане на нови методи за управление на процесите и базите данни по  осигуряването на  услугите;

5.     Осигуряване на адекватни мерки и повишаване на нивото на удовлетвореност на гражданите от предлаганите услуги, базирани на анализи на предложенията и сигналите, от местната общност при насърчаване на гражданското участие  в управлението

6.     Подобряване на координацията между институциите, партньорство с бизнеса  и гражданското общество за създаване на повече и по-добри възможности и осигуряване на улеснени, интегрирани и комплексни услуги, привличайки интереса на инвеститорите чрез оптимизирани административни процедури;

7.     Повишаване инициативността и мотивацията на общинската администрация за изпълнение на целите и политиката по качеството и околната среда. Подобряване на условията и процесите в общинската администрация за адекватното и пълно приложение на изискванията на нормативната база, регламентиращи предоставянето на административните услуги;

8.     Внедряване и усъвършенстване на управленската система, основаваща се на процесен подход при управление на дейностите, извършвани от общинската администрация. Специализирано и продължаващо обучение с цел подобряване на компетенциите, уменията и мотивацията на служителите;

9.     Изпълнение на програмните правителствени документи за борба с корупцията,  електронното правителство, модернизацията и реформата в администрацията;

10.  Непрекъснато подобряване на околната среда чрез анализ, мониторинг и управление на дейностите и процесите, влияещи върху нейните аспекти;

11.  Провеждане на политика за предотвратяване на замърсяванията на околната среда

12.  Извършване на периодичен екологичен преглед, с анализ на въпросите, свързани с околната среда и въздействието върху нея, при изпълнение на дейностите на общинска администрация, определяне, контрол и управление на аспектите въздействащи върху околната среда;

13.  Постигане на резултатност спрямо околната среда, изразена в измерими резултати от управлението на аспектите на околната среда.

14.  Осигуряване на необходимите ресурси за функционирането и постоянното подобряване на системата за управление на качеството и околната среда в съответствие със стандартите ISO 9001:2008 И ISO 14001:2004, създаване на взаимни отношения с доставчиците и партньорите на Община Търговище за подобряване на ефикасността от съвместните дейности.

15.  Привличане на допълнителни ресурси по национални и международни програми и фондове, обединяване на усилията на всички заинтересовани страни за увеличаване на административния капацитет и осигуряване на материалния и духовен просперитет и европейския имидж на община Търговище.

 

         Във връзка с внедряването на интегрираната система на управление

ДЕКЛАРИРАМ:

     Личната си ангажираност в изпълнение на Политиката по качеството и околната среда. Убеден съм, че всеки един от колектива, съобразно своите правомощия, отговорности и компетентност ще допринесе за изпълнение на Политиката по качеството и околната среда, а с това и за развитието на община Търговище.

 

19 ноември 2015

гр. Търговище                                                            Кмет на община Търговище: /п/

                                                                                                                      /   Д-р Дарин Димитров /