ХАРТА НА КЛИЕНТА на ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ХАРТА НА КЛИЕНТА

Община Търговище Ви обещава
„Да поставя хората на първо място”
Мотото ни е: “Търговище – това са хората”
Община Търговище работи, за да подобри качеството на живот на всички граждани, като им осигури възможно най-добро обслужване, спазва принципите за максимално зачитане и удовлетворяване правата и законните им интереси.
Нашите цели са:
* да осигурим административните услуги, от които се нуждаят гражданите на Търговище;
* да се уверим, че предоставяните от общината услуги са осигурени с обучен и добре информиран персонал;
* да осигурим лесна за разбиране информация за предоставяните услуги;
* да се уверим, че всеки може да получи подходящи услуги;
* да усъвършенстваме непрекъснато ефективността и ефикасността на нашата работа и да Ви информираме за реализирания от нас напредък;
* да бъдем делови, точни и честни;
* да търсим обратна връзка за качеството на извършваните услуги от Центъра за административно обслужване и да извлечем поуки от направените коментари;
* да създаваме и следваме стандартите за обслужване и да ги подобряваме;
* да измерваме, анализираме и публикуваме данни за удовлетвореността на гражданите;
* да осигурим прозрачност при изпълнението на административните услуги;
* да разработим система за следене и управление на изпълнението на поетите в Хартата ангажименти.
Нашият персонал:
Когато общувате с нас, ние:
* сме вежливи, учтиви, услужливи. Отнасяме се с уважение към Вас;
* слушаме внимателно, за да разберем и отговорим на Вашите потребности;
* носим служебен бадж с името си;
* даваме обяснения за предприеманите от ЦАО действия.
При посещение в Центъра за административно обслужване (ЦАО):
* всички, в т.ч. гражданите с увреждания, имат лесен достъп до нас;
* ЦАО е чист, приветлив и осигурява информация за предоставяните в него услуги;
* служител ще Ви посреща и упътва незабавно;
* ние винаги ще се уверяваме, че сте насочен към подходящия служител за услугата, която търсите или ще уредим среща за Вас при необходимост;
* при нужда осигуряваме преводач или друга помощ, което може да изиска допълнителна среща;
* ако дадена среща е закъсняла с повече от 10 минути, ние Ви даваме обяснение;
* ако не можете да посетите ЦАО, търсим други възможности да бъдете обслужен, които ще уговорим допълнително;
Когато ни телефонирате:
* се стараем да отговорим на обаждането Ви;
* Вие ще бъдете насочен към служител, който може да Ви помогне;
* служителят, който се занимава с Вашето запитване, е длъжен да Ви съобщи името и длъжността си;
* ако служителят, с който искате да се свържете не е на разположение, ще се опитаме да помогнем, като предадем съобщение или се свържем с Вас по-късно;
Когато ни пишете (включително и на електронна поща):
* ние ще се постараем да Ви отговорим в рамките на не повече от 7 работни дни;
* когато не успеем да отговорим в тези рамки, даваме обяснения;
* нашият отговор ще идентифицира служителя от Общината, който се занимава с Вашето запитване;
Разбиране на Вашата гледна точка:
Ние се интересуваме от Вашата гледна точка за предоставяните от нас услуги - независимо дали е положителна или негативна и с радост приемаме Вашите коментари и препоръки.
Ако не сте доволен от предоставените услуги:
* моля, свържете се с нас и ние ще се опитаме веднага и със загриженост да се отнесем към Вашите грижи и тревоги;
* ако Вашите проблеми не са разрешени по подходящ начин, можете официално да се оплачете в писмен вид до Кмета на община Търговище. Вие ще получите разписка с входящ номер и дата на оплакването.
* ние ще проучим Вашето оплакване и в рамките на законоустановените срокове ще Ви уведомим за резултатите;
* ако не сте доволен от резултатите, Вие можете да възразите обосновано с молба за преразглеждане на Вашето оплакване.
Ние очакваме от Вас:
* да се отнасяте към служителите ни учтиво и с уважение;
* да бъдете внимателен и любезен към останалите граждани в ЦАО;
* да предоставяте изискуемите документи за изпълнение на услугата;
* да сигнализирате за допуснатите отклонения от приетите стандарти за обслужване;
* да изразявате свободно своето мнение, да давате предложения, за да подобрим качеството на предлаганите услуги.