Вътрешни нормативни актове

            Кодекс за етично поведение на служителите в Община Търговище, утвърден със заповед З-01-1059/19.11.2013 г.

Вътрешни правила организация на административното обслужване в Община Търговище, утвърдени със заповед З-01-829/26.10.2017 г.
Вътрешни правила за условията и реда за осъществяване на обратна връзка с потреботелите на административни услуги в Община Търговище, утвърдени със заповед З-01-830/26.10.2017 г.
 Вътрешни правила организация за пропускателния режим в сградата на Община Търговище
 Вътрешни правила за реда за разглеждане на предложения и сигнали подадени до Община Търговище
 Инструкция за  деловодно-информационната  дейност в общинска администрация Търговище, утвърдена със заповед З-01-378/01.06.2016

Вътрешни правила  за управление  на цикъла  на обществените поръчки в Община Търговище

            Вътрешни правила за работа със сигнали за корупция, нередности и измами, постъпили в Община Търговище

Вътрешни правила за създаване, водене, попълване, съхранение и достъп до публичните регистри в Община Търговище, утвърдени със заповед З-01-144/27.02.2014 г.

Устройствен правилник на общинска администрация Търговище, утвърден със заповед З-01-189/20.03.2017

  Правилник за вътрешния трудов ред на общинска администрация Търговище, в сила от 1 септември 2012, изменен със заповед З-01-1007/06.11.2013 г. в сила от 07.11.2013 г.

         Инструкция за обработка на постъпили сигнали от граждани на  деноношен дежурен телефон 0601/635 85 и сигнали, предадени чрез работната станция на Единен Европейски номер за спешни повиквания 112 /ЕЕНСП/ към денонощния дежурен от Общински съвет за сигурност

              Инструкция относно механизма на обработване и защита на лични данни в Община Търговище