2016 година


С Ъ О Б Щ Е Н И Е, публикувано на 16 май 2016 година

На основание чл.62а, ал.2, от Закон за водите – директора на Басейнова дирекция „Черноморски район” обявява инициатива на община Търговище за ползване на воден обект – река Дългачка .

Изтегляне


СЪОБЩЕНИЕ, публикувано на 11 януари 2016 година - изтегли съобщението
На основание чл. 75 от Закона за водите Басейнова дирекция "Черноморски район" обявява инициативата на Община Търговище за продължаване срока на действие и изменение на разрешително за ползване на воден обект река Врана за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект Канализаационна система на град Търговище

Заинтересованите лица могат да възразят в 14 дневен срок от обявяване на съобщението