» Друга информация по ЗОП

» Предварителни обявления

» Профил на купувача от 15.04.2016 г.

» Профил на купувача от 01.10.2014 г. до 14.04.2016 г.

» Профил на купувача до 30.09.2014 г.

* За всяка обществена поръчка от Профила на купувача статусите са както следва:

Вътрешни правила за планиране и организация на провеждане на процедурите и контрол на изпълнение на сключените договори за обществени поръчки

Вътрешни правила за планиране и организация на провеждане на процедурите и контрол на изпълнение на сключените договори за обществени поръчки в ЦДГ "Зорница" с.Дралфа

Вътрешни правила за поддържането на "Профил на купувача" на Община Търговище, утвърдени със заповед 
З-01-1158/02.12.2014 г. на кмета на Община Търговище