ПОКАНА

за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Търговище  за 2015 г.

 

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и Заповед №З-01-581/16.08.2016 г., кметът на Община Търговище и председателя на Общински съвет Търговище, канят жителите на Община Търговище, представители на бизнеса, НПО и цялата търговищка общественост на обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Търговище за 2015 година.
Публичното обсъждане ще се проведе на 25.08.2016 година, четвъртък, от 16.00 часа в зала „Христо Самсаров” на Община Търговище.
Материалите по публичното обсъждане са публикувани на сайта на Община Търговище www.targovishte.bg. 

Хатидже Алиева
Председател
на Общински съвет - Търговище

Изтегляне на поканата

 

Отчет

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Отчет за средства от европейски съюз на бенефициенти на кохезионния и структурните фондове към националния фонд

Отчет за средства от Европейски Съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция (РА) към ДФ Змеделие

Разчет за финансиране на капиталовите разходи

 


Информация от годишния финансов отчет на Община Търговище за 2015 г. , съгласно т.34  от ДДС №16/23.12.2015 г. на Министерство на финансите, Дирекция "Държавно съкровище"

                                                       

  

Писмо от заместник-председателя на Сметната палата,
Одитен доклад и одитно становище на Годишния финансов отчет на Община Търговище за 2015 г.

Изтегли

Обяснителна записка към ГФО на Община Tърговище за 2015 г. за прилагане на счетоводната политика, състоянието и изменението на основните активи и пасиви

Изтегли

Обяснителна записка към отчета за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства  на Община Търговище към 31.12.2015 г.

 

Изтегли

 Баланс на Община Tърговище към 31 декември 2015 г.  в лева

Изтегли

 Баланс на Община Tърговище към 31 декември 2015 г.  
в хил.лева

Изтегли

Заверен отчет Б-3 за изпълнение на бюджета на Община Търговище за 2015 г.

Изтегли

Отчет за изпълнение на ИБСФ по пълна ЕБК СЕС-3-ДЕС

Изтегли

Отчет за изпълнение на ИБСФ по пълна ЕБК СЕС-3-КСФ

Изтегли

Отчет за изпълнение на ИБСФ по пълна ЕБК СЕС-3-РА

Изтегли

Отчет за изпълнение на ИБСФ по пълна ЕБК СЕС-3-ДМП

Изтегли

Отчет за изпълнение на ИБСФ по пълна ЕБК Б-3 с код 33

Изтегли


 

Информация от годишния финансов отчет на Община Търговище за 2014 г. , съгласно т.34  от ДДС №16/13.12.2014 г. на Министерство на финансите, Дирекция "Държавно съкровище"                                               

 

Писмо от заместник-председателя на Сметната палата

Изтегли

Одитен доклад и одитно становище на Годишния финансов отчет на Община Търговище за 2014 г.

Изтегли одитен доклад
Изтегли одитно становище

Обяснителна записка към ГФО на Община Tърговище за 2014 г. за прилагане на счетоводната политика, състоянието и изменението на основните активи и пасиви

Изтегли

Обяснителна записка към отчета за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства  на Община Търговище към 31.12.2014 г.

 

Изтегли

 Баланс на Община Tърговище към 31 декември 2014 г.

Изтегли

Заверен отчет Б-3 за изпълнение на бюджета на Община Търговище за 2014 г.

Изтегли

Отчет за изпълнение на ИБСФ по пълна ЕБК СЕС-3-ДЕС

Изтегли

Отчет за изпълнение на ИБСФ по пълна ЕБК СЕС-3-КСФ

Изтегли

Отчет за изпълнение на ИБСФ по пълна ЕБК СЕС-3-РА

Изтегли

Отчет за изпълнение на ИБСФ по пълна ЕБК СЕС-3-ДМП

Изтегли

Отчет за изпълнение на ИБСФ по пълна ЕБК Б-3 с код 33

Изтегли

 Информация за изпълнението на бюджета на община Търговище, сметките за средствата от Европейския съюз, както и останалите показатели, сделки и операции по ал. 1, т.2 и т. 3 на чл. 137 от Закона за публичнете финанси за периода 01.01.2015 г. - 30.06.2015 г.

 Отчет

 Приложение 1

 Приложение 2

 Приложение 3

 Приложение 4

 Приложение 5


Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Търговище, сметките за средствата от Европейския съюз, както и за останалите показатели, сделки и операции по ал. 2, т. 2, т. 3 и ал. 3 на чл. 140 от Закона за публичните финанси за периода от 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г.

  Отчет

 Приложение №1- Изпълнение на приходите по бюджета към 31.12.2014

 Приложение №2- Изпълнение на разходите по дейности и функции по бюджета към 31.12. 2014

 Приложение №3- Изпълнение на разходите по параграфи и подпараграфи по бюджета към 31.12.2014 година

 Приложение №4 Справка за получените средства от община Търговище по Оперативните програми на ЕС и средствата от Европейски съюз на бенефициенти на Разплащателната агенция към държавен фонд "Земеделие" за периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г.

 Приложение №5- Справка за изразходваните средства от община Търговище по Оперативните програми на ЕС и средствата от Европейски съюз на бенефициенти на Разплащателната агенция към Държавен фонд "Земеделие" за периода от 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г.

 Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2014г. на община Търговище към 31.12.2014г


 Информация за изпълнението на бюджета на община Търговище, сметките за средствата от Европейския съюз, както и останалите показатели, сделки и операции по ал. 1, т.2 и т. 3 на чл. 137 от Закона за публичнете финанси за периода 01.01.2015 г. - 30.06.2015 г.

 Отчет

 Приложение 1

 Приложение 2

 Приложение 3

 Приложение 4

 Приложение 5


Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Търговище, сметките за средствата от Европейския съюз, както и за останалите показатели, сделки и операции по ал. 2, т. 2, т. 3 и ал. 3 на чл. 140 от Закона за публичните финанси за периода от 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г.

  Отчет

 Приложение №1- Изпълнение на приходите по бюджета към 31.12.2014

 Приложение №2- Изпълнение на разходите по дейности и функции по бюджета към 31.12. 2014

 Приложение №3- Изпълнение на разходите по параграфи и подпараграфи по бюджета към 31.12.2014 година

 Приложение №4 Справка за получените средства от община Търговище по Оперативните програми на ЕС и средствата от Европейски съюз на бенефициенти на Разплащателната агенция към държавен фонд "Земеделие" за периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г.

 Приложение №5- Справка за изразходваните средства от община Търговище по Оперативните програми на ЕС и средствата от Европейски съюз на бенефициенти на Разплащателната агенция към Държавен фонд "Земеделие" за периода от 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г.

 Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2014г. на община Търговище към 31.12.2014г


  Информация за изпълнението на бюджета на община Търговище, сметките за средствата от Европейския съюз, както и за останалите показатели, сделки и операции по ал. 1, т. 2 и т. 3 на чл. 137 от Закона за публичните финанси за периода от 01.01.2014 г. - 30.06.2014 г.


    Отчет за  изпълнението на бюджета на община Търговище за 2013 г.

 

Допълнителна информация по докладна записка 08-00-116

Приемане на уточнен план към 31.12.2013 г. и отчет за изпълнението на бюджета на Община Търговище за 2013 г.

 

 


Информация от годишния финансов отчет на Община Търговище за 2013 г. , съгласно т.34  от ДДС №12/28.12.2013 г. на Министерство на финансите, Дирекция "Държавно съкровище", публикуванa на 5 август 2014 г.

Одитен доклад и одитно становище на Годишния финансов отчет на Община Търговище за 2013 г., прието с Решение № 074/09.07.2014 г.  на Сметна палата

Обяснителна записка към ГФО на Община Tърговище за 2013 г. за прилагане на счетоводната политика, състоянието и изменението на основните активи и пасиви

Обяснителна записка към отчета за касовото изпълнение на бюджета и ИБСФ на Община Търговище към 31.12.2013 г.

 Баланс на Община Tърговище към 31 декември 2013 г.

Заверен отчет за изпълнение на бюджета на Община Търговище за 2013 г.

Отчет за изпълнение на ИБСФ по пълна ЕБК код на ИБСФ 10
Отчет за изпълнение на ИБСФ по пълна ЕБК код на ИБСФ 11
Отчет за изпълнение на ИБСФ по пълна ЕБК код на ИБСФ 12
Отчет за изпълнение на ИБСФ по пълна ЕБК код на ИБСФ 33
Отчет за изпълнение на ИБСФ по пълна ЕБК код на ИБСФ 40
Отчет за изпълнение на ИБСФ по пълна ЕБК код на ИБСФ 42
 


Отчет за  изпълнението на бюджета на община Търговище за 2013 г.

Допълнителна информация по докладна записка 08-00-116

Приемане на уточнен план към 31.12.2013 г. и отчет за изпълнението на бюджета на Община Търговище за 2013 г.

 

 


7 .08. 2013 г.

Информация от годишния финансов отчет на Община Търговище за 2012 г., съгласно т. 34 и т. 35 от ДДС №14/21.12.2012 г. на МФ, Дирекция "Държавно съкровище"

 

 Изтегляне - Одитен доклад на Сметната палата 

 

  Отчет за изпълнението на бюджета на община Търговище за 2012 г.

 


 11.07. 2012 г.

Информация от годишния финансов отчет на Община Търговище за 2011 г., съгласно т. 34 и т. 35 от ДДС №13/29.12.2011 г. на МФ, Дирекция "Държавно съкровище"

Изтегляне - Становище на Сметната палата

 Изтегляне - Одитен доклад на Сметната палата 

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Търговище за 2011 г.


 Отчет за изпълнението на бюджета на Община Търговище за 2010 г.

Докладна записка на д-р Красимир Мирев - кмет на община Търговище - Изтегляне

Приложение1 - Изтегляне                Приложение4 - Изтегляне                Приложение7 - Изтегляне

Приложение2 - Изтегляне                Приложение5 - Изтегляне                Приложение8 - Изтегляне

Приложение3 - Изтегляне                Приложение6 - Изтегляне