Докладна записка от д-р Дарин Димитров,  кмет на община Търговище за приемане на проекта за бюджет на Община  Търговище за 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

ПРИХОДИ ПО ПРОЕКТО-БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2017 ГОДИНА

Изтегли

Приложение 2

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕХОДНИЯ ОСТАТЪК ОТ 2016 ГОДИНА ПО  ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2017 ГОДИНА

Изтегли

Приложение 3

РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2017 Г. НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

Изтегли

Приложение 4

РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТО -  БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2017 ГОДИНА ПО ПЪЛНА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ ЗА 2017 ГОДИНА

Изтегли

Приложение 5

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА   КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ПРЕЗ 2017 г. НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ    

Изтегли

Приложение 6

РАЗЧЕТ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ПРЕЗ 2017 г.

Изтегли

Приложение 7.1

СПРАВКА ЗА ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА ЗА 2017 Г. И РАЗХОДИТЕ ЗА РАБОТНИ  ЗАПЛАТИ ЗА 2017 Г.  ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ  ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2017 Г.

Изтегли

Приложение 7.2

СПРАВКА ЗА ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА  ЗА 2017 Г. И РАЗХОДИТЕ ЗА РАБОТНИ  ЗАПЛАТИ  ЗА 2017 Г. ЗА  МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА  ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2017 Г. 

Изтегли

Приложение 7.3

ЗА ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА ЗА 2017 Г. И  РАЗХОДИТЕ ЗА РАБОТНИ  ЗАПЛАТИ ЗА 2017 Г.  ЗА  ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА  ДЕЙНОСТИ - ДОФИНАНСИРАНИ С ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР ПО БЮДЖЕТА НА  ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2017 Г. 

Изтегли

Приложение 8

ПЛАН-СМЕТКА ЗА 2017 Г. НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СОЦИАЛНИ И ОХРАНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“

Изтегли

Приложение 9

ПЛАН-СМЕТКА ЗА 2017 Г. НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ФЛОРА"

Изтегли

Приложение 10

ПЛАН-СМЕТКА ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
"БКС-ТЪРГОВИЩЕ"

Изтегли

Приложение 11

СПРАВКА НА ДЛЪЖНОСТИТЕ И ЛИЦАТА ОТ ОМ "СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ", ИМАЩИ ПРАВО НА ТРАНСПОРТНИ РАЗНОСКИ ОТ МЕСТОЖИВЕЕНЕ ДО МЕСТОРАБОТА И ОБРАТНО

 

Изтегли

Приложение 12

ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ 2017 Г.

Изтегли

Приложение 13

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

 

Изтегли

Приложение 14

ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ  ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА ТЪРОВИЩЕ ЗА 2016 ГОДИНА

Изтегли


Приложение 15
Протокол от публично обсъждане на проекта за бюджета на Община Търговище за 2017 г.

изтегли

 Покана за публично обсъждане на проектобюджета на Община Търговище за 2017 г.

Публичното представяне и обсъждане на проектобюджета на Община Търговище за 2017 г. ще се проведе на 6.01.2017г. от 17:00 часа в зала 74, в сградата на общинска администрация.

 Кметът на община Търговище д-р Дарин Димитров кани всички граждани и заинтересовани лица да се включат и отправят своите предложения.

  Препис от заповед З-01-1024/29.12.2016 г. за публичното обсъждане на бюджета


Докладна записка от д-р Дарин Димитров,  кмет на община Търговище за приемане на проекта за бюджет на Община  Търговище за 2016 г.

 ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

ПРИХОДИ ПО ПРОЕКТО-БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2016 ГОДИНА

Изтегли

Приложение 2

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕХОДНИЯ ОСТАТЪК ОТ 2015 ГОДИНА ПО  ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2016 ГОДИНА

Изтегли

Приложение 3

РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2016 Г. НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

Изтегли

Приложение 4

РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТО -  БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2016 ГОДИНА ПО ПЪЛНА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ ЗА 2016 ГОДИНА

Изтегли

Приложение 5

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА   КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ПРЕЗ 2016 г. НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ    

Изтегли

Приложение 6

РАЗЧЕТ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ПРЕЗ 2016 г.

Изтегли

Приложение 7.1

СПРАВКА ЗА ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА ЗА 2016 Г. И РАЗХОДИТЕ ЗА РАБОТНИ  ЗАПЛАТИ ЗА 2016 Г.  ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ  ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2016 Г.

Изтегли

Приложение 7.2

СПРАВКА ЗА ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА  ЗА 2016 Г. И РАЗХОДИТЕ ЗА РАБОТНИ  ЗАПЛАТИ  ЗА 2016 Г. ЗА  МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА  ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2016 Г. 

Изтегли

Приложение 7.3

ЗА ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА ЗА 2016 Г. И  РАЗХОДИТЕ ЗА РАБОТНИ  ЗАПЛАТИ ЗА 2016 Г.  ЗА  ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА  ДЕЙНОСТИ - ДОФИНАНСИРАНИ С ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР ПО БЮДЖЕТА НА  ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2016 Г. 

Изтегли

Приложение 8

ПЛАН-СМЕТКА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ФЛОРА“

Изтегли

Приложение 9

ПЛАН-СМЕТКА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СОЦИАЛНИ И ОХРАНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“

Изтегли

Приложение 10

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО ИМАТ ПРАВО НА ТРАНСПОРТНИ РАЗНОСКИ

Изтегли

Приложение 11

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО ИМАТ ПРАВО НА ТРАНСПОРТНИ РАЗНОСКИ

Изтегли

Приложение 12

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Изтегли

Приложение 13

ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ  ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА ТЪРОВИЩЕ ЗА 2016 ГОДИНА

Изтегли


Приложение 14
Протокол от публично обсъждане на проекта за бюджета на Община Търговище за 2016 г.

изтегли

  Покана за публично обсъждане на проектобюджета на Община Търговище за 2016 г.

 Поканата за публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Търговище за 2016 г. е във връзка с издадена Заповед №З-01-1305/17.11.2015 г. на кмета на община Търговище

 

Кметът на община Търговище д-р Дарин Димитров отправя покана към местната общност за участие в публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Търговище за 2016 г.

Обсъждането ще бъде проведено на 30 ноември 2015 г., понеделник, от 16 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище.

 

Становища и предложения по проекта за общински бюджет за 2016 г. могат да се предоставят в Центъра за административно обслужване при Община Търговище, не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

 

 

 Разходи по дейности и функции в проекта за бюджет за 2016 г. на Община Търговище

Приходи по проекта за бюджет за 2016 на Община Търговище

Проект за финансиране на капиталовите разходи на Община Търговище през 2016 г.

 

 


 

Покана за публично обсъждане на проектобюджета на община Търговище за 2014 г.

 

Кметът на община Търговище д-р Красимир Мирев отправя покана за участие в публичното обсъждане на проектобюджета на Община Търговище за следващата 2014 г., капиталовата програма и инвестиционния заем в размер на 2 млн. лв. за одобряване инфраструктурата на селата и града.

Обсъждането ще се състои на 29 ноември 2013 г., петък, от 17.00 часа в зала „Христо Самсаров” на Община Търговище

Населението може да прави писмени предложения до кмета и/или председателя на Общинския съвет, както и да присъства на заседанията на постоянните комисии към Общинския съвет, на които ще бъде разглеждан проектът за бюджет на Община Търговище за 2014 г.

 Капиталова програма

 Приложение 1

 Приложение 2