Административно - технически услуги
ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ11.УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, СЪПРУГ/А И ДЕЦА

Правно основание: ЗГР, ЗМДТ
Необходими комплектоващи документи:
1.Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
2.Документ за самоличност на лицето
3.Фактура за платена такса
4.Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице )
Срок за изпълнение: веднага
Такса: 5.00 лева
Място за подаване и получаване на документа: Център за административно обслужване – работно място  1 или 2
Отговорно лице за изпълнението:  Длъжностно лице по гражданско състояние