Административно - технически услуги
МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ1. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Не се издава дубликат на удостоверението
Нормативни документи: ЗМДТ, чл. 22 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Търговище
Необходими комплектоващи документи:
1. Заявление по образец
2. Пълномощно – в случаите, когато собственикът на имота не е в състояние да се яви лично за получаване на документа
3. Удостоверение за характеристика на земеделска земя от Служба по кадастъра – в случаите когато е необходима оценка на земеделска земя извън регулация в землището на гр. Търговище, с. Разбойна, кв. Бряг и кв. Въбел
4. Удостоверение за характеристика на земеделска земя от Общинска служба „Земеделие” – в случаите когато е необходима оценка на земеделска земя извън регулация в землищата на другите села на територията на Община Търговище
5. Копие от удостоверение за наследници /набавя се по служебен ред/ – в случаите когато е необходима оценка на земеделски имот водещ се на починало лице
6. Декларация по чл. 14 от ЗМДТ попълнена собственоръчно и заверена от:
• Заверена от Община Търговище /дирекция „АТСУ”/ ако имота е в землището на някое от селата в Община Търговище
• Заверена от Агенцията по кадастъра –Търговище – за имотите, находящи се в землището на гр. Търговище, с. Разбойна, кв. Бряг и кв. Въбел
В случаите, когато:
А/ е необходима данъчна оценка за фирмен нежилищен имот
Б/ е необходима данъчна оценка за право на строеж
7. Документ за платена такса

Срок за изпълнение: веднага
Такса:  5.00 лв.
Таксата е на молба. Всеки собственик подава молба за неговата част от имота
Място за подаване и получаване на документи: Център за административно обслужване – Удостоверения, Данъчни оценки и формуляри