Административно - технически услуги
МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ2. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЕКЛАРИРАНИ ДАННИ

Не се издава дубликат на удостоверението
Нормативни документи: ЗМДТ, чл. 22 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Търговище
Необходими комплектоващи документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за платена такса
Срок за изпълнение: веднага
Такса:  5.00 лв.в.
Място за подаване и получаване на документи: Център за административно обслужване – Удостоверения, Данъчни оценки и формуляри