Административно - технически услуги
МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ16. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗМДТ /ЧЛ.87, АЛ.6 ОТ ДОПК/

Не се издава дубликат на удостоверението
Необходими комплектоващи документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за платена такса
Срок за изпълнение: веднага
Такса: обикновена - 5.00 лв.
Място за подаване и получаване на документи: Център за административно обслужване – Удостоверения, Данъчни оценки и формуляри