Административно - технически услуги
ТЕРИТОРИАЛНО-СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И АРХИТЕКТУРА30. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ

Необходими комплектоващи документи:
1. Заявление по образец

2. Окомерна скица с действащата адресна регистрация на съседите;

3. Документ за собственост.

Срок за изпълнение: 14 дни
Такса: 10.00 лв.
Място за подаване и получаване на документи: Център за административно обслужване, работно място „Прием документи ТСУ и А”
Отговорно за изпълнението длъжностно лице: районен техник