Административно - технически услуги
ТЕРИТОРИАЛНО-СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И АРХИТЕКТУРА35. УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

Необходими комплектоващи документи:
1. Заявление по образец
2.Документ за собственост(задължителен)
3. Геодезическо заснемане на имота с координати (от лицензиран геодезист
Срок за изпълнение: 7 дни
Такса: 20.00 лв.
Място за подаване и получаване на документи: Център за административно обслужване, работно място 3 и 4
Отговорно за изпълнението длъжностно лице: главен експерт