Административно - технически услуги
ТЕРИТОРИАЛНО-СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И АРХИТЕКТУРА36. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ТЕРИТОРИАЛНОТО И СЕЛИЩНОТО УСТРОЙСТВО

Необходими комплектоващи документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за собственост
3. Документ за платена такса
Срок за изпълнение: 7 дни
Такса: 30.00 лв.
Място за подаване и получаване на документи: Център за административно обслужване, работно място 3 и 4
Отговорно за изпълнението длъжностно лице: главен експерт