Административно - технически услуги
ТЕРИТОРИАЛНО-СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И АРХИТЕКТУРА40. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВИДА НА КОНСТРУКЦИЯТА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ

Необходими комплектоващи документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за собственост
3. Документ за платена такса
Срок за изпълнение: 7 дни
Такса: 20.00 лв.
Място за подаване и получаване на документи: Център за информационно и административно обслужване на гражданите – ЦИАОГ, гише деловодство „ТСУ”
Отговорно за изпълнението длъжностно лице: главен експерт