TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Понеделник, 21 юни 2021 / ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НАРЕДБИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЪРГОВИЩЕ
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

 Наредби на Общински съвет Търговище


Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност  на територията на община Търговище

 

Публикувана на 27.05.2021 г.


Система  от правила и критерии за прием на ученици в първи клас  в общинските училища  на територията на град Търговище, в сила  от 29 април 2021 година

           Приложения

            Приложение № 1- Заявление за участие в класиране за прием в първи клас  за учебната  20..../ 20.... година

Приложение № 2 - Заявление за записване  в първи клас в училище ..................

Приложение № 3_Карта_на_прилежащите райони_на_училищата_в_гр. Търговище

Карта № 1 - Прилежащ район_на_1 ОУ

Карта № 2 - Прилежащ район_на_2 ОУ

Карта № 3- Прилежащ район_на_3 ОУ

Карта № 4 - Прилежащ район_на_4 ОУ

Карта № 5 - Прилежащ район_на_1 СУ

Карта № 6_Прилежащ район_на_2 СУ

Публикувана на 29 април 2021 година


 

 

Наредба за условията, реда и критериите за финансовото подпомагане на спортните клубове на територията на  община Tърговище

Приложения към наредбата

Публикувана на 23 декември 2020 година


 Наредба за условията и реда за ползване на спортни обекти-общинска собственост, на територията на община Търговище 

Приложения към наредбата

Публикувани на 01.10.2020 г.        


Наредба за рекламно-информационните елементи  и рекламна дейност на територията на  община Търговище

Публикувана на 30.06.2020 г.


Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Търговище

 Публикувана на 8 юни 2020 година


Наредба за осъществяване на търговската дейност на територията на община Търговище

Публикувана на 8 юни 2020 година


 Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Търговище

Публикувана на 28 февруари 2020 година


Публикувана на 27 февруари 2020 година


Наредба за управление на отпадъците на територията на община Търговище

 Публикувана на 09.10.2019 г. Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Търговище, изградени по проект „Изграждане на социални жилища на територията на гр. Търговище" по приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие", процедура BG16RFOP001-1.001-039: „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие" на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020г.

 Публикувана на 25.05.2019 г.


Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Търговище

Публикувана на 25.04.2019 г.


НАРЕДБА за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища 

Публикувана на 4 април 2019 година


 Наредба за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище 

Искане за присъждане на стипендия/финансово стимулиране на дете/младеж с изявени дарби от община Търговище

  Публикувана на 27 март 2019 година


  Наредба за реда, условията и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Търговище

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3

Публикувани на 7 февруари 2018 година


Наредба за реда за упражняване правата на собственост на Oбщина Tърговище в търговските дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и съвместна дейност по закона за публично-частно партньорство

Публикувана на 17 януари 2018 година


Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Търговище и реда за издаване на сертификати за инвестиция клас В

Публикувана на 1 декември 2017 година


НАРЕДБА за управление на общинските пътища на ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 

Публикувана на 4 юли  2017 година


Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения на територията на Община Търговище

Приложение № 1
Публикувана на 15 март 2017 г.

Приложение 2

Публикувана на 03 юли 2018 г.


Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа  за личностно развитие в регистъра  на Община Търговище

Пужликувана на 29 ноември 2016 г.


 Н А Р Е Д Б А  за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане,изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище

Публикувана на 13 септември 2016 година


Публикувана на 8 юни 2016 г.


 Наредба за базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество на Община Търговище, публикувана на 14 април 2016 година
Приложение 1, към чл. 6, ал. 1
приложение 2 , към чл. 7, ал. 1
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество на община Търговище

Публикувани на 14 април 2016 г.


Наредба  за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, разпореждане и управление с общинско имущество

Публикувана на 6 януари 2016 г.

  НАРЕДБА за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на общинския дълг


НАРЕДБА за символиката на ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ


 НАРЕДБА за организацията и реда по набирането, разходването и контрола върху средствата, постъпили в община Търговище от приватизационни сделки и следприватизационен контрол 


Наредба за определяне, предоставяне, поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в поземлени имоти, отредени по действащ план за жилищно или комлексно застрояване


НАРЕДБА за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Търговище


 

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com