TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Събота, 26 септември 2020 / ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-АРХИВ НА НАРЕДБИ И ПРАВИЛНИЦИ
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

 АРХИВ НА НАРЕДБИ И ПРАВИЛНИЦИ

Наредба за рекламната дейност на територията на община Търговище

 Свалена в архив на 30 юни 2020 г.


Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Търговище

 Свалена в архив на 8 юни 2020 година


Наредба за осъществяване на търговската дейност на територията на община Търговище

Свалена в архив на 8 юни 2020 година


Наредба  за  определянето  и  администрирането  на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище

Приложения към наредбата

 Свалена в архив на 4 юни 2020 година


Наредба  за  определянето  и  администрирането  на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище

Приложения към наредбата

 Свалена в архив на 7 април 2020 година


Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Търговище

Свалена в архив на 4 март 2020 година

 

Свалена в архив на 27 февруари 2020 година


Наредба  за  определянето  и  администрирането  на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище

Приложения към наредбата

Свалена в архив на 02.122019 година

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет 2015 - 2019 г.

Свален в архив на 02.12.2019 г.


Наредба за стопанисване, управление и разпореждане с общински земеделски земи в община Търговище

Свалена в архив на 15.11.2019 г.


Наредба за управление на отпадъците на територията на община Търговище

 Свалена в архив на 09.10.2019 г.


Свалена в архив на 2 октомври 2019 година 


НАРЕДБА за стопанисване, управление и разпореждане с общински земеделски земи в община Търговище 

Свалена в архив на 21.08.2019 г.


Наредба  за  определянето  и  администрирането  на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище

Приложения към наредбата

Свалена в архив на 08.08.2019 г.

Наредба за организация и безопасност на движението в община Търговище

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация и безопасност на движението в община Търговище

 Свалена в архив на 08.08.2019 г. 


Наредба за управление на отпадъците на територията на община Търговище

Свалена в архив на 19.07.2019 г.

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Търговище

Свалена в архив на 25.04.2019 г.


НАРЕДБА за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища 

Свалена в архив на 4 април 2019 година


Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Търговище

 Свалена в архив на 4 март 2019 година


Наредба за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище 

Искане за предоставяне на специална закрила на дете с изявени дарби

 

Свалена в архив на 27 март 2019 г.


Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Търговище

Свалена в архив на 11 март 2019 г.

Наредба за осъществяване на търговската дейност на територията на община Търговище

свалена в архив на 4 януари 2019

 Наредба  за  определянето  и  администрирането  на местните такси и цени на услугите на територията на община Търговище

Свалена в архив на 4 декември 2018


  Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Търговище

Свалена в архив на 4 декември 2018


Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата  в предучилищна възраст в детските градини и училищата  на територията на община Търговище

Приложение № 1 към чл. 12 от Наредбата
Приложение № 2 към чл. 39, ал. 3  от Наредбата

свалена в архив на 4 декември 2018 г.


Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет 2015 - 2019 г.

Свален в архив на 30.10.2019 г.


Наредба за опазване на обществения ред в  община Търговище

Свалена в архив на 28 септември 2018 г.


 Наредба  за  определянето  и  администрирането  на местните такси и цени на услугите на територията на община Търговище

Свалена в архив 4 апприл 2018


 Наредба за реда за упражняване правата на собственост на Община Търговище в търговските дружества с общинско участие в капитала, за участието на Общината в граждански дружества и съвместна дейност по закона за публично-частно партньорство

Свалена в архив на 17 януари 2018 година

Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Търговищенищожна с решение 83 от 25.09.17 ТАС,
свалена в архив на 23 октомври 2017 година Наредба  за  определянето  и  администрирането  на местните такси и цени на услугите на територията на община Търговище, свалена в архив на 4 август 2017 г.

 Наредба за рекламната дейност на територията на община Търговище, свалена в архив на 17 юли 2017 г.

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата  в предучилищна възраст в детските градини и училищата  на територията на община Търговище, свалена в архив на 17 юли 2017 г. 

НАРЕДБА за управление на общинските пътища на ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ , свалена в архив на 4 юли 2017 г.

 Наредба  за  определянето  и  администрирането  на местните такси и цени на услугите на територията на община Търговище, свалена в архив на 26 юни 2017 г.

 Наредба за изменение и допълнение на Наредба за опазване на обществения ред в  община Търговище, свалена в архив на 16 май 2017

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата  в предучилищна възраст в детските градини и училищата  на територията на община Търговище, свалена в архив на 16 май 2017 г.

Наредба  за  определянето  и  администрирането  на местните такси и цени на услугите на територията на община Търговище, свалена в архив на 3 април 2017 година

Наредба за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище , свалена в архив на 31 март 2017 г

  Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения на територията на Община Търговище, свалена в архив на 14 март 2016 година

Наредба  за  определянето  и  администрирането  на местните такси и цени на услугите на територията на Община Търговище, , свалена в архив на 07.03.2017

Наредба  за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество свалена в архив на 06.01.2016 г.

  Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Търговище, свалена в архив на 6 януари 2017 г.

Наредба  за  определянето  и  администрирането  на местните такси и цени на услугите на територията на Община Търговище свалена в архив на 6 януари 2017 г.

Наредба за организация и безопасност на движението в община Търговище,  свалена в архив на 28 октомври 2016 година

 

 Н А Р Е Д Б А  за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане,изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище, в архив от 13 септември 2016 година

 Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Търговище, в архив от 2 септември 2016 година

Наредба за опазване на обществения ред в  община Търговище, в архив от 2 септември 2016 година

 

 Наредба  за  определянето  и  администрирането  на местните такси и цени на услугите на територията на Община Търговище, свалена в архив на 29 юли 2016 година

 Наредба за изменение и допълнение на Наредба  за  определянето  и  администрирането  на местните такси и цени на услугите на територията на Община Търговище,свалена в архив на 29 юли  2016 година

  НАРЕДБА за опазване на обществения ред в община Търговище в архив от 4 юли 2016 година

 Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за извършване разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи на територията на община Търговище, в архив от 8 юни 2016 година

Наредба за осъществяване на търговската дейност  на територията на община Търговище в архив от 2 юни 2016 година

 НАРЕДБА за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на община - Търговище

  Наредба за определянето и администрирарането на местните такси и цени на услуги на територията на община Търговище в архив от 3 май 2016 година


   приложение1  към Наредбата за базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество

 

 приложение2

 

  към Наредбата за базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество

 

 


П Р А В И Л Н И К за финансово подпомагане на двойки, семейства  и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище в архив от 16 февруари 2016 година

 

 

П Р А В И Л Н И К за финансово подпомагане на двойки, семейства  и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище

 

Н А Р Е Д Б А ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ РАЗКОПАВАНЕ НА ТРОТОАРИ, УЛИЧНИ НАСТИЛКИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ,

в архив от 11 юни 2015 г.

 Наредба за определяне размера на местните  данъци на територията на община Търговище

 

, в архив от 24 февруари 2015г.

 

 НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци на територията на община Търговище

  , в архив от 1 януари 2014 г.

  

 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси  и цени на услуги на територията на община Търговище

  

 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Търговище

 

 

НАРЕДБА за осъществяване на търговска дейност на територията на община Търговище

 

 

 

Наредба за рекламната дейност на територията на община Търговище

 

 

 

 

НАРЕДБА за реда и условията за поставяне на преместваеми съоражения на територията на ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

НАРЕДБА за организация и безопастност на движението в община Търговище

 

 

 НАРЕДБА за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Търговище

 

 

НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Търговище

  

 

НАРЕДБА за базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество на територията на община Търговище

 

 

 

Приложение 1

 

 

 

Приложение 2

 

  

 

Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - изменение и допълнение, публикувана на 15.06.2011

 

 

 

Наредба за реда за упражняване правата на собственост на община търговище в търговските дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел

 

 

 

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

 

Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

 

 

 Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища

 

 

 

Наредба за управление на общинските пътища на община Търговище     

  

 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Търговище, публикувана на 29.09.2009, влязла в архив на 29.12.2009

 

 

 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Търговище, влязла в архив на 29.09.2009

 

 

 

 НАРЕДБА за спазване на обществения ред в община Търговище влязла в архив на 09.10.2009

 

  

 

НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци на територията на община Търговище за 2009 г

 

 

 

НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Търговище, влязла в архив на 16.02.2011

 

НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци на територията на община Търговище, влязла в архив на 16.02.2011

 Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - изменение и допълнение, влязла в архив на 15.06.2011

  НАРЕДБА за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, влязла в архив на 16.06.2011

 НАРЕДБА за базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество на територията на община Търговище, влязла в архив на 26.09.2011

 

 

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ЗА УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И В СДРУЖЕНИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, влязла в архив на 04.01.2013

 

 НАРЕДБА за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, влязла в архив на 04.01.2013

 

    Наредба за определянето  и   администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Търговище

 

 

НАРЕДБА за за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Търговище

 

 

 

 

НА

 

РЕДБА за рекламната дейност на територията на ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

Наредба за осъществяване на търговската дейност на територията на община Търговище

 

 

 

НАРЕДБА за предоставяне на общински концесии

 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община ТЪРГОВИЩЕ, влязла в архив на 23.12.2011 г.
 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА ПЕРИОДА 2006 – 2013 ГОДИНА, влязла в архив на 08.10.2009

 

 

 

 

 

 

Наредба за определянето  и   администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Търговище, влязла в архив на 14.09.2012

 

 

НАРЕДБА за БАЗИСНИТЕ ЦЕНИ ПРИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО -влязла в архив на 08.02.2013

 

 

 

 

 

приложение1

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приложение2

 

 

 

 

НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на община Търговище, влязла в архив на 08.04.2013 г.

 

НАРЕДБА за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, влязла в архив на 30.09.2013 г.

 

 

 

 

Наредба за определянето и администрирарането на местните такси и цени на услуги на територията на община Търговище, влязла в архив на 27.06.2014 г.

 

 

 

 

 

 

НАРЕДБА за БАЗИСНИТЕ ЦЕНИ ПРИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО - влязла в архив на 08.07.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАРЕДБА за символиката на ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ- влязла в архив на 27.03.2015 г.

 

 

 

 

 

 

НАРЕДБА за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, публикувана на 16.06.2011, влязла в архив на 27.03.2015 г. 

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com