Регистър на издадените разрешителни  за ползване на повърхностни води и водни обекти

 

Съобщения  съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите:

Разрешително № 4/12.10.2016 г.   за водовземане от воден обект яз. "Търновца"

Изтегли за "СТИЛСТРОЙ 1" ООД за ползване на воден обект - язовир "Баячево"

За ползване на воден обект - яз. "Търновца", с. Търновца, община Търговище