Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CU6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SC7

Профил на купувача

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 30.05.2023


В настоящият раздел се съдържат информация и документи за възлаганите от Община Търговище обществени поръчки по Закона за обществените поръчка.

» Обществени поръчки от 14.06.2020 г. – ЦАИС ЕОП


» Обществени поръчки от 15.04.2016 г. до 13.06.2020 г.За всяка обществена поръчка от Профила на купувача статусите са както следва:

отворена - не е изтекъл крайният срок за подаване на оферта/заявление за участие в процедурата;


спряна - изпратена е информация по чл. 15, ал. 3 от ППЗОП за подадена жалба срещу решение, действие или бездействие на възложителя, придружена с искане за налагане на временна мярка „спиране на процедурата";


прекратена - взето е решение за прекратяване на процедурата по ЗОП/преустановено е възлагането на обществена поръчка;


затворена - изтекъл е крайният срок за подаване на оферта/заявление за участие в процедурата;


възложена - сключен е договор за обществена поръчка


отменена - когато с влязло в сила решение на орган по обжалване решението за откриване на процедурата е отменено или обявено за нищожно;
 

неизвестен - от откриване на процедури на договаряне без обявление до сключване на  договор или прекратяване на процедура.


Когато обществената поръчка е с обособени позиции, чието актуално състояние е различно, към изброените по-горе статуси се добавя „частично".

https://www.livechatalternative.com/