Z6_PPGAHG800HTV70QB15JGHN2EQ2
Z7_PPGAHG800HTV70QB15JGHN2EE5
Съобщения по МДТ Жилищно настаняване Съобщения ГРАО

Съобщения

Дата на публикуване: 09.07.2021
Последна актуализация: 09.10.2023

Съобщения по чл. 32 от ДОПК се връчват на физически или юридически лица, които не са си погасили публичните задължения към Община Търговище и не са открити на посоцения адрес за кореспонденция


Съобщения по чл. 18, ал. 10 от АПК  съдържат информация за уведомяване/връчване на документи, свързани с настаняването, стопанисването, плащането на наеми и консумативи и освобождаването на общински жилища, съгласно Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета от Общински съвет Търговище


 

https://www.livechatalternative.com/