Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Предстои обществено обсъждане за закупуване на лизинг на техника за БКС

Дата на публикуване: 14.05.2024
Последна актуализация: 14.05.2024

ПОКАНА
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг, на 21.05.2024 г., от 17.00 ч., в зала 74 на Община Търговище ще се проведе обществено обсъждане за поемане на дългосрочен дълг, чрез сключване на договор при условията на финансов лизинг по следните проекти:

1.    Проект „Закупуване на нов сметосъбиращ автомобил за ОП „БКС“.
Предназначение: Повишаване качеството на предоставяната услуга по сметосъбиране на територията на община Търговище.
Стойност на проекта: 310 000 лв. с ДДС
Начин на финансиране: 
Дългово финансиране при условията на финансов лизинг в размер на 310 000 лв. с ДДС, сключен при следните параметри:
Вид на валута - лева;
Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор при условията на финансов лизинг;
Начин на финансиране – собствени бюджетни средства, приходи от ТБО;
Срок на погасяване – до 36 месеца съгласно лизингов погасителен план;
Условия на погасяване 
Авансова вноска –20 %;
Остатъчна стойност – не повече от 20 %.
Максимален лихвен процент, такси, комисионни и други:
Фиксиран лихвен процент – не повече от 7%.
Съпътстващи разходи (такси лизинг, такси за регистрация на автомобила, застраховки и др.) – суми не формиращи дълг съгласно договора;
Начин на обезпечаване – придобитият актив е собственост на лизингодателя до окончателното погасяване на дълга.

2.    Проект „Закупуване на нова мотометачна машина за ОП „БКС“.
Предназначение: Повишаване качеството на предоставяната услуга по почистване на територията на община Търговище.
Стойност на проекта: 365 000 лв. с ДДС
Начин на финансиране: 
Дългово финансиране при условията на финансов лизинг в размер на 365 000 лв. с ДДС, сключен при следните параметри:
Вид на валута - лева;
Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор при условията на финансов лизинг;
Начин на финансиране – Целеви средства за капиталови разходи от РБ, приходи от ТБО;
Срок на погасяване – до 36 месеца съгласно лизингов погасителен план;
Условия на погасяване 
Авансова вноска –20 %;
Остатъчна стойност – не повече от 20 %.
Максимален лихвен процент, такси, комисионни и други:
Фиксиран лихвен процент – не повече от 5%.
Съпътстващи разходи (такси лизинг, такси за регистрация на автомобила, застраховки и др.) – суми не формиращи дълг съгласно договора;
Начин на обезпечаване – придобитият актив е собственост на лизингодателя до окончателното погасяване на дълга.

https://www.livechatalternative.com/