Общинският съвет прие Плана за интегрирано развитие на община Търговище за следващия програмен период на ЕС

Дата на публикуване: 25.11.2021
Последна актуализация: 25.11.2021

Общинският съвет прие Плана за интегрирано развитие на община Търговище за периода 2021-2027 г. Документът бе приет единодушно от всички 26 присъстващи съветници.

„Планът определя средносрочните цели и приоритети за развитие на общината и връзките й с други общини в следващия програмен период на Европейския съюз“, заяви кметът д-р Дарин Димитров, който е и вносител на докладната. 

Припомняме, че планът е съобразен и с постъпилите чрез анкети и фокус групи предложения от бизнеса, общински съветници, кметове на кметства, граждани. Документът е всеобхватен и ще има въздействие върху различни сфери на живота в общината – икономика, образование, екология, социални дейности и други.

Сред включените в плана приоритети са тези за стимулиране на местната икономика и изграждането на индустриална зона, обновяване и модернизиране на градската среда, на образователната, здравната и социалната инфраструктура, както и осигуряването на качествени административни услуги. Разписани са и мерки, свързани със съхранението и развитие на културата и традициите, на спорта и младежките дейности, запазването на екологичната устойчивост и териториално развитие. Приоритетите са съобразени и с възможностите за развитие на връзките с други общини.

Прогнозният план на необходимите средства за изпълнение на ПИРО възлиза на над 290 млн. лв. Предвижда се те да бъдат осигурени от общинския бюджет, държавни целеви субсидии, европейско финансиране и други източници.