Z6_PPGAHG8001PU206G1SVMTU7GJ3
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCVEM36

Документи за кандидатстване

Дата на публикуване: 12.07.2022
Последна актуализация: 28.02.2023

Необходими документи за кандидатстване


1.    Формуляр за финансова подкрепа на местна инициатива (приложен за изтегляне долу)
2.    За Юридически лица с нестопанска цел – удостоверение за актуално състояние
3.    За Сдружения на собствениците на етажна собственост – удостоверение за регистрация на Сдружението.


*За Неформални граждански обединения – Договор за създаване на неформално гражданско обединение (нотариално заверен, приложен за изтегляне долу). Сключва се в случай че инициативата бъде одобрена за финансиране.
 

* Гражданското обединение представлява обединение между две или повече лица за постигане на обща цел. Образуваното обединение не е юридическо лице и не придобива самостоятелна правна природа. Затова и при създаването му то не се наименува. Неформалните обединения на граждани не се регистрират по ЗЮЛНЦ или по друг закон. С подписването на Договор за неформално гражданско обединение се уреждат правата и задълженията между участниците в него, свързани с реализацията на местната инициатива. Обединението се прекратява с реализирането на инициативата.

https://www.livechatalternative.com/