Значими аспекти по околната среда

Дата на публикуване: 09.02.2021
Последна актуализация: 22.03.2021

       

Община Търговище се стреми да намали вредно въздействие върху околната среда и да постигне по-добри резултати за нейното  опазване, спазвайки принципите, които са заложени в Политиката по околна среда с внедрената Система по качество и околна среда,  съгласно изискванията на международните стандарти БДС EN ISO 9001:2015 и БДС EN ISO 14001:2015.

Ние идентифицирахме аспекти по околната среда за всички процеси и дейности, които можем да управляваме, на които можем да въздействаме.
На база разработена методика ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ ОПРЕДЕЛИ КАТО ЗНАЧИМИ АСПЕКТИ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА:
 

ЗНАЧИМ АСПЕКТ ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
Консумация на ел. енергия изчерпване на природен ресурс
Консумация на вода изчерпване на природен ресурс
Консумация на природна газ изчерпване на природен ресурс
Консумация на хартия изчерпване на природен ресурс
Въздействие от работа на климатици замърсяване на въздуха
Издаване на позволително за бране на билки и генетичен материал изчерпване на природен ресурс
Издаване на разрешително за разкопаване на
улична и тротоарна настилка
замърсяване на околната среда
Издаване на заповед за отсичане
на декоративна и храстова растителност
изчерпване на природен ресурс
Хигиенизиране на служебните автомобили замърсяване на околната среда и
изчерпване на ресурс
Ремонтни дейности /боядисване, заваряване, рязане на метал/ замърсяване на околната среда
Генериране на битови, строителни и опасни отпадъци замърсяване на околната среда
При извънредни и анормални ситуации /пожар, земетресение, наводнение/ замърсяване на околната среда