Z6_PPGAHG800PH880Q36HUI0S1DA6
Z7_PPGAHG800PH880Q36HUI0S1DA7

Отпадъци

Дата на публикуване: 09.02.2021
Последна актуализация: 31.05.2023

Комунална дейност

На територията на община Търговище са разположени общо 1 770 броя контейнери тип „ Бобър „ / 950 броя контейнери на територията на град Търговище и 820 броя контейнери в селата / .
Дейностите по подържане чистотата на териториите за обществено ползване, сметосъбиране и сметоизвозване както и експлоатацията на Регионално депо за неопасни твърди битови отпадъци се осъществяват от общинска фирма „ БКС- Търговище „ ЕООД , избрана с процедура по ЗОП..
Съгласно чл. 63,ал. 2 от Закона за местните данъци и такси / ЗМДТ / кметът  на общината ежегодно издава Заповед за определяне районите за сметосъбиране и сметоизвозване, както и честотата на извозване от тези райони.

Разделно събиране на отпадъците

Хартия, пластмаса, метал, стъкло

Община Търговище има сключен договор с Национална организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки „Екобулпак" АД от 2006 г. за извършване на дейности по разделно събиране на отпадъци от опаковки. В системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки е обхванато населението на град Търговище. Разположени са 180 броя контейнери в 90 точки из града - 90 броя жълти контейнери тип „ Бобър” за хартия, пластмаса и метал и 90 броя контейнери тип „Иглу” за стъкло.

Регистър на площадки за предаване на отпадъци

Батерии

Община Търговище има сключен договор с организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/. В град Търговище са разположени над 100 бр. точки и контейнери за събиране на НУБА.


Електрическо и електронно оборудване

Община Търговище има сключен договор с „Елтехресурс” АД за организиране, изграждане и прилагане на система за събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране и предаване за оползотворяване и/или обезвреждане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

Мобилни екипи на фирмата подизпълнител „Сплавкомерс” АД събират заявки от гражданите за непотребна и ненужна електрическа и електронна техника и уреди.

Записване на телефони: 0800 14100, 0887 77 19 73 и e-mail: order@makmetal.eu

Автомобил на фирмата събира от адресите заявеното непотребно оборудване на 21 число от всеки месец.

Услугата е безплатна.


Едрогабаритни отпадъци, мебели

Община Търговище има  сключен   договор и  с фирма „Марекс” ООД за безвъзмездно предаване на разделно събирани отпадъци от домакинствата, в т. ч. опасни и едрогабаритни. Това е във връзка с изискванията на чл. 19, ал. 3, т. 11 от Закона за управление на отпадъците.

Площадката, на която ще приемат опасни и едрогабаритни отпадъци от гражданите, се намира в промишлената зона на град Търговище, ул. „Железничарска”, срещу фирма „Гласко”


Текстилни отпадъци

Специализирани контейнери за събиране на текстилни отпадъци са разположени на улиците:

1. ул. "Преслав" - до сградата на бившата стоматологична поликлиника;
2. ул. "Васил Петлешков" - до административната сграда на Общинско предприятие БКС;
3. ул. "Трапезица" - до бившия дом "Майка и дете";
4. кв. "Запад" 2 - до блок № 26;
5. кв. „Запад-2“ – до блок № 43, срещу IV ОУ „Иван Вазов“;
6. кв. "Запад" 3 - до блок № 63;
7. ул. "Беласица";
8. ул. "Стефан Караджа" № 34 - срещу пенсионерския клуб;
9. ул. "Цар Симеон" - в близост до голямата търговска верига за хранителни стоки.
10. ул. "Цар Освободител" № 34
11. ул. "Кап. Данаджиев" № 16
12. ул. "Лилия" № 5

Дейности по отпадъците

Списък на лицата, на които е възложено събиране на  строителни отпадъци
 Списък на лицата, с които са сключени договори за разделно събиране на отпадъци
 Списък на местата за обезвреждане на отпадъци
 Списък на местата на разположение на кошчета за батерии
 Списък на местата, на които са разположени кошчета за разделно събиране
 Списък с лицата с които са сключени договори за сметосъбиране и сметоизвозване

https://www.livechatalternative.com/