Статут, за стимулиране на участниците в Традиционен пролетен панаир "Изложение Търговище"

Дата на публикуване: 25.02.2021
Последна актуализация: 18.04.2021

СТАТУТ
Статут, за стимулиране на участниците в Традиционен пролетен панаир "Изложение Търговище"

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този статут регулира стимулирането на участниците в Традиционния пролетен панаир "Изложение - Търговище".

Чл. 2. Статутът има за цел да съдейства за утвърждаване на традициите на панаира.

Чл. 3. Основен критерий за оценка на производителите е участието в панаира, предлагането на нови и утвърдени производствени програми и изделия, способстващи за повишаване на качествените показатели и създаващи условия за ефективно производство.

Чл. 4. Право да бъдат награждавани имат само изложители, отговарящи на утвърдените критерии. Това право важи за всички участници в Изложението.

II. НАГРАДИ

Чл. 5. Община Търговище удостоява участниците в Традиционния пролетен панаир със следните награди:

1. Статуетка за фирми участници, придружена с диплом, издаден от името на Традиционен пролетен панаир "Изложение - Търговище". Тази награда се присъжда еднократно.

2. Грамоти за експонати.

Чл. 6. Награждаването се извършва ежегодно по предложение на Комисия.

Чл. 7. Комисията се назначава със заповед на Кмета на Общината като в нея участват:

Председател - Ръководителят на "Изложение - Търговище" и

Членове - Представител на РТПП - Търговище

- Представител от екипа на "Изложение - Търговище"

- Председателя на Регионален съюз на потребителите -Търговище

- Представител на ДХ - Търговище

- Представител на ХГ - Търговище.

Към Комисията могат да бъдат привличани и представители на браншови синдикални съюзи.

Чл. 8. Връчването на наградите се извършва при подходяща тържествена обстановка.

III. ФИНАНСИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА СТИМУЛИРАНЕ

Чл. 9. Награждаването се извършва със заповед на Кмета на Община Търговище.

Чл. 10. Средствата за награди се набират по план-сметка на Традиционния пролетен панаир "Изложение - Търговище".

IV. НОСЕНЕ И ПРАВА НА НАГРАДИТЕ

Чл. 11. Наградените участници имат право да включват знаците на наградите в рекламната стратегия на фирмата и изделията и да ги поставят Върху етикетите им, със съгласието на пролетен панаир "Изложение -Търговище".

Чл. 12. Наградените участници имат право на преференциално участие две последващи години в Изложението.

Чл. 13. Наградените фирми участници и експонати се обявяват в общински вестник "Знаме".

V. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Този статут влиза в сила от 1 май 1996 година.