Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KI6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CT6
Образование Спорт Култура Социални дейности Здравеопазване МКБППМН

Хуманитарни дейности

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 03.10.2023

Община Търговище реализира дейности за за гарантиране на равен достъп до качествен и ефективен образователен процес за всички деца, създаване на благоприятни условия за  развитието на изкуствата и културата, спорта и здравеопазването.

https://www.livechatalternative.com/