Читалища

Дата на публикуване: 03.02.2021
Последна актуализация: 22.03.2021

1.    Образцово народно читалище „Напредък - 1864“ - град Търговище
Димитър Кънчев Алексиев - председател - 0889/ 152 455;
Галина Емилова Кръстева - секретар - 0898/ 631 148;  0601/ 67501;

2.    Народно читалище „Йордан Миндов - 1892“ село Алваново 
Светла Янкова Стаменова - председател - 0885/ 966 550;
Емилия Иванова Маринова - секретар - 0887/ 085 590; 

3.    Народно читалище „Будител - 1927“ село Баячево 
Мехмед Мехмедов Хасанов - председател - 0899/ 087 117;
Албена Иванчева Недева - секретар - 0885/ 151 990, 0894/ 629 145; 

4.    Народно читалище „Васил Левски - 1907“ село Бистра 
Станка Янакиева Алексиева - председател - 0896/ 614 729; 
Мария Петрова Иванова - секретар - 0893/ 516 755; 

5.    Народно читалище „Пробуда - 1936“ село Божурка 
Ердинч Акиф Халил - председател - 0888/ 881 698;
Неврие Идризова Ереджебова - секретар - 0894/ 629 138; 

6.    Народно читалище „Пробуда - 1926“  кв. Бряг
Василка Димитрова Илиева - председател - 0895/ 262 709;
Йорданка Пенчева Кумпелова - секретар - 0894/ 262 570;

7.    Народно читалище „Развитие - 1906“ село Буховци 
Николинка Георгиева Аврамова - председател - 0897/ 617 194;
Здравка Николаева Бонева - секретар - 0897/602 064; 

8.    Народно читалище „Надежда - 1904“ село Вардун
Невена Ангелова Маджарова - председател - 0893/ 516 697;
Маргарита Димитрова Ангелова - секретар - 0894/ 612 875, 0888/ 564 806; 

9.    Народно читалище „Васил Левски - 1925“ село Васил Левски 
Ангелина Василева Иванова - председател - 0898/ 439 737; 
Светлана Иванова Калчева - секретар - 0889/ 279 718;

10.    Народно читалище „Развитие - 1904“ кв. Въбел 
Светла Иванова Манолова - председател - 0899/ 521 669; 
Христина Цветелинова Георгиева - секретар - 0894/ 962 741;

11.    Народно читалище „Пробуда - 1921“ село Голямо Ново
Нилюфер Хамди Хаджиибрямолу - председател - 0889/ 230 414;
Христина Михайлова Колева - секретар - 0896/ 860 062; 

12.    Народно читалище „Христо Ботев - 1910“ село Голямо Соколово
Росица Георгиева Цонева - председател - 0878/ 590 950;
Алиме Салиева Ахмедова - секретар - 0895/ 608 822; 

13.    Народно читалище „Светлина - 1927“ село Давидово
Милчо Пеев Колев - председател - 0892/ 962 766; 
Марияна Стрезова Колева - секретар - 0894/ 612 876; 

14.    Народно читалище „Христо Ботев - 1927“ село Драгановец 
Адем Ахмедов Адемов - председател - 0882/ 100 635; 
Фатме Расимова Ахмедова - секретар - 0878/ 108 858;

15.    Народно читалище „Напредък - 1903“ село Дралфа
Радка Колева Кършелова - председател - 0885/ 736 120; 
Мелис Севжан Ахмедова - секретар - 0894/ 343 137; 

16.    Народно читалище „Съгласие - 1902“ село Дългач
Мехмед Алиев Кундьов - председател - 0885/ 417 330; 
Веджибе Сабриева Мечкарова - секретар - 0885/ 466 063;

17.    Народно читалище „Иван Вазов - 1908“ село Здравец
Диян Хараламбиев Димитров - 0885/905 321; 
Кирил Иванов Николов
Павлинка Йорданова Петрова - 0894/ 624 082; 
Иванина Мариянова Цветелинова

18.    Народно читалище „Пробуда - 1928“ село Кралево 
Емине Мустафова Селимова - председател - 0884/ 594 429; 
Мариела Юлиянова Алиева - секретар - 0892/ 938 764; 

19.    Народно читалище „Светлина - 1931“ село Ловец
Лидия Илиева Илиева -  председател - 0890/ 517 954;
Селиме Селим Хаккъ - секретар - 0893/ 778 738; 

20.    Народно читалище „Михаил Донев - 1903“ село Лиляк
Юрке Алиосманова Ибрямова - председател - 0882/ 420 169; 
Ирина Василева Цветкова - секретар - 0886/ 302 317; 

21.    Народно читалище „Минчо Иванов - 1912“ село Макариополско
Цонка Маринова Ботева - председател - 0899/ 171 219; 
Цанка Василева Димитрова - секретар - 0893/ 424 829; 

22.    Народно читалище  „Светлина - 1913“ село Маково 
Билял Джелил Тупев - председател - 0884/ 749 008; 
Хатидже Реджепова Вехова - секретар - 0893/ 305 227; 

23.    Народно читалище  „Успех - 1921“ село Момино
Бонка Илиева Петкова - председател - 0894/ 612 874;
Женя Антонова Николова - секретар - 0888/ 877 013; 

24.    Народно читалище „Просвета - 1907“ село Надарево 
Елена Николова Маринова - председател - 0892/ 214 670; 
Дияна Димитрова Петрова - секретар - 0897/ 873 776; 

25.    Народно читалище  „Самообразование - 1911“ село Острец
Емилия Стефанова Христова - председател - 0894/ 386 620; 
Радка Георгиева Стаматова - секретар - 0895/ 787 372; 

26.    Народно читалище „Кирил и Методий - 1909“ село Подгорица 
Румяна Александрова Станчева - председател - 
Сениха Ахмедова Хюсеинова - секретар - 0885/ 497 280; 

27.    Народно читалище „Напредък - 1928“ село Преселец
Николинка Стефанова Желева - председател - 0896/ 184 316; 
Силвия Василева Димитрова - секретар - 0892/ 792 726, 0876/ 113 768; 

28.    Народно читалище „Светлина - 1929“ село Пресиян
Екатерина Славова Димитрова - председател - 0894/ 649 771; 
Николинка Йорданова Радева - секретар - 0890/ 235 282; 

29.    Народно читалище „Родина - 1927“ село Пробуда 
Стефан Мирев Янев - председател - 0889/ 496 590; 
Анета Ангелова Кирчева – секретар - 0898/ 318 230, 0894/ 629 140; 

30.    Народно читалище „Пробуда - 1928“ село Ралица 
Тошко Денев Николов - председател - 0882/ 100 663;
Сашка Владимирова Петрова - секретар - 0893/ 440 730; 

31.    Народно читалище „Искра - 1927“ село Руец 
Павлина Стоянова Захариева - председател - 0885/ 447 161; 
Тодорка Панайотова Николова - секретар - 0894/ 612 881;

32.    Народно читалище „Пробуда - 1928“ село Съединение 
Румянка Борисова Петрова - председател - 0893/ 921 090; 
Асие Салимова Беделова - секретар - 0893/ 856 852;

33.    Народно читалище „Развитие - 1926“ село Стража 
Лилия Борисова Николова - председател - 0893/ 656 873; 
Илияна Николова Петрова - секретар - 0886/ 213 190; 

34.    Народно читалище „Светлина - 1947“ село Търновца 
Райме Ахмедова Адемова - председател - 0882/ 100 669;
Себиле Хюсеинова Мехмедова – секретар - 0896/ 288 583;

35.    Народно читалище „Светлина - 1927“ село Черковна 
Айрие Аптулова Чаушева - председател - 0882/ 100 671; 
Зевджан Хасанова Абилова - секретар - 0893/654 536;