Z6_PPGAHG80018P70Q3BL5R60BV47
Z7_PPGAHG80018P70Q3BL5R60BVK6

Център за подкрепа за личностно развитие - Обединен детски комплекс Търговище

Дата на публикуване: 09.02.2021
Последна актуализация: 21.07.2021

ЦПРЛ-ОДК Търговище е образователна институция в системата на предучилищното и училищното образование, функционираща единствено на територията на община Търговище. Центърът осъществява подкрепа за личностно развитие на деца и ученици с изявени дарби в три направления - наука и гражданско образование, изкуство и спорт чрез: 

- Включване на подрастващите в организирани постоянни и временни групи за занимания по интереси в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство;  √ подпомагане на кариерното ориентиране на учениците чрез дейности, насочени към стимулиране на развитието на личностни качества и придобиването на социални компетентности; 
- Участие на децата и учениците в общински, областни, национални и международни проекти и конкурси; 
- Организиране на масови мероприятия и публични прояви, с цел мотивиране и осигуряване на възможност за личностна изява;
- Поощряване на децата и учениците с морални и материални награди за високи постижения. 

Институцията е създадена през 2008 година като приемащо звено на закритите Център за работа с деца, Школа за изобразително изкуство и Ученическа спортна школа. Към момента 13-те клубни форми на ЦПРЛ-ОДК Търговище се посещават от 611 деца от предучилищна до гимназиална училищна възраст, разпределени в 48 постоянни целогодишни групи.
 

Директор: Марианна Савова
гр. Търговище, пл. „Стоян Мавродиев“
e-mail: odk_tg@abv.bg
тел: 0601 645 38

https://odk-targovishte-bg.com/начална-страница/

https://www.livechatalternative.com/