Основни дейности

Дата на публикуване: 18.04.2021
Последна актуализация: 18.04.2021

Основни дейности, които осъществява Общински съвет по наркотични вещества – гр. Търговище:

•    Провеждане на дискусии и дебати по темата на Наркоманиите, организиране и провеждане на видеопокази и лекции в учебните заведения на територията на общината; 
•    Превантивна дейност, насочена към родители /тренинг-обучения, дискусии/; 
•    Организиране на кампании по повод тематичните дни свързани с превенция на злоупотребата с наркотични вещества и ХИВ/СПИН; 
•    Разработване и разпространение на превантивни материали за различни целеви групи; 
•    Медийна кампания за превенция на употребата на алкохол, тютюн и наркотици; 
•    Участие в проекти по превенция на наркомании; 
•    Участие в обучителни семинари и тренинги с цел подобряване на професионалния опит в областта на Наркоманиите;
•    Събиране, съхраняване и анализиране на информация, свързана с употребата на наркотични вещества на територията на Община Търговище.

Главни насоки в работата на ОбСНВ и ПИЦ – Търговище са превантивно-информационна, обучителна и консултативна:
Превантивно-информационни дейности
Информационна дейност
Една от задачите на ОбСНВ и ПИЦ - Търговище е осигуряването на адекватна информация относно ситуацията с употребата на наркотични вещества на територията на община Търговище, с оглед по-прецизното планиране и осъществяване на превантивни дейности. 
Превантивна дейност
Целите на превантивната дейност на ОбСНВ и ПИЦ са:
1. Ограничаване на разпространението, употребата и злоупотребата с наркотични вещества сред младите хора, чрез:
•    повишаване на информираността по проблемите на наркоманиите;
•    развиване на личностни и социални умения и компетенции;
•    формиране на нагласи за здравословен начин на живот;
•    повишаване на гражданската активност;
•    стимулиране на творческия им потенциал;
•    реализиране на алтернативни дейности и конструктивно организиране на свободното им време;
•    засилване на протективните фактори, откриване и подпомагане на резервите и потенциала на семейната и училищна среда.
2. Повишаване на информираността на родители, учители и специалисти по отношение на наркотиците и зависимостите.
3. Промяна в обществените нагласи по отношение на наркозависимостите.
Целеви групи, към които е насочена дейността на ОбСНВ и ПИЦ са:
•    Деца и младежи, обхванати от образователната система;
•    Деца и младежи, отпаднали от училище;
•    Родители на деца и младежи;
•    Млади хора, употребяващи психоактивни вещества;
•    Лица, зависими към наркотични вещества и техните близки;
•    Учители, педагогически съветници, психолози и медицински специалисти от училищата в град Търговище;
•    Други специалисти от различни институции, работещи по проблеми, свързани с наркозависимостите – представители на МКБППМН, ДПС, ОД на МВР, социални работници, психолози и др.
Превантивната дейност включва:
•    Разработване и осъществяване на превантивни дейности и програми сред различни целеви групи;
•    Предлагане на алтернативни форми за осмисляне на свободното време на младите хора, чрез организиране на инициативи в областта на неформалното образование, спорта, туризма, изкуствата, доброволчеството;
•    Разработване, издаване и разпространение на превантивни и здравно-образователни материали; провеждане на информационни кампании.