Заведения за социални услуги

Дата на публикуване: 03.02.2021
Последна актуализация: 26.07.2021

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ, ГР. ТЪРГОВИЩЕ

Адрес на Дневен център: гр. Търговище, ул. „Капитан Данаджиев” № 29, тел.: 0882 122 640
E-mail: expert@naso.bg
Facebook: Комплекс за социално развитие – гр. Търговище

Адрес на администрация: Агенция за социално развитие - Вижън:
гр. Варна, ул. "Княз Борис I" № 115, тел.: 052 64 60 16

Предоставя различни видове достъпни социални услуги, индивидуализирана, всеобхватна, интегрирана и непрекъсната подкрепа за подобряване качеството на живот на пълнолетни лица с увреждания. Основна цел в дейността на Дневния център е откриване и надграждане ресурсите от знания, умения и нагласи за успешна житейска, професионална и творческа реализация на хората с увреждания.

Съгласно новия Закон за социалните услуги в Дневния център се предоставят следните видове социални дейности, насочени към подкрепа за индивидуално развитие, създаване, поддържане, разширяване или придобиване на социални умения и водене на самостоятелен начин на живот:

Дневна грижа;
Информиране и консултиране;
Застъпничество и посредничество;
Терапия и рехабилитация;
Обучение за придобиване на умения;
Подкрепа за придобиване на трудови умения

Социалните дейности се основават на социална работа, индивидуален подход и индивидуална оценка на потребностите. Дейностите се организират индивидуално или групово, в зависимост от възможностите и потребностите на ползвателите. За всичко това се грижи мултидисциплинарен екип от специалисти с опит и професионална квалификация за  предоставяне на услуги на хора със специфични потребности: психолог, ерготерапевт, социален работник, специалист социални дейности, трудотерапевт, медицинска сестра и др.

Центърът разполага с организиран транспорт за потребителите на услугата.

Услугите на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания  могат да се ползват в рамките на целия работен ден, полудневно или почасово, в зависимост от желанието и нуждите на потребителя. Лицата, желаещи да ползват услугите, е необходимо да заявят своето желание в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания.

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ, С. МАКАРИОПОЛСКО

Адрес: с. Макариополско, ул. "9 септември” № 30
facebook: Дом за възрастни хора - "Грижа за нашите родители"

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, е делегирана от държавата дейност. Сградата е на леснодостъпно място, в близост до местния административен и транспортен център. Благоустройството на сградата включва изградена ограда и изграждането на един вход към нея за пешеходци и автомобили, с контролиран достъп. Оформен двор, като парк с алейна мрежа, с места за отдих и площадки за спортни занимания, подходящи за настанените потребители. За ползвателите на услугата  трапезария, манипулационна, 2 зали за всекидневни занимания и кът за срещи. Има пространство, което е обособено за музикотерапия. Всички зали са оборудвани с техника и инвентар, за постигане на максимален уют и комфорт за потребителите. Осигурен транспорт  и хранене.

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания е подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с различна степен на увреждания, чрез целенасочени дейности за възстановяване, подкрепа и превенция на социалното изключване. Услугата дава възможност за удовлетворяване на потребностите на хората с увреждания, чрез разрешаване на няколко важни проблема: преодоляване на институционализацията; преодоляване на социалната изолация; подобряване на комуникативните им възможности и създаване условия за  независим живот; 

Дейността в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания се осигурява в специализирана среда, подкрепа индивидуално или в групи за пълнолетни лица с трайни увреждания, вследствие психично страдание, включващи:

Разнообразни информационни и консултативни услуги, насочени както към потребителите, така и към техните семейства и близки, посредством индивидуални и групови занимания;

Застъпничество и посредничество пред институции и общност, предвид настъпилите когнитивни нарушения и затрудненията в уменията за самозаявяване, комуникация и защитаване на позиция;

Терапевтични и рехабилитационни услуги, насочени към обучение, поддържане и разширяване на социалните умения, както и за водене на самостоятелен начин на живот, чрез осигуряване на дневна грижа на потребителите.

Терапевтичните, консултативните и рехабилитационни програми се осъществяват от квалифицирани специалисти, които съдействат и подкрепят потребителите и техните близки, посредством индивидуални или групови занимания.

Ползватели на услугата са пълнолетни лица с увреждания, за които е налице риск от институционализация, социално изключване и самоизолация. 

Капацитетът е 15 потребители. 

Работата с всеки потребител  се определя в зависимост от степента на увреждане на личността, според неговите интереси, реакции, възможности и включва: програми за придобиване на знания, развиване и поддържане на умения и навици за самостоятелен живот и интеграция в обществото. Повишаване на личностната, социалната и гражданската култура и компетентност чрез групови и индивидуални дейност

Специалистите, участващи в дейностите на социалната услуга са с дългогодишен опит в сферата на психичното здраве, с нужната квалификация, опит и умения. Болногледачите са преминали курс на обучение.

Кандидатстване за ползване на социалната услуга става с подаване на заявление в Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Търговище.

ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА, С. МАКАРИОПОЛСКО

Адрес: с. Макариополско, ул. „9 септември” № 30.

Защитено жилище за лица с психични разстройства, е делегирана от държавата дейност. Благоустройството на сградата включва изградена ограда и изграждането на един вход към нея за пешеходци и автомобли, с контролиран достъп. Оформен двор, парк с алейна мрежа, с места за отдих и площадки за спортни занимания, подходящи за настанените потребители. За ползвателите на услугата са осигурени мебелирани спални помещения - по двама в стая, с бани и тоалетни към тях. Изградени са помещение за социални контакти, помещение за хранене, манипулационна. Всички помещения в услугата са изградени и обзаведени в максимална степен близки до семейнат среда, условия.
Защитено жилище за лица с психични разстройства, вследствие психично страдание, е дейност за осигуряване на 24-часова грижа за посрещане на техните ежедневни потребности и осигуряване на подкрепа за водене на самостоятелен начин на живот.

Целевата група включва пълнолетни жени и мъже с трайно нарушено социално функциониране, вследствие психиатрична болест, които се нуждаят от специализирана помощ и подкрепа за преодоляване на институционализацията, социалната изолация, създаване условия за независим живот и възстановяване на тяхното достойнство и позиция в обществото, чрез включването им в цялостен психорехабилитационен процес.
Капацитетът на “Защитено жилище за лица с психични разстройства” е 8 човека. 
                
Работата с всеки потребител се определя в зависимост от степента на увреждане на личността, според неговите интереси, реакции, възможности и включва:

Дейности за осигуряване на базовите потребности на лицето:  Осигуряване на 24 часова грижа и подкрепа за потребителите на социалната услуга Защитено жилище;

Дейности за осигуряване на здравна помощ и подкрепа: съблюдава се редовното вземане на поддържащата медикаментозна терапия, наблюдаване и отчитане на общото физическо състояние, а при възникнал рецидив - вземане на спешни мерки и настаняване в здравно заведение;

Психологическа подкрепа - провеждане на индивидуална и групова работа от клиничен психолог за поддържане на удовлетвореност от качеството на живот - емоционално и личностно развитие.

Придобиване на социални (жизнени) умения: умения за общуване: умения и способности за самообслужване; поддържане на лична хигиена и грижи за тялото; Хранене – навици и изградени умения; Подготовка на елементарна закуска; Използване на прибори за хранене; Умения за поддържане режим на хранене; Почистване на мястото за хранене; Спазване на диета; Дейности свързани с двигателните функции; Социални умения и навици - Участие в групи за психосоциална рехабилитация -рисуване, готвене, работа в градината, спортни занимания; Взаимодействие с институции. Изграждане и/или възстановяване на умения за взаимодействие с представители на обществени институции – изготвяне на молба, попълване на формуляр.

Развитие на способности, осмисляне на свободното време -  мотивиране за участие в спортни игри; в групи по интереси; участие в креативни занимания - трудотерапия; 

Работа със семейството - поддържа се непрекъсната връзка с близките на потребители, търси се тяхното мнение и съдействие при възникнал казус. Провеждат се семейни сесии, при необходимост индивидуални консултации, благодарение на които се изграждат ефективно работещи връзки.

Специалистите, участващи в дейностите на социалната услуга са с дългогодишен опит в сферата на психичното здраве, с нужната квалификация, опит и умения. Болногледачите са преминали курс на обучение.

Кандидатстване за ползване на социалната услуга е след подадено заявление в Дирекция „Социално подпомагане” гр. Търговище.

ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ, С. ЛИЛЯК

Адрес: с. Лиляк, ул. „Г. Димитров” № 15; тел.: 0876678100; 0876678600;
e-mail: d_n_marinova@abv.bg

Защитено жилище за лица с умствена изостаналост е социална услуга в общността от резидентен тип, в която потребителите – пълнолетни лица, различни по възраст и пол, водят относително независим начин на живот, подпомагани от професионалисти, в среда – близка до семейната. Защитеното жилище се управлява от Сдружение „Сдружение закрила, обич и вяра“ от 2008 г.

Социални услуги, предлагани в Защитено жилище:

Осигуряване на устойчив подслон, битови условия, необходими за нормален живот;
Съдействие при задоволяване на ежедневни потребности;
Помощ при създаване и възстановяване на изгубени навици и умения за поддържане на хигиена, готвене, за избор на подходящо облекло и грижа за дрехите, за водене на здравословен начин на живот, умения, свързани с живота на общността като овладяване на емоции и предотвратяване на конфликти, общуване, управление на парите, организиране и управление на свободното време и други.

Настаняване: Лицата, желаещи да ползват социалната услуга, подават писмено заявление по настоящ адрес до oиректора на Дирекция “Социално подпомагане”.

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ

Адрес: гр. Търговище, кв. "Запад" 3 № 77, тел.: 0882100617,
e-mail: cnst_trg1_2@abv.bg

„Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания” е социална услуга от резидентен тип, която осигурява индивидуализирана грижа и подкрепа за пълноценно израстване и развитие на децата, лишени от родителска грижа, за които в момента на настаняване са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство.
Капацитетът  на центъра е  14 потребителя до 18 години, а ако учат – до 20-годишна възраст. Децата са смесени по възраст и пол. 
Екипът се състои от социален работник, медицинска сестра, детегледачи, директор, счетоводител, домакин и шофьор.
Описание на дейностите в услугата:
1.    Задоволяване на основните жизнени потребности, 24-часова грижа на всяко дете, в зависимост от потребностите му.
2.    Здравни грижи.
3.    Децата ползват и  на външни услуги, като: Център за социална рехабилитация и интеграция към Комплекс за социални услуги за деца и семейства и Комплекса за здравно социални услуги гр. Търговище, където получават психологична подкрепа, с тях по индивидуални програми работят специалисти -  рехабилитатори, специални педагози и  психолози.
4.    Осигурен е достъп до подходящо учебно заведение и подкрепа в образователния процес.
5.    Формират се умения за самостоятелен живот, съобразно възможностите на всяко дете.
6.    Осигурява се безопасна и сигурна среда за живот.
7.    Осигуряват се условия за включване на децата в разнообразни дейности и занимания като: спортни занимания, културни събития, участия в ателиета, честване на лични и национални празници, извеждат се на разходки  до паркове и близки местности. Организират се екскурзии.
8.    Осигурява се възможност децата да възстановят и да поддържат връзка с родителите и семействата си.
Предоставянето на услугите се извършва след получаване на Заповед от Отдел „Закрила на детето“. Заповедта се издава само за един потребител, в нея се изписват услугите, за които се насочва потребителят, според информацията, предоставена от доставчика на Дирекция „Социално подпомагане”.

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ

Адрес: гр. Търговище, кв. "Запад" 3 № 78, тел.: 0882100617, 0882100616 
e-mail: cnst_trg1_2@abv.bg

Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания е социална услуга резидентна грижа, която предоставя жизнена среда за пълноценното развитие на лица с увреждания над 18 години, за които няма възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство или в семейство на близки и роднини. Центъра осигурява 24-часова грижа за посрещане на ежедневните потребности и потребностите за развитие на лицата или за осигуряване на подкрепа за водене на самостоятелен начин на живот на младежи с увреждания, за които не е възможно да бъдат подкрепени в семейството или да водят самостоятелен начин на живот; 
Екипът на ЦНСТМУ организира ежедневието на младежите с увреждания според предварително изготвени, заедно с младежите общи правила за организацията на живота им. Центъра осигурява постоянна грижа на всеки младеж в зависимост от потребностите му и съобразено с неговото мнение и избор.
Центъра осигурява на младежите с увреждания среда на живот, близка до семейната, която задоволява потребностите им от уединение, дава възможност за създаване и поддържане на социални контакти и активно участие при вземане на решения, при обсъждане на въпроси свързани с ежедневието им. Всеки младеж разполага с лично пространство и с пространство за общи дейности с останалите младежи и екипа на Центъра.

Капацитетът на услугата е 14 потребителя. Младежите в Центъра са смесени по възраст, пол, степен на увреждане и ниво на автономност.

Необходими документи при кандидатстване:

•    Заявление за ползване на социални услуги /по установен образец/, подадено от лицето или настойника/попечителя, когато то е поставено под запрещение.
•    Удостоверение за декларирани данни
•    Личен амбулаторен картон /при наличие на такъв/Документ за самоличност /за справка/.
•    Решение от ТЕЛК.
•    Медицинско удостоверение от общо практикуващ лекар за общо здравословно състояние.
•    Медицинска характеристика на кандидат-потребителя за ползване на социални услуги в общността – издадена от лекар-психиатър.

Ред за насочване за ползване на услугата: Насочването от дирекция “Социално подпомагане” за ползване на услугата, се извършва по желание на лицето, което то може да заяви в дирекцията по настоящия му адрес устно – на място или по телефон, или писмено, включително по електронен път. 

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА

Административен адрес: ул. “Поп Харитон” No 4, ет. 1, офис 2, 5000 Велико Търново, тел: (062) 600 038
e-mail: mss_iss@iss-bg.org
http:// www.iss-bg.org

В рамките на комплекса функционират три социални услуги - Център за обществена подкрепа; Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) и Център за настаняване от семеен тип  за деца без увреждания( ЦНСТДБУ ).

Център за обществена подкрепa

Целеви групи на услугата:
1. Деца от 0 до 18 години в риск:
-    жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му;
-    за които съществува опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие;
-    необхванати от образователната система, в риск от отпадане или отпаднали от училище и техните семейства

2. Деца от 0 до 18 години и техните семейства от общността, към които са насочени дейностите по първична превенция, както и различни информационни кампании:
3. Деца и младежи в услуги от резидентен тип;

4. Младежи, напускащи услуги от резидентен тип;

5. Бременни жени, родители/ законни представители на дете в риск, за които ОЗД/Д"СП" е преценил, че имат нужда от специфична подкрепа или съдействие;

6.Кандидат-осиновители и осиновители;

7.Лица.

Основните дейности в услугата са организирани в Програми. Те са разработени в съответствие с Методиката за условията и начина на предоставяне на социални услуги в ЦОП:
1.    Програма „Подкрепа и консултиране на семейства от общността/Психологическо консултиране“, която е насочена към 
2.    Програма „Реинтеграция на деца настанени в резидентни услуги или под приемна грижа “. 
3.    Програма „Превенция на изоставянето/разделянето на деца от биологичното им семейство и настаняването им в алтернативна грижа“. 
4.    Програма за подкрепа на осиновяването  
5.    Програма „Превенция на насилието. Работа с деца, жертви на насилие и техните семейства“. 
6.    Програма за семейства и деца в раздяла, развод и конфликт за родителски права. 
7.    Програма за индивидуална и групова работа с деца и младежи, настанени в резидентна услуга или в приемна грижа. 
8.    Програма за работа с деца с поведенчески проблеми и техните семейства. 


Център за социална рехабилитация и интеграция

ЦСРИ осигурява специализирана грижа за деца с проблеми в развитието.Услугата цели осигуряване качество на живот на децата с увреждания и/или СОП чрез предоставяне на дейности, подпомагащи тяхната социална интеграция. Осигурява им се комплексно въздействие за развиване на личностните ресурси на децата и на уменията им за социално включване.
Целеви групи на услугата
Центърът работи с деца от 3 до 18 години с различни по вид и степен на тежест увреждания:
•    деца с лека и средна степен на умствена изостаналост; 
•    деца със сензорни и двигателни нарушения (детска церебрална парализа, аутизъм,  множествени увреждания, синдром на Даун и др.);
•    деца с увреждания от специализирани институции; 
•    деца с речеви  и двигателни нарушения;
Деца от общността със СОП.

Съобразно потребностите на децата в ЦСРИ се извършват  дейности като двигателна рехабилитация, психологическа подкрепа, социална рехабилитация и консултиране, логопедична подкрепа, развиване  на различни навици и умения за живот, оказване на подкрепа на семействата, които обгрижват деца с увреждания и други.

Център за настаняване от семеен тип  за деца без увреждания

Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца и младежи, за които не е възможно да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейството на близки или роднини, или в приемно семейство. 

По време на настаняването на децата се оказва съдействие и подкрепа за развиването на умения свързани с индивидуалните им потребности и за формирането им като личности, като настанените деца са включвани в различни дейности с практическа насоченост, чрез които придобиват умения за самостоятелен и независим живот и компетентности, които ще са им необходими след напускане на социалната услуга – грижа за  здравето и личната безопасност, поддържане на добра лична и битова хигиена, организиране на свободното време, развиване на социални и личностни умения, педагогическа подкрепа, работа за овладяване на поведението, умения за самостоятелен живот.

КОМПЛЕКС ЗА ПСИХИЧНО-ЗДРАВНИ ГРИЖИ В ОБЩНОСТТА

Адрес: кв. Бряг ул. "Ц. Церковски" 15 , тел: 0876 565 022
е-mail:kpzgo@abv.bg

В Комплекса за хора с тежки психични разстройства функционират Дневен център за пълнолетни лица с увреждания /ДЦПЛУ/ и две Защитени  жилища за лица с психични разстройства /ЗЖЛПР/. В едното жилище са настанени 8 потребителя, а в другото 4.
ЗЖЛПР осигурява пълноценен и относително самостоятелен начин на живот на потребителите в среда, близка до семейната. Терапевтичният процес в Защитените жилища за лица с психични разстройства е насочен към изграждане на изгубените социални умения и навици за самостоятелен живот, чрез ангажиране активността на потребителите в социално-позитивни дейности с цел  извеждане и живот в общността. Подкрепата е ориентирана в следните области: развитие, образование, битови и домакински дейности, сигурност/здраве, поведение, социални умения, живот в местната общност, защита на интересите. Тя е индивидуализирана съобразно степента на развитие и потребностите на потребителите.
Подкрепящият процес в ЗЖЛПР е организиран в две форми: групова и индивидуална. Дейността е се реализира по Дневна програма, която осигурява баланс между груповите и индивидуални занимания, времето за хранене, за пазаруване, за почивка, за социални контакти и свободното време на потребителите.

Капацитетът на Дневния център е 30 лица с тежки психични увреждания. Оказва се  групова и индивидуална подкрепа на пълнолетни лица с психични разстройства, отговаряща на ежедневните и рехабилитационните им потребности и за организиране на свободното време. За осигуряване на качествена психо-социална подкрепа услугата разполага с подходящи зали и помещения, които са оборудвани и обзаведени съгласно изискванията. В прилежащия двор са обособени зеленчукова градина, цветна градина и оранжерия, в която потребителите отглеждат зеленчуци, приспособено е място за провеждане занимания на открито. Сградата е реновирана и се  отоплява на ел. енергия.
Терапевтичните дейности и обучителните практики имат за цел да развият и/или да създадат социални умения, които са нарушени или загубени. Цели се придобиване на трудови и битови умения чрез ангажиране активността на потребителите в социално-позитивни дейности. 
Комплексът разполага с мотивиран, добре обучен и работещ в екип персонал. 
 

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА „АСОЦИАЦИЯ НАЯ“

Официален адрес: гр. Търговище - 7700, ул. "Пирин" №1 2, ет. 3, ап. 19
Адрес за кореспонденция: гр. Търговище - 7700, ул. "Антим I" №37
Телефонен номер: 0601/62889; 0879606 855
e-mail: naia_s@abv.bg

Гореща телефонна линия за жертви на домашно насилие  /от 8.30 ч. до 17.30 ч./ : 0879606 855; 0601 67 025

Център за социална рехабилитация и интеграция" е социална услуга в общността за превенция и предотватяване на домашното насилие. Тя включва комплекс от мерки за законова защита и психо-социална подкрепа на жени, деца и мъже, жертви на домашно насилие, за промяна на поведението на извършителите на домашно насилие, за повишаване на обществената чувствителност и нетърпимост към домашното насилие и за обединяване на ресурса на различни институции и организации по случаи на домашно насилие.

Социалната услуга включва разнообразни консултативни, терапевтични, рехабилитационни, обучителни и информационни дейности, насочени към възстановяване, поддържане и разширяване на социалните умения, преодоляване на травмите от преживяното насилие и създаване на възможности за реализиране на личния потенциал на потребителите.

Услугата предоставя почасова специализирана подкрепа за задоволяване на потребностите на потребителите, създавайки условия за тяхната социална интеграция и пълноценно включване в обществения живот, премахвайки едновременно с това психологическите, икономическите и социалните бариери, които биха могли да затруднят тези процеси.

КОМПЛЕКС ЗА ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Адрес: гр.Търговище ул. “Росица“ № 2
тел.0601/61632; 0885044067
e-mail: kzsu_tg@abv.bg

Дневен център за деца с увреждания
Дневният център предлага следните дейности:
•    Индивидуални занимания – работа със логопед, специален педагог, психолог, кинезитерапевт;
•    Групови дейности – подпомагане процеса на адаптация, социализация, възпитание и обучение;
•    Ателиета – ДЦДУ предлага на своите потребители разнообразни ателиета, за да придобиват знания и умения, подготвящи ги за реалния живот. Поставят се в различни ситуации, като се подкрепят от специалистите за тяхното изпълнение;
•    Психологична работа с потребителите – осъществява се съобразно индивидуалните особености и потребности. Провежда се диагностична дейност, набелязва се корекционна работа. Работи се индивидуално и групово. 
•    Логопедична работа – обследване на децата с проблеми в развитието на речта, извършване на говорно-речева рехабилитация, постановка на фонеми, терапия при заекване, консултиране на ползвателите и техните семейства. 
•    Сензо-моторна терапия – метод на терапия, чрез релаксация и отпускащи занимания, специално насочени към сетивните възприятия – светлина, звук, докосване, миризма и вкус;
•    Двигателна рехабилитация – индивидуална и групова, за подобряване на общото физическо състояние на ползвателите, пасивна и активна гимнастика, масажни процедури и други;
•    Музикотерапия – групов метод на работа за разтоварване и стимулиране на сетива и емоции, подобряване на психо-емоционалното състояние, стимулиране на познавателните процеси и процесите на комуникация.
•    Занимателна терапия – занимания чрез изцяло игрови методи и подходи.
•    Монтесори терапия - развива самостоятелността, грубата и фина моторика, езиковите умения, комуникативността, интелекта на детето.
•    Програма „Библиотека на играчките“ с любезното съдействие на Фондацията за децата в риск по света.


Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи
Центърът представлява социална услуга от резидентен тип за временна специализирана грижа за деца и младежи, в която се предоставят допълнителни грижи за здравето им, необходими поради характера, тежестта и продължителността на заболяването, състоянието или увреждането и които семействата не могат да предоставят в домашна среда.
Центърът е разкрит като делегирана от държавата дейност през м.декември 2015 година с капацитет 8 места. Екипът на ЦНСТ се състои от медицински сестри, детегледачки, лекар-педиатър и социален работник.
Потребители на услугата са деца/младежи на възраст от 0 до 29 години с различни видове увреждания с потребност от постоянни медицински грижи.
Децата/младежите се настаняват след издадена заповед от Дирекция „Социално подпомагане“ и изготвена специализирана експертна оценка на здравословното състояние и потребностите от постоянните медицински грижи, извършена от лечебно заведение за болнична помощ.
Потребители на социалната услуга до 18 годишна възраст не заплащат месечна такса. Потребителска такса се заплаща от лица над 18 години, в съответствие с Тарифа за таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет.

Звено „Майка и бебе”
Социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез социално и психологическо консултиране и подкрепа. Услугата е 24-часова и е с капацитет  4 места (двойка майка-бебе).                       
Потребители на услугата са бременни жени в последните месеци на бременността, при които има риск да изоставят детето след раждането; майки с новородени, изразили намерение да ги изоставят; майки, жертва на насилие, в състояние на остър жилищен проблем или друга кризисна ситуация. Престоят на потребителите е до 6 месеца.
В социалната услуга работи квалифициран персонал, включващ: социален работник, психолог и медицинска сестра. 
В Звено „Майка и бебе“ се предоставят редица услуги, насочени към подкрепа на майката в грижите за детето й с цел да се предотврати неговото изоставяне, както и към настаняване в специализирана институция:

•    Осигуряване на безплатен подслон на майката и детето и условия за полагане на грижи;
•    Консултации и психологическа подкрепа;
•   Съдействие за достъп до здравни услуги, намиране на личен лекар за майката и детето, при необходимост осигуряване на лекарства и медицински изследвания, изготвяне на документи;
•   Предоставяне на специализирана помощ (консултиране, придружаване, посредничество) на майката за подобряване на отношенията с членовете на семейството и с общността като цяло, за подобряване на социалните умения, за да се избегне социална изолация и подготовка за успешно социално интегриране на двойката майка – дете.
•    Съдействие и подкрепа на майката за развитие на родителски умения и изграждане на привързаност майка – дете;
•    Материална помощ (вещи от първа необходимост, в някои случаи храна и други);
•    Подпомагане за жилищно настаняване, помощ и посредничество за намиране на работа.
Потребителите на социалната услуга в Звеното заплащат месечна такса в съответствие с Тарифата за таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет. Лицата, желаещи да ползват услугите на Звено „Майка и бебе“, е необходимо да подадат молба /по образец/ до Директора на Дирекция „Социално подпомагане“.