Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24P5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CA5
Структура и функции Политики, цели и отчети Устройствен правилник Декларации по ЗПК Информационни масиви и ресурси, използвани от администрацията

Администрация

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 06.03.2024

Общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление.

Орган на изпълнителната власт в общината е кметът на общината.

Общинска администрация осъществява дейността си въз основа на принципите на законност, лоялност, добросъвестност, безпристрастност, равнопоставеност, отговорност, политическа неутралност, почтеност, конфиденциалност, отчетност, колегиалност и учтивост.

Администрацията осъществява своята дейност в интерес на обществото, както и в съответствие с Конституцията и другите нормативни актове.

При изпълнение на служебните задължения служителите в общинска администрация, обработващи лични данни, в зависимост от служебната необходимост и съдържание на обработваната документация, процедират при стриктно спазване и в съответствие с относимите нормативни разпоредби, регламентиращи обработването на лични данни, в т.ч. и при съобразяване на правната сила на приложимия от 25 май от 2018 г. Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

При осъществяване на своята дейност администрацията предоставя информация на гражданите, юридическите лица и органите на държавната власт по ред, определен със закон.

Администрацията дава отговор на гражданите и юридическите лица на отправени от тях запитвания, молби, жалби, предложения и сигнали по въпроси, които представляват техен законен интерес, по ред, определен със закон.

Служителите в администрацията носят отговорност за своите действия по ред, определен със закон.

Администрацията планира и изпълнява дейността си по начин, който води до постигане на висок обществен резултат при възможно най-икономично използване на ресурсите

https://www.livechatalternative.com/