Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV52E77
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52EN6

Структура и функции

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 10.01.2023

Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на общинския съвет, подпомага кмета на общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, подпомага общинския съвет и осигурява дейността му, извършва дейност по административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица

Служители, подчинени пряко на Кмета на общината

Звено „Вътрешен одит”

Румяна Неделчева

Ръководител звено "Вътрешен одит"

телефон: 0601 68 633

Финансов контрольор

Емел Исуфова

телефон: 0601 68 677

Главен архитект

арх.Христослав Цонев

телефон:0601 68 696

Служител ОМП

Кирил Керев, главен експерт "Сигурност и ОМП"

телефон:0601 68 781

Връзки с обществеността и протокол

Станислава Солакова

главен експерт "Връзки с обществеността"

телефон: 0601 68 604

Обща администрация

Общата администрация осигурява технически дейността на органите на местната власт и на специализираната администрация и извършва дейности по административното обслужване на граждани и юридическите лица

Дирекция “ Административно, правно и стопанско обслужване"

отдел „Нормативно-правно обслужване“

Тодор Тодоров, началник отдел

телефон:0601 68 646

Отдел „Канцелария, деловодно и административно обслужване“

инж.Павлина Георгиева, началник отдел

телефон:0601 68 711

Отдел ГРАО

Силвия Георгиева, началник отдел

телефон:0601 68 753

Специализирана администрация

Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на органите на местната власт

Специализираната администрация включва следните структурни звена:

1.    Дирекция „Бюджет, финанси и местни данъци и такси“

Катина Надкова, директор

телефон:0601 68 660

Отдел „Бюджет и счетоводство”

Петинка Кирова, началник отдел

телефон:0601 68 680

Отдел „Местни данъци и такси”

Станислава Йорданова, началник отдел

телефон:0601 68 755

Отдел „Общинска собственост”

Галина Габровска, началник отдел

телефон: 0601 68 602

2.    Дирекция „Устройство на територията, околна среда и транспорт“  

инж. Валентина Йорданова, директор

телефон: 0601 68 651

Отдел „Строителство, архитектура, околна среда и транспорт”

инж. Даниела Крумова, началник отдел 

телефон: 0601 68 692

Отдел „Териториално селищно устройство”

инж. Татяна Керемидчиева, началник отдел

телефон: 0601 68 663

3.    Дирекция „Хуманитарни дейности и социална политика“

Косьо Костов, директор

телефон:0601 68 766

https://www.livechatalternative.com/