Z6_PPGAHG800P2Q70QTAILAS880N3
Z7_PPGAHG800P2Q70QTAILAS880V4
Приключили проекти Приеми ме С грижа за теб Патронажна грижа + в община Търговище Програма ROMACT Готови за света опъл обяд 2023-2025 Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд Грижа в дома - община Търговище Укрепване на общинския капацитет в Община Търговище Европейска мрежа за автентичности Подкрепа за Община Търговище за ефективно и ефикасно изпълнение на Програма "Развитие на регионите“ 2021-2027“ Модернизация на образователна среда Концепции за интегрирани териториални инвестиции

Изпълнявани проекти

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 09.10.2023

Община Търговище e реализирала и изпълнява различни проекти по оперативни програми в сферата на околната среда, инфраструктурата, енергийната ефективност, социалните дейности. Тяхната реализация води до подобряване качеството на живот на жителите от община Търговище, осигурява ефективна социална инфраструктура за предоставяне на нови качествени социални услуги, повишава привлекателността на региона за посетители и туристи, както и привличането на външни инвеститори.

 

https://www.livechatalternative.com/