Центрове за грижа село Съединение

Лого на проекта

Проект BG05M9OP001-2.090-0007 „Центрове за грижа село Съединение“
по процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“

Зареждане ...