Патронажна грижа + в община Търговище

Лого на проекта

 

Проект №BG05M9OP001-6.002-105-С01 "Патронажна грижа + в община Търговище", по процедура BG05M9OP001-6.002 "Патронажна грижа +“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Зареждане ...