Z6_PPGAHG80013CD062T7N72H6R86
Z7_PPGAHG80013CD062T7N72H6R40

Подкрепа за Община Търговище за ефективно и ефикасно изпълнение на Програма "Развитие на регионите 2021-2027“

Проект: BG16RFOP001-8.006-0025 „Подкрепа за Община Търговище за ефективно и ефикасно изпълнение на Програма "Развитие на регионите“ 2021-2027“ 

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“, BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020

Зареждане ...
https://www.livechatalternative.com/