Z6_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EKPH56
Z7_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EKPHL3

Алтернатива за живот

Проект: BG16RFOP001-5.002-0019 „Алтернатива за живот”
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-5.002
„Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”,
по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020.

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG16RFOP001-5.002-0019-С01, №РД-02-37-12 от 18.01.2019 г.

Зареждане ...
https://www.livechatalternative.com/